Roadmap roept wisselende reacties op

Dit item is verlopen op 10-03-2017.
10 februari 2017 – De SP wil het geld terug en GroenLinks zei erg enthousiast te zijn. De Roadmap Next Economy die donderdag 9 februari in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur werd besproken, riep uiteenlopende reacties bij de fracties op.

De Amerikaanse econoom en politiek adviseur Jeremy Rifkin kreeg ruim een jaar geleden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de opdracht om een stappenplan op te stellen dat omschrijft hoe de Metropoolregio zich het best kan voorbereiden op en economisch kan profiteren van toekomstige ontwikkelingen.

Nul koolstof

De 534 pagina’s tellende toekomstvisie was eind vorig jaar klaar. Het beschrijft vijf veranderpaden, waar volgens Rifkin de regio rekening mee moet houden en zijn voordeel mee kan doen. De route die in de roadmap is uitgestippeld gaat naar nul marginale kosten, nul koolstof, nul afval, naar nieuwe productiviteit en naar een inclusieve maatschappij.

Een mooi samenhangend pakket dat helemaal Delft is, zo omschreef GroenLinks het rapport. De fractie constateerde dat de agenda van Rifkin heel erg Delft uitstraalt. Ook STIP zei blij te zijn met het document en sprak de hoop uit dat de vele kansen verzilverd worden. Net als GroenLinks wees STIP op het belang van de vertaling naar concrete acties. D66 voegde daaraan toe dat het rapport ook begrijpelijk moet zijn. Wat D66 betreft moeten alle Delftenaren weten waar dit plan over gaat en moet het jargon vertaald worden naar begrijpelijk Nederlands.

Niks nieuws

Onafhankelijk Delft was niet enthousiast. Die fractie las niks nieuws in het plan. Volgens Onafhankelijk Delft moet de Metropoolregio zich niet bemoeien met het stimuleren van de economie, maar moet de overheid dat overlaten aan het bedrijfsleven. De PvdA was positief dat er een gezamenlijke strategie is vastgelegd. De fractie gaf aan het van groot belang te vinden dat in deze tijd vooruit gedacht wordt.

De SP had becijferd dat de eindversie van het rapport 60 pagina’s telt, dat het onderzoek 775.000 euro had gekost en dat elke pagina daarmee 13.000 euro kost. Rifkin heeft volgens de SP met een rapport vol open deuren zijn omstredenheid alle eer aangedaan.

Lijvig rapport

Ook het CDA was kritisch over de kosten, maar tegelijk sprak die fractie over een lezenswaardig rapport dat vooral bevestigt wat de fractie al dacht. De VVD reageerde tevreden op het rapport maar was ook benieuwd wat er voor Delft in het vat zit als er tot actie wordt overgegaan. De ChristenUnie stelde vast dat het vooral een rapport is waar niemand tegen kan zijn. Volgens de fractie had het rapport ook voor andere regio’s in het land geschreven kunnen zijn. Stadsbelangen Delft had het over een lijvig rapport. Ook die fractie was nieuwsgierig naar wat het Delft gaat opleveren en gaat kosten.

In zijn toelichting zei wethouder Ferrie Förster dat de volgende stap een uitwerking is naar concrete projecten. De Metropoolregio heeft daarvoor een bestuurlijk Investment Board opgericht, waarin de Delftse wethouder tot lid is verkozen. Samen met kennisinstellingen en bedrijven moet deze de lijst met projecten gaan prioriteren en de juiste partijen bij elkaar brengen. Om de projecten van de grond te krijgen, wordt geld gezocht bij het Rijk en de Europese Unie.

Motie

De wethouder zei ervan overtuigd te zijn dat de investering in de roadmap zichzelf ruimschoots zal terugverdienen en dat ook Delftse bedrijven en kennisinstellingen daarvan profiteren. Daarmee wist hij de SP niet te overtuigen. Die fractie kondigde een motie aan met de titel Niet goed, geld terug. De wethouder liet op voorhand weten dat hij zo’n motie ontraadt, maar de SP gaf aan de motie tijdens de raadsvergadering op donderdag 23 februari wel in te dienen.

Reisdocumenten

Delftenaren die bij de gemeente een paspoort hebben aangevraagd, moeten dat reisdocument voorlopig nog gewoon bij de balie afhalen. STIP, D66, Fractie Van Koppen en GroenLinks hadden het college in de motie Reisdocumenten thuisbezorgd eind 2015 gevraagd om te onderzoeken of het thuisbezorgen van reisdocumenten in Delft haalbaar is. Het college concludeert na onderzoek dat dit voor de gemeente Delft geen haalbare kaart is. Volgens het college is er geen geografische noodzaak en is het te duur.

Vooral STIP reageerde teleurgesteld op de uitkomst van dit onderzoek en pleitte andermaal voor een gemeentelijke dienstverlening die past bij de burger van nu en gericht is op de toekomst. Verder wees de fractie op mensen die slecht ter been zijn. Fractie Van Koppen uitte zich in soortgelijke bewoordingen. Andere fracties complimenteerden het college met het uitgebreide onderzoek en de gedegen onderbouwing naar de haalbaarheid. Verder werd er onder meer op gewezen dat een nieuw paspoort maar eens in de 10 jaar aan de orde is. Wethouder Aletta Hekker stelde STIP wel enigszins gerust dat het college werkt aan een visie op de dienstverlening. STIP zei uit te kijken naar die visie. De commissie oordeelde uiteindelijk unaniem dat de motie als afgedaan is te beschouwen.

Raadsmarkt 

Het voornemen van het college om in de aanloop naar de Kadernota 2017 een raadsmarkt te houden, had de ChristenUnie geïnspireerd om dat aan te vullen met een voorstel om te werken aan onderling vertrouwen, een beter functionerende lokale democratie en een constructieve samenwerking richting de begroting van 2018.

In dit voorstel aan de raad schreef de ChristenUnie zeer teleurgesteld te zijn over de manier, waarop de coalitie bij de begrotingsbehandeling 2017 geen enkele ruimte had gelaten voor de ‘meedenkvoorstellen’ van CDA, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie. Alle voorstellen werden doorverwezen naar de behandeling van de Kadernota.

Om te voorkomen dat bij dat debat de coalitiepartijen opnieuw de rijen sluiten en afspraken met het college maken die voorstellen van de oppositie onmogelijk maken, stelde de ChristenUnie voor dat de coalitiepartijen zich meer open en duaal moeten opstellen.

Enkele andere fracties gaven aan dat in de praktijk altijd afspraken binnen een coalitie worden gemaakt en er altijd een zekere mate van overleg met portefeuillehouders zal zijn. Verder werd aangegeven dat de raadsmarkt een goede mogelijkheid biedt voor alle partijen in de raad om ideeën aan te dragen. 

Het CDA zei de handreiking van het college serieus te nemen. Stadsbelangen gaf aan dat het van belang is dat het college na het houden van de raadsmarkt ook echt werk maakt van de aangedragen punten in de Kadernota. De SP lichtte toe te hechten aan openbaarheid. De commissie besloot om de raadsmarkt op een andere plek dan het stadhuis te houden, omdat dit meer mogelijkheden biedt tot gesprekken in groepen over verschillende thema’s. De commissie kon zich vinden in de suggestie van wethouder Hekker om opnames te maken van de slotverklaring en deze online te zetten.
 
 

Pagina opties