Ruime raadsmeerderheid wijst referendumverzoek af

Dit item is verlopen op 23-10-2011.

23 september 2011 - Het voorstel over het inleidend verzoek om een referendum te houden over het initiatiefvoorstel Geen nieuw stadskantoor is vrijdag 23 september kort na middernacht door een ruime meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.

Ook het initiatiefvoorstel van de Fractie Van Oort, Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft om geen nieuw stadskantoor te bouwen werd op Stadsbelangen na niet gesteund door de andere fracties in de raad. Leefbaar Delft was niet aanwezig bij de nachtelijke stemming over dit voorstel.

De gemeenteraad nam uitgebreid de tijd om te debatteren over het inleidend referendumverzoek dat op 9 augustus werd ingediend door de heer Engels en heer van Oers naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Geen nieuw stadskantoor.

De vraag stond daarbij centraal of een referendum kon worden gehouden volgens de regels die Delft daarvoor heeft opgesteld.

Na de hoorzitting van de onafhankelijke referendumkamer op 22 augustus oordeelde de kamer positief over de toelaatbaarheid van het verzoek; met de kanttekening dat zij niet over de aan de raad toegezonden geheime informatie beschikte. De kamer achtte niet onomstotelijk bewezen dat er geen flexibiliteit in de planning van het nieuwe stadskantoor was om een referendum mogelijk te maken en adviseerde de raad om nader onderzoek te doen naar de spoedeisendheid van het te nemen besluit.

Die kanttekening van de referendumkamer was voor een meerderheid van de raad op 25 augustus mede reden eerst de onderzoeken af te wachten naar de financiële consequenties van het niet bouwen van het stadskantoor en de huisvestingskosten van de gemeente. Deze week bleek uit het verificatieonderzoek van Ernst & Young Accountants dat niet bouwen Delft een financiële strop oplevert die ligt tussen de 30 en 50 miljoen euro en vertraging van het project de gemeente maandelijks een bedrag kost van drie tot vier miljoen euro. Niet bouwen is geen optie concludeerde het onderzoek.

Die conclusie werd door de meeste fracties afgelopen dinsdag tijdens een extra commissievergadering en ook donderdagavond tijdens de raadsvergadering onderschreven.

De spoed, waarmee een besluit moet worden genomen, kan volgens de verordening wel een uitzonderingsgrond zijn. Een meerderheid van de raad was van mening dat het aanbestedingstraject niet tijdig zou kunnen starten als gevolg van een referendumprocedure , met aanzienlijke financiele risico’s tot gevolg.

De voorstanders van het referendum trokken het verificatieonderzoek in twijfel. Leefbaar Delft, Fractie van Oort en Onafhankelijk Delft benadrukten dat de bouw van het stadskantoor 85 miljoen kost en dat de schade van niet bouwen door claims lager ligt. Volgens Leefbaar Delft zo’n zeven tot twaalf miljoen euro. Deze drie fracties stemden vóór het inleidend verzoek. Dat deed ook Stadsbelangen maar met andere argumenten. Die fractie was er niet van overtuigd dat de bouw van het stadskantoor erg vertraagd wordt door een referendum. Bovendien zei Stadsbelangen het recht van burgers om een referendum te houden niet te willen ontnemen. De ChristenUnie en de VVD lieten zich uiteindelijk overtuigen door wethouder Junius dat een referendumprocedure de bouw van het stadskantoor zou vertragen. Een ruime raadsmeerderheid stemde niet in met het inleidend referendumverzoek.

Voorafgaand aan dit debat had de gemeenteraad de geheimhouding rond de bouw van Het Nieuwe Kantoor opgeheven.

De gemeenteraad stelde donderdagavond ook de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente vast. In deze verordening staan de regels die voortvloeien uit het nog op te stellen beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een unaniem aangenomen motie van GroenLinks en CDA draagt het college op dit beleid te gaan evalueren na een nulmeting en om de doeltreffendheid van de verordening in de praktijk te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. Drie amendementen van de SP werden afgewezen. Alle fracties stemden ook unaniem in met twee amendementen die respectievelijk respijtzorg voor mantelzorgers en vervoer naar sportactiviteiten deels vergoeden.

De raad besprak verder de heroverweging van het college om in plaats van zeven legale graffitiplekken in de stad één nieuwe graffitimuur van 50 meter te bouwen als legale spuitplek bij de skatebaan aan de Provincialeweg. Op GroenLinks na waren alle fracties tevreden met deze beleidswijziging die op termijn kosten bespaart. GroenLinks hekelde het hoge prijskaartje voor de muur die 146.000 euro gaat kosten, terwijl voor de zeven voorgenomen plekken 45.000 euro was geraamd. De fractie zei ook te betwijfelen of op deze manier het doel om illegale graffiti te voorkomen wel gehaald wordt. STIP, aanvankelijk ook kritisch over de beleidswijziging, liet weten tevreden te zijn nu de wethouder had laten weten dat de voorgenomen plekken misschien in de toekomst alsnog als graffitiplek aangewezen kunnen worden.

Bij hamerslag werden onder meer de beheersverordening begraafplaatsen Delft en wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Reclameverordening vastgesteld.
 

Pagina opties