Ruime steun voor aanpak Gasthuisplaats

Dit item is verlopen op 29-04-2019.
29 maart 2019 – Het college van B en W moet de raad in het derde kwartaal van 2019 informeren over de voortgang en de mogelijkheid om uiterlijk in het voorjaar van 2020 de bezoekersparkeerplaatsen van de Gasthuisplaats te verwijderen. Het college kreeg die opdracht via de motie Toekomst Gasthuisplaats die in de raadsvergadering op donderdag 28 maart door een ruime meerderheid werd gesteund.

GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, SP, CDA en STIP dienden gezamenlijk de motie in. Het college had eerder afwijzend gereageerd op het initiatief van de projectgroep Gasthuisplaats. De projectgroep vroeg onder meer een besluit om de Gasthuisplaats vrij van minimaal bezoekersparkeren en de Gasthuissteeg autoluw te maken, een plan van aanpak over de archeologie op te stellen en de procesaanpak te ondersteunen.

Ingewikkeld proces

De reactie van het college kwam er tot tweemaal toe op neer dat de Gasthuisplaats, die nu als parkeerterrein in de Delftse binnenstad dienst doet, niet past in het Delftse streven om 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe banen te creëren. Volgens GroenLinks sprak de motie Toekomst Gasthuisplaats voor zich: aan de slag en meteen beginnen om het bezoekersparkeren op te heffen. D66 zei dat de bal moet blijven rollen en de PvdA benadrukte voorstander te zijn van een stapsgewijze ontwikkeling, omdat het wel een ingewikkeld proces wordt.

Wethouder Martina Huijsmans legde uit dat het opheffen van het bezoekersparkeren volgend voorjaar wel gerealiseerd kan worden, maar het verdwijnen van de bewonersparkeerplaatsen vergt meer onderzoek. Het college werkt op dit moment aan een visie voor de binnenstad, waarin het parkeren, uitbreiden van het autoluw gebied en mobiliteit worden meegenomen.

Dubbel gevoel

De VVD zei een dubbel gevoel bij de motie te hebben. De fractie sprak haar waardering uit voor de projectgroep, maar pleitte voor het verleiden van automobilisten om in de parkeergarages te parkeren in plaats van ze de parkeergarages in te jagen. Dat was wat de motie volgens de VVD deed. De VVD stemde, net als Stadsbelangen Delft en een verdeelde fractie van Onafhankelijk Delft tegen de motie.

Het college moet ook onderzoeken of het mogelijk is om het bewonersparkeren van de Gasthuisplaats te verwijderen en dit betrekken bij de integrale afweging rond het verder autoluw maken van de binnenstad, waaronder de Gasthuissteeg. Voorts wordt van het college verwacht dat in samenwerking met belanghebbenden zoals de Projectgroep Gasthuisplaats een plan wordt uitgewerkt om de ruimte die ontstaat een mogelijke tijdelijke en groene invulling te geven. Daarnaast verwacht de raad van het college een visie op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke binnenstad met daarin aandacht voor de toekomst van de Gasthuisplaats.

Rookvrij

Het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie stond opnieuw op de agenda van de raad, omdat de stemming over een amendement van STIP en VVD vorige maand staakte. De fracties van D66 en CDA pleiten in hun initiatiefvoorstel voor tal van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat kinderen in Delft kunnen opgroeien in een gezonde en rookvrije omgeving.

Bij het staken van de stemmen moet de raad volgens de regels in de volgende vergadering opnieuw stemmen en dat gebeurde. Het gewijzigde amendement van STIP en VVD werd verworpen. De steun van Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft was niet voldoende voor de meerderheid. Het amendement Evaluatiemoment dat D66 en CDA indienden op hun eigen voorstel werd wel aangenomen en kreeg de steun van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en een verdeelde fractie van Onafhankelijk Delft.

Ruime steun in de raad was er ook voor het initiatiefvoorstel. De VVD, een verdeelde fractie van Onafhankelijk Delft en de fractie van Stadsbelangen Delft stemden tegen. Het voorstel betekent onder meer dat Delft zich aansluit bij de Alliantie Nederland Rookvrij en het initiatief Rookvrije generatie, dat de plekken waar kinderen spelen rookvrij worden gemaakt, net als op termijn de gemeentelijke gebouwen en kinderen worden betrokken bij het meedenken over maatregelen om hen rookvrij te laten opgroeien.

Gasthuislaan

Aan het begin van de bespreking over het sluipverkeer in de Gasthuislaan gaf wethouder Huijsmans een toelichting op de maatregelen die zijn en nog worden genomen om dat sluipverkeer te weren.

Een extern verkeersadviesbureau gaat een second opinion uitvoeren op de genomen verkeersmaatregelen en gaat bij bewoners vragen hoe zij de situatie ervaren. De wethouder zei ook weinig te voelen voor een mogelijke verkeerslus met een knip in de Gasthuislaan, omdat die voor behoorlijke omleidingsroutes voor de bewoners zorgt.

CDA, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en SP wilden via de motie Snelle tijdelijke maatregelen Gasthuislaan niet wachten op de uitkomst van de second opinion. Sluipen moet niet lonen volgens het CDA en niets doen maakt het probleem voor de bewoners niet kleiner. Volgens het CDA zouden bijvoorbeeld verkeersregelaars, strenger handhaven en camera’s die het weggedrag in de gaten houden tijdelijk voor minder sluipverkeer kunnen zorgen.

De ChristenUnie adviseerde de wethouder contact op te nemen met leveranciers van navigatiesystemen. Andere fracties, waaronder STIP, GroenLinks en D66, spraken hun vertrouwen uit in de stappen die de wethouder nog wil zetten. In de commissievergadering had ze beloofd snel samen met de bewoners te bekijken wat de focus moet zijn van een onderzoek naar het sluipverkeer dat - door de afsluiting van de Sebastiaansbrug - ongewenste routes door de zuidelijke binnenstad van Delft kiest.

De indieners van de moties hielden in het debat vol dat extra druk nodig was, maar ze konden geen van de andere partijen overtuigen. De motie werd verworpen.

Abtswoudseweg

De zorgen van bewoners van de Laan van Braat over de verkeersafwikkeling in hun buurt en de toekomstige verkeersdrukte door het Panjo-project werden door de fracties van Stadsbelangen Delft en SP verwoord in de motie Fiets en auto in bestemmingsplan woningbouw Abtswoudseweg. De motie droeg het college onder meer op om te luisteren naar voorstellen van de bewoners en te onderzoeken of meerdere ontsluitingen voor de nieuwbouw te realiseren zijn. De motie kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft en werd verworpen.

Het bestemmingsplan woningbouw Abtswoudseweg werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen. Het bestemmingsplan staat de bouw van minimaal zeven en maximaal negen rijwoningen toe. Het gaat om (middel)dure woningen die in de toekomst via de Laan van Braat bereikbaar zijn.

Verworpen

De raad verwierp ook de motie Voorraad sociale huurwoningen Delft. SP en CDA wilden het college onder meer opdragen ervoor te zorgen dat woningbouwcorporaties hun voorraad sociale huurwoningen in Delft op peil houden en via een actief grondbeleid bouwgrond voor deze woningen toewijzen in buurten waar het percentage sociale huurwoningen onder de 33% komt. De motie kreeg de steun van Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft maar werd door een meerderheid van de raad verworpen.

Dat gebeurde ook met de motie Oudere werklozen die door de fracties van de ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft werd ingediend. Deze motie wilde het college opdragen om voldoende aandacht te hebben voor de begeleiding naar werk van 55-plussers die hun baan zijn verloren. SP en Onafhankelijk Delft steunden de motie, maar de meerderheid van de raad wees de motie af. De tegenstanders zeiden weinig te zien in het optuigen van een doelgroepenbeleid in een arbeidsmarkt, waar de vraag naar oudere werknemers toeneemt.

Jihadisme

Bij de bespreking van de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 lieten VVD, GroenLinks en PvdA weten tevreden te zijn over de extra informatie die burgemeester Marja van Bijsterveldt naar de raad had gestuurd over het anti-radicaliseringsbeleid in Delft. Onafhankelijk Delft had meer duidelijkheid verwacht en wees naar andere steden die wel cijfers geven over het aantal mensen dat in de gaten worden gehouden: Utrecht 39, Amsterdam 119, Rotterdam 73.

In Delft gaat het volgens de burgemeester om ongeveer tien mensen. Ze stelde Onafhankelijk Delft gerust dat er volgend jaar nog steeds geld is van het rijk om het beleid voort te zetten, maar dat beleid wordt wel herijkt. Tegen het licht van recente gebeurtenissen pleitten onder meer VVD en PvdA ervoor om breder dan het jihadisme te kijken en ook andere vormen van extreme denkbeelden in de gaten te houden. Burgemeester Van Bijsterveldt zei bereid te zijn om een quick scan te doen, om te kijken of er in Delft geen witte vlekken zijn.  Ook D66 en STIP spraken hun vertrouwen uit in de Delftse aanpak.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad akkoord met de voorstellen prioriteiten veiligheidsplan 2019-2022, voorgenomen besluit aangaan GR Centrumregeling samenwerking gemalendiensten, bestemmingsplan Van der Goesstraat – Van Schuijlenburchstraat, Delftse Rekenkamer rapport Niet wachten op klachten, onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein en het bestemmingsplan Pastoor van Arskerk.

Initiatiefvoorstel

Op verzoek van Onafhankelijk Delft werd haar initiatiefvoorstel Gratis openbaar vervoer voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd van de agenda gehaald. De raad stemde er aan het begin van de vergadering mee in om dit voorstel niet te bespreken.

Pagina opties