Ruime meerderheid stemt in met Woonvisie

Dit item is verlopen op 02-01-2017.
2 december 2016 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 december ingestemd met de Woonvisie 2016-2023. Deze visie beschrijft de aanpak van de gemeente om de komende jaren te komen tot een lokale woningmarkt, waarvan het huizenaanbod beter is afgestemd op de vraag van woningzoekenden.

De vorige Woonvisie was volgens het college aan vernieuwing toe, omdat de Woningwet op 1 juli 2015 is herzien en de crisis op de woningmarkt voorbij is. Delft bestaat voor de helft uit sociale huurwoningen en voor de andere helft uit koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Delft mist volgens het college voldoende huurwoningen voor de modale huurders; mensen die voor kortere tijd in Delft verblijven en mensen die nu niet willen of kunnen kopen. Daarnaast wordt in de Woonvisie rekening gehouden met de trek naar de stad van studenten, hoogopgeleide mensen en ouderen.

Twee-sterwoningen

In hun bijdragen gaven de fracties eigen accenten mee aan het college die zij van belang vinden om de Delftse woningmarkt weer in balans te brengen. ChristenUnie, Fractie Van Koppen en SP vroegen met een amendement aandacht voor voldoende levensloopbestendige woningen. Via dit amendement - dat door alle fracties behalve de VVD werd gesteund - is een gewijzigde voetnoot opgenomen in de Woonvisie. In de visie staat het streven om woningen zo aan te passen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Als voetnoot werd daarbij verwezen naar woningen met één ster (gelijkvloers). Het amendement heeft dat gewijzigd in twee-sterwoningen (rollator doorgankelijk). Volgens de indieners van de amendement betekent dit dat de thuiszorg in zo’n woning bij toenemende zorgbehoefte ook met een tillift of een verrijdbare douchestoel uit de voeten kan.

Negen moties

Naast dit amendement probeerden fracties via negen verschillende moties het college aan te sporen om via overleg en afspraken met onder meer woningcorporaties en slim meten de Delftse woningmarkt beter af te stemmen op de vraag. Vier van de negen moties werden aangenomen.

De motie Ouderenhuisvesting die werd ingediend door CDA en SP werd, door de kleinst mogelijke meerderheid van 18 van de 35 aanwezige raadsleden, aanvaard. CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks Fractie Van Koppen, PvdA en Stadsbelangen Delft steunden de motie die het college onder meer vraagt om met ouderen, woningcorporaties en andere experts de vraag en innovaties bij elkaar te brengen. Daarnaast moet het college met een plan van aanpak komen voor de huisvesting van ouderen nu en in de toekomst.

Jongerencontracten

CDA en ChristenUnie probeerden via de motie Tegengaan verkamering om het verkameren van woningen in Delft via een quotum binnen de perken te houden. De motie werd met alleen de steun van Stadsbelangen Delft door de rest van de raad verworpen. De motie Jongerencontracten die de ChristenUnie indiende werd wel aangenomen. Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen, maar een meerderheid van de raad stemde er mee in dat het college in overleg moet met corporaties om te komen tot nieuwe woningcomplexen met jongerencontracten. Wethouder Raimond de Prez scherpte zijn eerder gedane toezegging over jongerenhuisvesting aan door te beloven dat hij dit meeneemt in de prestatieafspraken die met de corporaties gemaakt gaan worden.

Kwaliteit woningaanbod

De PvdA, D66 en GroenLinks kregen voldoende steun voor hun motie Kwaliteit woningaanbod. Die motie draagt het college onder meer op om per wijk ervoor te zorgen dat met corporaties en private investeerders afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de gewenste evenwichtige woningmix kan worden gerealiseerd. Daarnaast moet het college de raad ook jaarlijks informeren over de stand van de sociale woningvoorraad en liberale huurvoorraad. 

GroenLinks en ChristenUnie kregen de steun van de meerderheid voor hun motie Niemand in de knel met genoeg betaalbare woningen. Die motie vraagt het college onder meer er zorg voor te dragen dat er naast voldoende betaalbare woningen voor Delftenaren met een laag inkomen ook voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep met een middeninkomen die in de knel komt.

De moties die de SP samen met enkele andere fracties indiende, werden door een meerderheid van de raad alle vier verworpen. De VVD stemde tegen alle moties. Die fractie zei, ondanks enkele kritische kanttekeningen, de Woonvisie te omarmen en de moties te zien als een verzwakking van de visie die het college had voorgelegd. De Woonvisie 2016-2023 werd door alle fracties, behalve SP en Onafhankelijk Delft, aangenomen.

Afvalstoffenverordening

In het eerste kwartaal van 2017 kan afvalinzamelaar Avalex starten met een pilot omgekeerd inzamelen in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder. De proef vloeit voort uit de herziening van de afvalstoffenverordening die door een ruime meerderheid van de raad donderdagavond werd aangenomen. Onafhankelijk Delft, CDA en Stadsbelangen Delft stemden tegen de herziening zoals ze eerder tegen omgekeerd inzamelen stemden.

De nieuwe manier van inzamelen moet zorgen voor een beter milieu en minder kosten. Om het milieu te verbeteren gaan de Delftse huishoudens hun afval in drie containers voor Plastic, metaal en drankenkartons (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en karton (OPK) aanbieden. Het restafval dat overblijft moeten ze wegbrengen naar een voorziening in de buurt.

Het debat in de raad spitste zich niet zo zeer toe op het streven naar een beter milieu, maar meer op het streven om de financiële huishouding en bedrijfsvoering van Avalex op orde te krijgen. Avalex is eigendom van zes gemeenten, waaronder Delft en wordt bestuurd door de wethouders Financiën en Afvalbeleid. 

Voorafgaand aan het debat gaf wethouder Lennart Harpe een toelichting op het gewijzigde besluit dat donderdagochtend door het bestuur van Avalex was genomen over de tariefstructuur voor 2018 en daarna binnen de gemeenschappelijke regeling Avalex. Delft stemde als enige gemeente tegen, omdat het gaat om een verdeling van de indirecte kosten over de gemeenten die niet conform de regels van de gemeenschappelijke regeling is. Delft dat extra kosten op zich af ziet komen, laat het er volgens de wethouder niet bij zitten. Er wordt melding gemaakt bij de provincie en Delft gaat juridisch advies inwinnen voor eventuele vervolgstappen.

Het CDA kwalificeerde de situatie als “een zooitje” en diende met Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft de motie Per direct stoppen met omgekeerd inzamelen in. De motie werd niet gesteund door andere fracties.

Wel brede steun was er voor de motie Onderzoek scenario’s GR Avalex. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen deze bijna raadsbrede motie van D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, PvdA, Stadsbelangen Delft, VVD, STIP en Fractie Van Koppen. De SP steunde de motie. Het college moet de financiële en bestuurlijke consequenties uitwerken van verschillende scenario’s, waaronder het stopzetten van de gemeenschappelijke regeling Avalex en het uittreden uit Avalex door Delft.

De motie van Onafhankelijk Delft om een wethouder in het algemeen bestuur van Avalex plaats te laten maken voor een raadslid werd ingetrokken, omdat hiervoor eerst een aanpassing nodig is van de regels die de raad heeft vastgesteld. Onafhankelijk Delft liet weten eerst de regels te gaan bestuderen om daarna wellicht opnieuw een soortgelijke motie in te dienen.

Rode loper

De rode loper die in de Breestraat ligt als proef om voetgangers ruim baan te geven en fietsen te weren, wordt niet zoals een motie van Onafhankelijk Delft voorstelde op Marktplaats gezet. De motie werd alleen gesteund door de SP. Wethouder Harpe liet weten dat de proef duurt tot eind december en dat daarna het resultaat wordt meegenomen in de fietsparkeernota. Hij voegde eraan toe dat in aanloop naar die nota ook wordt bekeken wat er gedaan kan worden met de inrichting van de Breestraat.

Kentekentoegang

De motie Geen boeteregen binnenstad door slechte bebording kentekencontrole in plaats van pollers van Onafhankelijk Delft haalde ook geen meerderheid. De poging om pas boetes uit te delen na extra maatregelen om het aantal kentekenovertreders te laten dalen, werd alleen gesteund door het CDA. Andere fracties, waaronder GroenLinks en de VVD, spraken zich uit voor goede bebording en boetes. De PvdA vroeg tevergeefs aan de wethouder om een streefcijfer van het aantal auto’s dat in de autoluwe binnenstad wordt toegelaten. Wethouder Harpe nodigde de raad uit om zelf met een cijfer te komen. De PvdA nam die uitnodiging aan en liet weten met andere partijen aan de slag te gaan om met getallen te komen.

Steensoorten

Ook de derde motie  Geen rommeltje aan steensoorten aan de Boulevard Westlandseweg die Onafhankelijk Delft indiende werd verworpen. De motie om uniform en sober bestratingsmateriaal te gebruiken in heel Nieuw Delft, werd door geen van de andere fracties gesteund.

Parkeren op zondag

ChristenUnie, CDA en Fractie Van Koppen hadden, ondanks de steun van Stadsbelangen Delft en SP, onvoldoende steun in de raad voor hun motie Parkeren op zondag. De fracties wilden de parkeertijd op zondag verschuiven van 12.00 naar 13.00 uur, zodat kerkgangers geen last hebben van de parkeerregulering. Wethouder Harpe wees de fracties op alternatieven zoals het afzetten van bezoekers bij de kerk.

Zwerfjongeren

Een door het CDA aangekondigde motie om het beleid voor zwerfjongeren te verdiepen en aan te scherpen werd niet ingediend. Het CDA liet weten het beleid voorlopig aan te zien en geen motie in te dienen.

Hamerstukken

Bij het vaststellen van de hamerstukken lieten Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft aantekenen niet akkoord te gaan met de uitbreiding van parkeergebied C en tegen de scopewijziging te zijn in het Spoorzonegebied. Tegen die scopewijziging zijn ook de ChristenUnie, Fractie Van Koppen en SP. STIP en D66 lieten weten dat ze de aanbeveling uit het Rekenkamerrapport over de Delftse parkeergarages om de bijdrage aan Parking Delft te verlaten niet overnemen.  Onafhankelijk Delft gaat verder niet akkoord met het verlengen van de starterslening en de nieuwe blijverslening.

Wisseling STIP

Burgemeester Marja van Bijsterveldt stond aan het begin van de vergadering stil bij het afscheid van de STIP-fractieleden Dorris Derksen en Victor Mensink. Zij maakten donderdagavond plaats voor Michelle Corten en Matthias Floor. Corten volgt Derksen op als fractievoorzitter. Sybren van der Velde en Twan de Nijs werden namens STIP benoemd tot commissielid/niet-raadslid. Onafhankelijk Delft stemde niet in met de toelating van de nieuwe fractieleden van STIP.

Pagina opties