... Actueel Rode Loper zorgt voor verdeelde reacties

Rode Loper zorgt voor verdeelde reacties

15 december 2017 – Het initiatief van de Stichting Centrum Management Delft (SCMD) om de binnenstadsas Binnenwatersloot, Peperstraat en Oude Langendijk in te richten als 'Rode Loper' heeft in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 14 december voor veel discussie gezorgd.

De SCMD begon eind 2015 met het maken van een schetsontwerp voor een route van en naar de binnenstad die voetgangers op de eerste plaats zet, maar die ook ruimte biedt voor het overige verkeer, behalve de stadsbus. Die zou volgens de plannen vervangen moeten worden door een kleiner en energievriendelijker alternatief. Het college van b en w staat positief tegenover het initiatief en heeft de stad en de raad gevraagd om te reageren op het plan. Die reacties waren donderdagavond erg verdeeld.

Standpunten

Verschillende belangenverenigingen waaronder de Fietsersbond en bewonersverenigingen uit de binnenstad hadden eerder al schriftelijk op het schetsontwerp gereageerd. Enkele vertegenwoordigers gebruikten hun inspreekminuten in de commissievergadering om de standpunten van hun organisatie nog eens te onderstrepen.

Bewoners en winkeliers van de Binnenwatersloot en Peperstraat en de Fietsersbond spraken over een slecht plan. Ze hekelden het plan om de rode loper zonder verhogingen in te richten. De Fietsersbond vreest daardoor gevaarlijke situaties met minder ruimte voor voetgangers en fietsers. De winkeliers vrezen onder meer ook wateroverlast door het ontbreken van stoepen. De commissie Behoud Stadsschoon zette vraagtekens bij de verkeersafhandeling als de Binnenwatersloot wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De commissie zei ook ongerust te zijn over het gemak waarmee inrichtingsplannen worden ingediend en uitgewerkt. De insprekers waren ook niet te spreken over het gebrek aan overleg met de SCMD.  

Centrummanager Tom De Weerdt van de SCMD hield een warm pleidooi voor het plan dat naar zijn zeggen na veel overleg met betrokkenen tot stand is gekomen. Ontwerper van de Rode Loper en architect Michiel Klinkenberg sprak over passende oplossingen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Een bewoonster van de Oude Langendijk sprak haar ergernis uit over de stadsbus die nagenoeg leeg voorbij raast.

De Belangenverenigingen Binnenstad Noord spraken eveneens over gebrek aan overleg en lieten weten dat ze onder meer aandacht in de plannen missen voor bromfietsers en laad- en losverkeer. Ze vroegen de commissie om er bij het college op aan te dringen om de Delftse participatieaanpak te volgen, het initiatief bij het college te leggen en pas uitspraak te doen als de participatieaanpak juist doorlopen is en als de consequenties, voor- en nadelen en financiële haalbaarheid voldoende in kaart zijn gebracht. Volgens de centrummanager was het hem niet duidelijk dat hij een participatietraject moest doorlopen, maar hij zei dat de keuzes die zijn gemaakt goed zijn uit te leggen.

Goed idee

GroenLinks sprak over het ontwerp als een goed idee, waar nog wel haken en ogen aan zitten. Net als GroenLinks was Onafhankelijk Delft positief over het ontwerp. Onafhankelijk Delft zou het liefst zien dat de Binnenwatersloot en Peperstraat worden afgesloten voor autoverkeer. Stadsbelangen Delft zou de route willen doortrekken naar de Nieuwe Langendijk. Dat bewoners zich niet gehoord voelden, riep bij Stadsbelangen Delft een stuk irritatie op. De fractie deelde de mening van de Fietsersbond voor gescheiden verkeersstromen. Bij een historische stad hoort een stoep, stelde Stadsbelangen Delft.

De PvdA prees het initiatief van de ondernemers. Het huidige ontwerp moet volgens die fractie als een verkenning worden gezien. Het plan moet volgens de PvdA onder begeleiding van het college verder uitgewerkt worden. D66 pleitte net als GroenLinks voor een meer volwassen plan. De fractie deelt met de plannenmakers dat de bus weg moet uit de binnenstad. D66 deelt ook het standpunt dat het autoluw-gebied deels uitgebreid mag worden.

Draagvlak

Ook STIP sprak zijn steun uit voor het plan, maar de fractie sprak ook haar zorg uit over de bus- en autoroutes en het fietsparkeren in dit deel van de binnenstad. Fractie Van Koppen omschreef het plan als nog niet helemaal gerijpt en adviseerde alle partijen om nog een keer met elkaar in overleg te gaan. De SP zei het belangrijk te vinden dat mensen goed gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Het plan lijkt volgens de SP mager gedragen. De fractie steunde het pleidooi van de binnenstadbewoners om het plan nog eens door te spreken met alle betrokkenen. Ook de VVD riep daartoe op. Ook het CDA constateerde nog te weinig draagvlak. Voor het CDA is het onder meer tevens van belang dat goed naar de verkeersroutes voor alle weggebruikers wordt gekeken.

Waardering

Wethouder Lennart Harpe sprak zijn waardering uit voor het initiatief dat heeft geleid tot een schetsplan. Volgens de wethouder was het debat vooral bedoeld om reacties op te halen. De rol van de gemeente was volgens Harpe tot nu toe faciliterend door ambtelijke ondersteuning. Die rol gaat naar regie om het plan verder te brengen via een vervolgronde in de stad. In het vervolg zal dat in de geest van het participatietraject Delfts Doen gaan. Het gaat dan volgens de wethouder over de kleuren van stenen, wel of geen verhoogde stoepen of verkeersstroken. De wethouder zei blij te zijn dat de MRDH in beweging is gekomen als het gaat om de bus. Het college wil geen grote bus meer door de binnenstad, maar wel een andere vorm van geregeld openbaar vervoer, bij voorkeur met duurzame vervoermiddelen. Of dat er komt, is aan de MRDH. Tijdens de renovatie van de Sebastiaansbrug wordt gekeken naar een andere betaalbare omrijroute voor de bus. De wethouder kondigde ook aan dat het autoluwplusgebied nader wordt bekeken en dat er een verkeerscirculatieplan wordt opgesteld.

De wethouder herkende de opmerkingen uit de commissie over het ontbreken van een onderbouwing in het schetsplan. Daar zal in het vervolgplan meer aandacht voor zijn. Volgens wethouder Harpe is iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren, maar hoe dat moet gebeuren zal duidelijk moeten worden in het vervolgtraject. De wethouder verwacht dat dat plan in het eerste kwartaal van 2018 gereed is als tussenstap naar een voorlopig ontwerp. Na de reactie van de wethouder waren zowel de insprekers als de fracties tevreden over de verdere uitwerking.

Fietsendiefstal

Bij de bespreking van het plan van aanpak fietsendiefstal voor 2017 reageerde de SP blij op de aangekondigde maatregelen tegen fietsendiefstal en de evaluatie die in 2019 volgt. STIP was eveneens blij, maar dat de helft van het budget gaat naar het promoten van het goed vastzetten van fietsen had STIP liever anders gezien. Dat kan volgens STIP beter besteed worden aan stallingen. Ook het CDA sprak zijn tevredenheid uit over een goede mix van preventie en handhaven.

De VVD zei voor een harde aanpak van fietsendiefstallen te zijn. De fractie pleitte voor lik op stuk beleid. De inzet van lokfietsen met een traceersysteem kan daar volgens de VVD aan bijdragen. De PvdA sloot zich daarbij aan en de fractie pleitte voor meer bewaakte fietsenstallingen. GroenLinks noemde het bijzonder dat twee weken voor het einde van het jaar werd gesproken over een plan van aanpak voor 2017. Goede stallingen en promotie via social media zijn volgens die fractie van belang.

De wethouder zei het eens te zijn met de fracties die het plan wat mager vonden. Het idee om met de lokfiets te werken werd herkend door de wethouder, maar hij lichtte toe dat de politie geen prioriteit stelt aan het terugdringen van fietsendiefstallen. Hij beloofde dit punt wel onder de aandacht te brengen bij de burgemeester. Volgens de wethouder wil het college met dit plan de toename stoppen in de hoop dat de maatregelen op termijn tot een afname van het aantal fietsendiestallen in Delft leiden.

Cijfers

Het onderwerp update cijfers halve aansluiting Martinus Nijhofflaan – Prinses Beatrixlaan was door de fracties van GroenLinks, STIP en ChristenUnie op de agenda gezet. GroenLinks wilde meer informatie over de investering in de aansluiting. De geactualiseerde cijfers hebben GroenLinks er nog niet van overtuigd dat de aansluiting noodzakelijk is. Uit de tellingen blijkt volgens die fractie dat de verkeersdruk in het gebied is afgenomen en er geen doorstromingsproblemen zijn. Veel wegen in het gebied bieden ook voldoende ruimte om de stad uit te komen. GroenLinks bepleitte nu geen besluit te nemen, om nu te faseren en eerst meer onderzoek te doen. Het versmallen van de Voorhofdreef acht GroenLinks wel noodzakelijk.

Ook STIP had bij de Kadernota om extra cijfers gevraagd. STIP zei in de update de inzet van fietsen en openbaar vervoer te missen. Ook STIP pleitte voor het versmallen van de Voorhofdreef.

Wethouder Harpe herinnerde de commissie dat de aansluiting sinds 2005 in de koelkast lag en er nu is uitgehaald, omdat een toename wordt verwacht van de verkeersdrukte door onder meer de bouw van meer woningen. De wethouder daagde GroenLinks uit om aan te tonen dat de conclusie uit het rapport niet klopt. Die conclusie luidt volgens de wethouder dat een aansluiting noodzakelijk is.

D66 toonde zich kritisch over het plan en de PvdA uitte twijfels. Die fractie acht het net als D66 noodzakelijk dat ook andere aspecten zoals openbaar vervoer en de oost-westverbinding in de stad onderzocht moeten worden. De PvdA vindt het prima om de Voorhofdreef aan te pakken, maar wil nu nog geen besluit over de aansluiting.

De VVD pleitte juist voor een snelle aansluiting, omdat die ervoor gaat zorgen dat de verkeersdrukte in de toekomst in de omgeving van De Hoven minder wordt. Stadsbelangen Delft maakte duidelijk geen voorstander te zijn van de aansluiting en ook niet van de versmalling van de Voorhofdreef. Wethouder Harpe kondigde aan dat een plan daarvoor naar de raad komt, als onderdeel van een voorstel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De wethouder liet tevens weten dat er geen verder onderzoek komt naar de afslag, omdat hij niet verwacht dat dat leidt tot andere standpunten bij de fracties.