Rotterdamseweg 13 blijft onderwerp van discussie

Dit item is verlopen op 09-11-2019.
9 oktober 2019 – Het plan voor de bouw van twee woningen in de historische stadstuin op de locatie Rotterdamseweg 13 heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 8 oktober opnieuw voor een uitgebreid debat gezorgd.

De commissie besprak het voorstel om voor dit plan de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. In januari van dit jaar stemde de raad met een kleine meerderheid van GroenLinks, STIP, D66 en VVD (21 zetels) in met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. In de overlegvergadering van dinsdagavond herinnerden drie insprekers namens zichzelf en omwonenden de commissie aan de bedenkingen die ruim een half jaar geleden ook werden genoemd.

De omwonenden zijn niet te spreken over het feit dat er een woning wordt gebouwd op een plek die de bestemming uitsluitend tuin heeft. Daarnaast spraken ze hun zorgen uit over geluidsoverlast, minder licht, minder woongenot, de verkeersveiligheid op de Rotterdamseweg en het huns inziens gebrek aan participatie.

Na het debat in januari is het plan op enkele punten verder aangepast en daarmee voldoet het volgens GroenLinks aan de eisen. GroenLinks beschreef de huidige situatie van het terrein als een rommeltje en de tuin is deels bestraat. De fractie liet weten akkoord te gaan met een goed en leuk plan. Ook D66 en VVD spraken over een goed plan en STIP wees op de duurzaamheidselementen in het bouwplan. D66 zei tevreden te zijn met de waterdoorlatende grastegels die minder lawaai veroorzaken dan het aanvankelijk geplande grind.

Voor de PvdA gaat het bij dit voorstel om een goede uitvoering van een ongewenst plan. De fractie sprak haar waardering uit voor de insprekers die spraken met passie voor de stad en hun eigen woonomgeving.

De ChristenUnie hoorde in januari ook bij de tegenstemmers en die fractie was nog steeds niet blij met een permanent gebouw op dit binnenterrein aan de Rotterdamseweg. De ChristenUnie sprak over een mooi plan, maar op de verkeerde plek en riep overige fracties op zich te houden aan het huidige bestemmingsplan. Voor Onafhankelijk Delft hebben deskundigen voldoende aangetoond dat de twee geschakelde woningen gebouwd kunnen worden.

Het CDA wees net als de ChristenUnie op het bestemmingsplan en het groen dat verdwijnt voor permanente bebouwing. Volgens de SP worden bestemmingsplannen in Delft te pas en te onpas gewijzigd, terwijl er in Delft al zo weinig ruimte is en omwonenden het verschrikkelijk vinden. Voor Stadsbelangen Delft was het duidelijk dat de omwonenden zich onvoldoende betrokken voelden bij de totstandkoming van het plan.

De reactie van wethouder Martina Huijsmans was kort en duidelijk. Het plan voldoet volgens haar aan goede ruimtelijke ordening en er is  op alle punten waartegen bezwaar was gemaakt een goede onderbouwing gegeven. Ze ging mee met de wens uit de commissie om in een volgende procedure de route inzichtelijker te maken. Stadsbelangen Delft kondigde aan te gaan nadenken over een motie over de participatie en de fracties CDA en PvdA gaan hun standpunt bepalen via een intern fractieberaad. Als Stadsbelangen Delft een motie indient, gebeurt dat in de raadsvergadering op donderdag 28 november.

Vrouwenopvang

Het voorstel ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) Kloosterkade-Keurenaerstraat is door de commissie dinsdagavond als hamerstuk toegevoegd aan de raadsvergadering van donderdag 7 november. Het voorstel omvat het plan om de huidige bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren voor een vrouwenopvang plus de bouw van acht eengezinswoningen. Nagenoeg alle fracties lieten weten geen bedenkingen bij dit plan te hebben. Wel werd door de fracties van CDA en Stadsbelangen Delft gevraagd naar de veiligheid van de vrouwen die er opgevangen gaan worden. Stadsbelangen Delft betreurde het dat op dit voorstel geen geheimhouding rustte.

Dat was volgens wethouder Huijsmans niet nodig, omdat het gaat om vrouwen die in de laatste fase van hun opvangtraject zitten en in de nieuwe opvang begeleid worden naar een normale woonsituatie. De stikstofproblematiek waar de PvdA in het debat over dit plan op wees, is volgens de wethouder hierbij niet aan de orde. Huijsmans zei dat andere grotere projecten, waarbij stikstof wel een rol speelt, in beeld worden gebracht.

Jordaniëstraat

Ook voor het project Jordaniëstraat 107 kan de raad, wat de commissie Ruimte en Verkeer betreft, het licht op groen zetten voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De bebouwing op die locatie in Tanthof maakt plaats voor een blok met acht appartementen. Diverse fracties waren er erg over te spreken dat het hierbij gaat om woningen die geschikt zijn voor senioren. Dat kan volgens STIP, CDA en GroenLinks voor wat doorstroming zorgen in Tanthof.

Wethouder Huijsmans sloot die mogelijkheid niet uit, maar ze wees er ook op dat de gemeente er niet voor kan zorgen dat er ook daadwerkelijk ouderen uit Tanthof doorstromen naar de nieuwe appartementen.

Ook dit voorstel is als hamerstuk toegevoegd aan de raadsvergadering van donderdag 7 november.

Waterelementen

Uit de pot van drie miljoen euro die de raad beschikbaar heeft gesteld om Nieuw Delft mooier te maken, wil het college een bedrag van 580.000 euro plus jaarlijks 34.000 euro onderhoudskosten besteden aan twee waterelementen in het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Behalve Onafhankelijk Delft die de uitgave veel te hoog vindt, waren andere fracties wel te spreken over twee verfraaiingen die er ook voor kunnen zorgen dat de hittestress in dit deel van de stad afneemt. Daar moet volgens STIP ook op andere plekken in de stad naar gekeken worden. D66 steunde het betoog van STIP en kon zich ook vinden in de reactie van de VVD om de onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken. Ook Stadsbelangen Delft maakte daar opmerkingen over. Hittestress is volgens wethouder Huijsmans een thema dat zeker aandacht gaat krijgen en dat wordt nagedacht hoe dat moet worden gedaan. Het voorstel wordt in de raadsvergadering op 7 november afgehamerd.

Motie

De actuele motie Stop verstening binnenterreinen en privéterreinen die ChristenUnie en CDA tijdens de laatste raadsvergadering introkken om er in deze commissievergadering verder over te praten, riep bij andere fracties nogal wat twijfels op. Om te voorkomen dat groen op binnenterreinen moet wijken voor parkeerplaatsen willen de fracties ChristenUnie en CDA onder meer dat het college onderzoekt in welke gevallen afgeweken mag worden van de huidige parkeernorm.

Daarnaast willen beide fracties dat in de nieuwe nota parkeren wordt gewerkt met een flexibele parkeernorm, waarbij naar beneden toe kan worden afgeweken van de parkeernorm als er alternatieve parkeerlocaties op loopafstand zijn. Met de doelstelling van de motie waren de meeste fracties het wel eens, maar STIP, PvdA en VVD wezen erop dat dit onderwerp ook terug komt in de parkeervisie die in de maak is. De VVD riep ChristenUnie en CDA op nog even te wachten met het indienen van de motie. GroenLinks wees daarnaast op de mogelijkheden die er nu al zijn om af te wijken van de parkeernormen. Dat gebeurt volgens wethouder Huijsmans in gesprekken met projectontwikkelaars ook geregeld. Het is volgens haar alleen een kwestie van op tijd in gesprek gaan met deze initiatiefnemers. Ook zij vroeg ChristenUnie en CDA nog even de parkeervisie af te wachten. Of beide fracties dat gaan doen, zal blijken nadat ze er met hun fracties over hebben gesproken. Als de motie wordt ingediend, kan dat bij de begroting op 7 november of in de raadsvergadering op 28 november.

Rondvragen

Aan het eind van de overlegvergadering vroeg de VVD als rondvraag aan de wethouder hoe het staat met de bouwplannen op het voormalige V&D-terrein. Wethouder Huijsmans liet weten dat de onherroepelijke vergunning vorige maand is afgegeven en dat de bouw op deze locatie half februari volgend jaar start. Stadsbelangen Delft vroeg naar de mogelijke aanleg van een zebrapad bij de Raamstraat-Coenderstraat. Dat gaat de wethouder uitzoeken. Dat geldt ook voor de vraag van Onafhankelijk Delft over de financiële situatie van de wildopvang.

Daarnaast wilde Onafhankelijk Delft weten of de renovatie van de Sebastiaansbrug is vertraagd. Daar is volgens wethouder Huijsmans geen sprake van. De oplevering staat nog steeds gepland voor begin april 2020. De ontbrekende spoordelen moeten dan nog worden aangelegd, zodat de tram eind 2020 over de nieuwe brug kan rijden.

Pagina opties