Reinier de Graafweg doorkruist debat Ruimte en Verkeer

10 juni 2020 – De zorgen van bewoners over een toename van de verkeershinder op de Reinier de Graafweg als die weg gebruikt gaat worden als doorgaande route tussen het centrum van Delft en wellicht in de toekomst ook naar de A4 kwamen in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 juni bij verschillende agendapunten ter sprake.

Voorafgaand aan de vergadering bracht een woordvoerder namens de Bewonerscommissie Reinier de Graafweg die zorgen tijdens de digitale inspreeksessie naar voren. De bewoners zijn bang dat de herinrichting van de weg grote gevolgen voor hen gaat hebben.

Ze vrezen door een toename van het verkeer en ook zwaar vrachtverkeer meer geluidshinder, terwijl de geluidswerende maatregelen aan de huizen nog niet zijn uitgevoerd. Volgens de bewonerscommissie kan dat nog wel twee jaar duren, omdat er voor de beschermde vleermuizen die in de spouwmuren zitten een verhuisplan moet worden gemaakt. De bewoners zouden het liefst zien dat de weg voorlopig niet open gaat.

Dat standpunt werd door diverse fracties waaronder Stadsbelangen Delft en de SP ondersteunt en naar voren gebracht bij de bespreking van het Bestemmingsplan Bethelpark en bij de bespreking van de Gebiedsvisie Reinier de Graafbuurt – Juniusbuurt.

Bethelpark

Het bestemmingsplan Bethelpark gaat over het terrein aan de oostkant van het Reinier de Graaf Gasthuis. Het plan maakt de bouw mogelijk van: 351 woningen, 1400 m2 aan commerciële en maatschappelijke functies, een semi openbaar groen binnenterrein boven een parkeerdek plus een groen gebied aan de zuidzijde van het plangebied met waterberging, een natuurvriendelijke oever en een ecologische zone.

In de commissie werd overwegend positief gereageerd op dit bestemmingsplan. De VVD was blij met de geplande mix van middel-dure en dure woningen, het autoluwe binnenterrein en parkeren uit het zicht. D66 zei onder meer tevreden te zijn met de toevoeging van een levendige plint en omschreef het plan als een impuls voor dit gebied. In reactie op de bewoners van de Reinier de Graafweg liet D66 weten dat voorkomen moet worden die straat een doorlopende route wordt naar de A4. Ook het CDA sprak over een mooi plan en plaatste een kanttekening bij de parkeerdruk in de buurt.

GroenLinks was eveneens positief met een punt van kritiek over de aansluiting van het plan bij de omgevingsvisie. Daarin is ook aandacht voor de leefbaarheidsvoorwaarden en die mistte GroenLinks in dit bestemmingsplan dat vooral gaat over de verkeers- en ruimtelijke voorwaarden. Ook de SP steunde de oproep van de bewoners om de Reinier de Graafweg pas te openen als de huizen voldoende geluidswerend zijn gemaakt. Onafhankelijk Delft zei dat de compensatie die de bewoners in het vooruitzicht is gesteld wel wat karig is.

De ChristenUnie liet weten het bestemmingsplan net iets mooier gevonden te hebben als er iets had ingestaan over ouderenhuisvesting. STIP en PvdA sloten zich aan bij de fracties die het college complimenteerden met dit bestemmingsplan.

Wethouder Hatte van der Woude ging in op de totstandkoming van dit plan en op het doel om er een levendige buurt van te maken waar diverse doelgroepen niet alleen wonen, maar elkaar ook ontmoeten in een ruimte die daartoe uitnodigt. Wethouder Martina Huijsmans wees in haar reactie op de opmerkingen over de Reinier de Graafweg naar Woonbron. De corporatie is volgens haar aan zet om de woningen geluidswerend te maken. Ze zei het eens te zijn met D66 dat voorkomen moet worden dat de Reinier de Graafweg een sluiproute wordt. Daarvoor zullen de verkeersbewegingen in de gaten worden gehouden. Ze herkende zich niet in de opmerkingen over gebrek aan overleg met bewoners. Volgens Huijsmans is er de afgelopen jaren formeel en informeel geluisterd naar de bewoners.

Onafhankelijk Delft, SP en GroenLinks lieten aan het eind van het debat weten dit voorstel mee terug te nemen naar hun fracties. De SP zei een motie te overwegen over het meten van fijnstof en geluid. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp verder in de vergadering op donderdag 9 juli.

Gebiedsvisie

Veel positieve geluiden waren er in de commissie ook te horen over de Gebiedsvisie Reinier de Graafbuurt –Juniusbuurt. Dit voorstel is volgens het college vooral bedoeld als kader voor toekomstige ontwikkelingen in dit deel van de Buitenhof en om meer samenhang te realiseren tussen diverse gebiedsdelen en meer verbinding met omliggende buurten. Het college ambieert dat Delft in 2030 twee vitale buurten erbij heeft met een gemengd woon- en werkgebied. Het college stelt in het voorstel dat door de toevoeging van een mix van zo’n 2000 woningen, stedelijke en commerciële voorzieningen het gebied veel intensiever gebruikt wordt.

Stadsbelangen Delft vroeg ook in dit debat aandacht voor de toenemende verkeershinder op de Reinier de Graafweg en de gevolgen daarvan voor de huidige bewoners. D66 en VVD vonden die inbreng op de gebiedsvisie wat beperkt. STIP zei breder te kijken en zei erg tevreden te zijn met de aandacht in de visie voor de leefbaarheid in de openbare ruimte, met ruimte voor voetgangers en fietsers, ontmoeting en kleinschalige bedrijvigheid. STIP prees ook de aandacht voor water, groen en de energietransitie.

Ook VVD was positief, maar maakte wel de kanttekening dat in de visie staat dat het autogebruik ontmoedigd zou moeten worden. De VVD vroeg en kreeg ook de toezegging om dat negatieve frame te vervangen door de meer positieve term diverse vervoersmodaliteiten te gebruiken. D66 zei van bovenaf in de wijk veel groen te zien, maar op het maaiveld blijkt dat groen heel erg versnipperd te zijn. Die fractie wil met andere partijen aan de slag om een initiatiefvoorstel te maken over het centraliseren en hergebruik van de groene en open plekken in de wijk.

GroenLinks had veel punten in de visie gelezen waarin ze zich kon vinden, maar noemde het een gemiste kans dat er weinig in staat over nieuwe fietsroutes. Ook de SP zei tevreden te zijn en vroeg net als de VVD aandacht voor het toekomstig autogebruik. Het CDA sloot zich daarbij aan en wees net als Stadsbelangen Delft nog even naar de Reinier de Graafweg waar in de toekomst zwaar vrachtverkeer overheen kan rijden. De ChristenUnie sprak over een mooie visie en zei wat bezorgd te zijn over de lege plinten die leeg komen staan als blijkt dat bedrijven de huur niet kunnen opbrengen.

Wethouder Van der Woude was blij met de steun uit de commissie. Ze lichtte toe dat het om een visie gaat die verder uitgewerkt wordt in een ontwikkelstrategie en ontwikkelplannen. Geen van de fracties zag aanleiding om het woord motie in de mond te nemen, zodat dit voorstel in de raadsvergadering op donderdag 9 juli als hamerstuk wordt vastgesteld.

Bacinol

Bij de bespreking van het voorstel Bestemmingsplan Bacinol liet een aantal fracties, waaronder SP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en Onafhankelijk Delft weten verrast te zijn door een brief van de Stichting De Hollandsche Molen. In deze inspreekreactie van de eigenaar van molen De Roos schrijft de stichting dat in het bestemmingsplan nog steeds niet wordt voldaan aan de uitgangspunten van de molenbiotoop. Een molen moet voldoende wind kunnen vangen en daar voldoet het plan volgens de stichting niet aan. Het plan staat onder meer toe dat DSM een kantoor bouwt op het Bacinol-terrein.

De brief van de Stichting De Hollandsche Molen had naar zijn zeggen ook wethouder Bas Vollebregt verbaasd. Hij wees op het veelvuldig overleg met de eigenaar van de molen, op het windonderzoek en op andere maatregelen om de enige werkende molen in Delft in de wind te houden. Hij beloofde de commissie in gesprek te gaan met de stichting en om de raad te informeren over de uitkomst daarvan. Hij zegde ook toe dat enkele redactionele wijzigingen die GroenLinks voorstelde in het bestemmingsplan worden verwerkt. De ChristenUnie zei het voorstel mee terug te nemen naar de fractie, waardoor dit voorstel op 9 juli verder door de raad wordt besproken.

Rondvraag

De SP vroeg bij de rondvraag aandacht voor de bewoners die klagen over bouwherrie in het weekeinde op het voormalige V&D-terrein. Wethouder Vollebregt lichtte toe dat de aannemer op zaterdag voorbereidend werk kan uitvoeren voor de week daarop en dat er op zondag niet gewerkt wordt. Hij zei dat het signaal van SP helder was.

Op de vraag van Stadsbelangen Delft over het gebrek aan terrasruimte voor drie horecaondernemers op de Burgwal zei de wethouder niet te individueel te willen ingaan. Vollebregt zei dat inmiddels ongeveer 85% van de ondernemers geholpen is met een ruimer terras, maar dat er nog knelpunten zijn waarbij horecaondernemers wellicht teleurgesteld moeten worden.  

Hamerstuk

Het voorstel Voorbereidingsbudget Reinier de Graaf zone was door de commissie al in de procedurevergadering als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 9 juli. In die procedurevergadering spraken onder meer de fracties van CDA en ChristenUnie hun ongenoegen uit over de druk van het college op de raad om voor de zomer nog besluiten te nemen over voorstellen die volgens die fracties misschien ook kunnen worden uitgesteld. Voor het zomerreces houden de commissies extra vergaderingen om de besluitvorming afgerond te krijgen. Bij het bepalen van de agenda’s voor de vergaderingen van de commissie Ruimte en Verkeer bleek een meerderheid niet de behoefte te hebben om die besluitvorming uit te stellen tot na het zomerreces.

Pagina opties