Schets voor Spoorzone roept positieve reacties op

Dit item is verlopen op 06-04-2013.
6 maart 2013 – In de extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Ruimte en Verkeer waren dinsdag 5 maart veel positieve reacties te horen op de keuze van het college voor het stedenbouwkundig schetsontwerp voor de Spoorzone van het bureau Palmbout.

Nagenoeg alle fracties complimenteerden het college voor het proces dat leidde tot de keuze voor het schetsontwerp en stedenbouwkundige Jaap van de Bout. In de vergadering konden de fracties hun wensen en bedenkingen uitten. Bedenkingen waren er niet, wensen wel.

Een aantal fracties liet weten dat ze het pand van het voormalig Legermuseum graag bij de ontwikkelingen in de Spoorzone betrokken willen zien. Een meerderheid van de commissie drong ook aan op een afwegingskader met kwaliteitseisen, waarbinnen tijdelijk initiatieven in het gebied gerealiseerd kunnen worden. In navolging van de VVD riep een aantal fracties het college op om niet te bezuinigen op kwaliteit. GroenLinks benadrukte dat duurzaamheid in de ontwikkelingen volop aandacht moet krijgen en STIP wil mooiere impressies van de Spoorzone om ontwikkelaars te lokken.

Geen crisiswijk

Wethouder Lucas Vokurka stelde de commissie gerust dat de Spoorzone geen crisiswijk wordt, maar een nieuw stuk van de binnenstad dat grenst aan de wijken Voorhof, Westerkwartier en Binnenstad. De Nieuwe Delft in het plan wordt volgens hem geen sloot. Ook zullen goede elementen uit de andere schetsontwerpen die niet gekozen zijn worden meegenomen in het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het gebied en de scharnieren met de omliggende wijken.

Het afwegingskader voor de tijdelijke initiatieven is er volgens Vokurka al. Hij wees op een collegebrief uit december vorig jaar waarin wordt gesteld dat de Spoorzone een gebied wordt dat altijd af is en dat altijd van waarde is voor de stad. Zijn voorstel om een bijeenkomst te houden met de initiatiefnemers van tijdelijke plannen en de stedenbouwkundige werd door de commissie positief ontvangen. De lijst met wensen vanuit de commissie wordt in de raadsvergadering van 28 maart bij hamerslag vastgesteld.

Schieoevers-Noord

Het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers-Noord was voor de fractie van GroenLinks aanleiding om stil te staan bij de uitwerking van groen in het gebied en de herplantplicht. De fractie liet weten nog geen advies te kunnen geven, omdat zij er nog  niet van overtuigd is dat deze punten voldoende  in het plan geborgd zijn. Dit in tegenstelling tot de andere partijen die wel akkoord gaan met het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Pieter Guldemond gaat deze week ook in gesprek met Antoinette Wijffels van Lijm & Cultuur om antwoord te geven op vragen die zij had tijdens haar inspreektermijn. Commissievoorzitter David van Dis vroeg GroenLinks tijdig te laten weten of het voorstel al dan niet als hamerstuk door de gemeenteraad op 28 maart kan worden vastgesteld.

Groen-Blauw

Over de voortgangsrapportage Groen-Blauw 2012 liet de commissie zich overwegend instemmend uit. Wel werden vragen gesteld over de haalbaarheid van de 180 projecten die op de kansenkaart staan. D66 en andere fracties zouden die kansen meer vorm willen geven door investeringsgeld in het vooruitzicht te stellen. Wethouder Pieter Guldemond noemde de commissie wat ongeduldig en riep de fracties op geduld te hebben, omdat Groen-Blauw een lange-termijnplan is.  Ook wat betreft de samenwerking met andere partijen. Volgens de wethouder is samen met hen onder regie van de gemeente al veel gerealiseerd, ook als het gaat om het maken van plannen om meer groen en blauw in Delft Zuidoost te realiseren. Een investeringsprogramma voor Groen-Blauw is volgens de wethouder niet de oplossing, omdat de kansen niet vooraf te plannen zijn. Hij wil het geld dat voor het project beschikbaar is wel gebruiken om grotere gezamenlijke projecten van de grond te tillen. De wethouder zegde toe in de volgende  rapportage daarover meer inzicht te geven met waar mogelijk een doorkijkje naar de toekomst.

Pagina opties