Roep om meer scenario´s verbouwing Prinsenhof

Dit item is verlopen op 08-01-2018.
8 december 2017 – Diverse fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 7 december laten weten dat ze meer dan twee scenario’s willen om medio 2018 de raad een overwogen keuze kunnen laten maken over de verbouwing van museum Prinsenhof Delft.

De fracties brachten die wens naar voren bij de bespreking van het voorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof Delft / Agathaplein. Hierin zijn de ambities van het college met het museum vertaald naar een ontwerp voor het Prinsenhof dat flink wordt verbouwd om onder meer jaarlijks 100.000 bezoekers te kunnen ontvangen en samen met een heringericht Agathaplein als culturele toegangspoort voor Delft te fungeren.

Namens de bouwgroep Prinsenkwartier sprak een inspreker de wens uit dat ook dat gebouw in de toekomstplannen wordt meegenomen en zo nodig hier en daar wordt verbouwd om van die toegangspoort een echte culturele hotspot te maken in Delft. Wethouder Ferrie Förster had er geen problemen mee om het Prinsenkwartier erbij te betrekken, net zoals omwonenden ook betrokken gaan worden, maar hij zette wel vraagtekens bij de kosten die extra wensen met zich mee zouden kunnen brengen. De kosten van de voorgestelde verbouwing van het museum en de herinrichting van het plein worden geschat op een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro.

Businesscases

Het museum trekt nu jaarlijks gemiddeld 85.000 bezoekers. Het CDA rekende voor dat met een entree van 10 euro en 40.000 extra bezoekers per jaar het 70 jaar duurt, voordat de gemeente de verbouwingskosten heeft terugverdiend. De VVD vroeg het college om in de uitvoeringsfase drie scenario’s met afzonderlijke businesscases op te stellen, zodat de raad tot een overwogen keuze kan komen. Het CDA vroeg om vier scenario’s. Ook D66 vroeg om meer financiële onderbouwing van de plannen. 

GroenLinks en ook de PvdA bepleitten tevens te kijken naar de effecten van een gefaseerde uitvoering van de verbouwing. Het college wil voor 165.000 euro twee scenario’s laten uitwerken; een scenario dat uitgaat van de complete verbouwing en een scenario met alleen essentiële elementen. STIP liet weten die lijn te kunnen steunen, maar wil ook duidelijkheid over de haalbaarheid van de voorgestelde verbouwingsplannen.

Nieuwe Kerk

Onafhankelijk Delft sprak over een gigantisch bizar plan dat volgens die fractie niet uitgevoerd hoeft te worden om meer toeristen in Delft te krijgen. Onafhankelijk Delft verwacht dat dat beter lukt met de openstelling van de Nieuwe Kerk op zondag. Het geld zou volgens Onafhankelijk Delft ook gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van een beroemd schilderij of het organiseren van grote tentoonstellingen. De fractie stelde een pas op de plaats voor: eerst de organisatie op orde en daarna kijken of een ruimtelijke visie moet worden uitgevoerd.

Naast de verbouwingsplannen voor het museum gaven diverse fracties ook hun opvattingen over de voorgenomen verzelfstandiging van het Prinsenhof. Stadsbelangen Delft deelde de mening van veel fracties dat de raad een overwogen keuze moet kunnen maken. Maar die keuze zou in de visie van Stadsbelangen Delft eerst over de verzelfstandiging van het museum moeten gaan. Ook de ChristenUnie had liever die volgorde gezien, in plaats van eerst investeren in een verbouwing en daarna op afstand van de gemeente zetten. GroenLinks zei dat geen logische volgorde te vinden, omdat het museum volgens die fractie eerst op orde moet zijn, voordat het kan worden overgedragen.  Als het aan de SP ligt, wordt het museum helemaal niet verzelfstandigd.

Rijke Chinees

Wethouder Förster legde uit dat de raad in het verleden al heeft ingestemd met de verzelfstandiging van Erfgoed Delft. Het archief en de afdeling archeologie blijven echter bij de gemeente, zodat alleen het museum op eigen benen moet komen te staan. De raad besluit daar volgens de wethouder pas na het op orde brengen van het museum definitief over, over een jaar of zes. De wethouder benadrukte dat het daarbij niet gaat om een privatisering van het museum. Een rijke Chinees zal het museum volgens Förster niet kopen. En ook sprak hij de verwachting uit dat er altijd een financiële relatie met de gemeente zal blijven. De wethouder zegde de commissie een notitie toe met meer uitleg over de verzelfstandiging van het Prinsenhof.

Hij waarschuwde de commissie tevens dat het uitwerken van meer dan twee scenario’s extra tijd en geld gaan kosten. Hij zei ook bereid te zijn om te kijken naar de fasering. Hij merkte daarbij wel op dat een verbouwing in fases vaker aanbesteden betekent en minder inkomsten voor het museum als het meer dan één keer wegens verbouwing gesloten is.

Aan het eind van het uitvoerige debat gaf de VVD aan een motie te overwegen om drie scenario’s uit te laten werken. De SP gaf aan een amendement over de verzelfstandiging en een motie over de scenariokeuzes te overwegen. Enkele andere fracties, waaronder D66, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie zeiden het voorstel opnieuw intern te gaan bespreken. Het voorstel is toegevoegd aan de bespreekagenda van de raadsvergadering op donderdag 21 december.

Cultuurkader

In meer en mindere mate liet een meerderheid van de commissie weten tevreden te zijn met de Update Uitvoeringsagenda Cultuurkader. De agenda omschrijft hoe culturele instellingen bezig zijn in Delft om met elkaar en met de stad langs vijf programmalijnen allerlei culturele activiteiten op touw te zetten. Het viel diverse fracties op dat Lijm & Cultuur ontbreekt en ook kleinere verenigingen niet voorkomen in de agenda. GroenLinks en D66 zeiden in de agenda aandacht voor het kunst- en atelierbeleid te missen.

Wethouder Förster zei dat alle partijen welkom zijn om bij de uitvoering van het cultuurkader. Hij zegde de commissie toe dat hij in het eerste kwartaal van 2018 met een update komt over het atelierbeleid. Fracties die hadden opgemerkt dat ouderen weinig aandacht krijgen, verzekerde de wethouder dat het cultuurbeleid voor alle doelgroepen in Delft is bedoeld.

Regeling

Op Onafhankelijk Delft na reageerden alle fracties met hier en daar wat kanttekeningen positief op de voorgestelde Regeling Delftse aanpak risico's in beeld. De regeling is het sluitstuk van het onderzoek dat de raad in 2015 en 2016 uitvoerde naar de financiële problemen bij grote projecten in Delft. De gemeente wil zorgvuldiger omgaan met risico’s, de ambtelijke controle is aangescherpt en college en raad gaan elkaar beter op de hoogte houden.

De SP constateerde tevreden dat er een regeling er is. De fractie overweegt nog een amendement, voor de raad van 21 december. De fractie wil in de toekomst bij grote projecten duidelijke go/no-go-momenten zien. Ook de ChristenUnie sprak haar waardering uit, maar die fractie had graag nog wat langer doorgepraat met het college over de regeling, potentiële risicovolle projecten en werkafspraken. Wethouder Aletta Hekker had daar geen bezwaar tegen en de commissie stemde ermee in om er met het college over verder te praten.

Van Onafhankelijk Delft hoeft dat niet. Die fractie is tegen de regeling, omdat die in haar visie de weg vrijmaakt voor plannen die leiden tot gigantische verliezen. Volgens Onafhankelijk Delft is de regeling een risico op zich. GroenLinks zei blij te zijn met de nieuwe aanpak, omdat elke project door de raad kan worden aangewezen voor maatwerk. GroenLinks gaf de griffie tevens het verzoek mee om de geleerde lessen uit de afgelopen raadsperiode over te dragen aan de volgende raad.

De ChristenUnie kondigde een motie aan om de verbouwing van museum Prinsenhof direct te bestempelen als een risicovol project. De fractie gaf aan die motie echter ook in te kunnen dienen bij het voorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof Delft / Agathaplein. De Regeling Delftse aanpak risico's in beeld  is als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering geplaatst. Het onderwerp wordt mogelijk nog naar de bespreekagenda verplaatst indien het punt van de SP tot een daadwerkelijk amendement leidt.

Visie en informatiestrategie

Verder werd de nota Visie en informatiestrategie besproken. D66 en STIP wezen daarbij op het belang van bewaking van de privacy. De PvdA gaf aan de nota niet goed leesbaar te vinden en pleitte richting wethouder Hekker voor begrijpelijker taal in beleidsdocumenten. Voor het overige kon de commissie zich vinden in het stuk, waardoor dit onderwerp niet terugkomt in de raad van 21 december a.s.

Pagina opties