Regulering studentenhuisvesting blijft heikel punt

Dit item is verlopen op 07-07-2019.
7 juni 2019 – De tussentijdse evaluatie met de titel Studentenhuisvesting in goede banen heeft in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 6 juni geleid tot een uitvoerig debat, waarin voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bleven staan.

De evaluatie gaat onder meer in op de omzettingsvergunning die eind 2017 in Delft werd ingevoerd. Door deze regulering kan de categorie schaarse woningen in Delft (koopwoningen duurder dan 265.000 euro) worden beschermd van onttrekking aan de reguliere woningmarkt door verkamering.  Het college schrijft in de evaluatie dat de periode van ruim een jaar te beperkt was om de effectiviteit van de regeling in brede zin te kunnen bepalen. Er waren minder aanvragen dan verwacht en er zijn signalen van onder andere makelaars dat er wordt afgezien van de aankoop van panden om deze te verkameren vanwege het stelsel van een omzettingsvergunning.

Tegelijkertijd bestaat de indruk dat pandeigenaren de regels omzeilen door gebruik te maken van hospita- en woongroepregeling. Het college wil die twee regelingen schrappen uit de huisvestingsverordening. Daarnaast wil het college de omzettingsvergunning niet meer op adres, maar op naam afgeven. Dat betekent dat een nieuwe pandeigenaar opnieuw een vergunning moet aanvragen om zijn pand te verhuren aan bijvoorbeeld studenten.

Insprekers

Voorzitter Jeannine Frijns van de Delftse studentenvakbond VSSD sprak in en hekelde de voorgestelde aanscherpingen in het beleid. Volgens haar betekent het voor woningzoekende studenten dat ze nog langer zonder kamer zitten dan de zes maanden die ze nu vaak kwijt zijn in Delft met het zoeken naar huisvesting. De kamernood is volgens de VVSD-voorzitter ontzettend groot.

Herman de Wolff gebruikte zijn inspreekminuten juist om duidelijk te maken dat de regels wat de bewonersverenigingen in de binnenstad betreft nog veel scherper kunnen. De Wolff wees er onder meer op dat eigenaren woningen splitsen in zelfstandige units, omdat daar geen vergunning voor nodig is. Als het aan de bewonersverenigingen ligt, wordt daar via de huisvestingsverordening een eind aan gemaakt. De Wolff pleitte er ook voor dat klachten van bewoners over overlast niet alleen worden geregistreerd, maar dat er ook tegen de overlast wordt opgetreden.

Klaar

Stadsbelangen Delft liet weten er klaar mee te zijn. Wat er niet is, is er volgens die fractie niet. Doelend op het gebrek aan studentenwoningen. De partij liet herhaaldelijk weten niks tegen studenten te hebben, maar als er in Delft geen studentenwoningen zijn, kunnen er ook geen nieuwe studenten meer bij leek de boodschap van Stadsbelangen Delft te zijn.

Dat was duidelijk niet de boodschap van STIP. Een aanscherping van het beleid lost volgens de studentenpartij het probleem niet op. STIP sprak ook haar teleurstelling uit over het feit dat er nog geen studentenambassadeurs zijn en dat er nog geen prijs is voor het meest sociale studentenhuis in Delft. STIP vroeg wethouder Karin Schrederhof ook meer aandacht voor het tekort aan studentenwoningen en voor de negatieve gevolgen die het schrappen van de hospita- en woongroepregeling kan hebben voor andere bewoners van Delft. De echte oplossing is volgens STIP voldoende onzelfstandige studentenwoningen bijbouwen.

Leefbaarheid

D66 zei het vervelend te vinden dat de evaluatie meer dan een half jaar op liet zich wachten. Die partij ziet regulering via de omzettingsvergunning als een tijdelijke maatregel, maar niet als een oplossing om de studentenhuisvesting in goede banen te leiden. D66 gaf wel te kennen zich in grote lijnen te kunnen vinden in de voorgestelde suggesties om het beleid aan te scherpen. Ook GroenLinks liet weten redelijk positief te zijn. Die partij zei tevreden te zijn dat er ook wordt ingezet op de leefbaarheid in wijken door nauwere contacten tussen bewoners en studenten. Praten is volgens GroenLinks beter dan strikt handhaven. Daarnaast pleitte GroenLinks er bij de wethouder voor om dit probleem ook met andere studentensteden te bespreken en desnoods op te schalen naar het ministerie.

Onafhankelijk Delft vroeg aandacht voor de ‘gewone’ jongeren in Delft die geen woning kunnen vinden en langer thuis moeten blijven wonen en ook voor de studentenoverlast die aangepakt moet worden. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen hebben het volgens de VVD in Delft moeilijk om passende woonruimte te vinden. De VVD liet weten de voorgestelde aanscherpingen in het beleid te steunen. Ook de PvdA ondersteunt een verscherpt beleid en deelde de opvatting van GroenLinks dat het geen kwaad kan om de kwestie ook in Den Haag aan te kaarten.

De ChristenUnie zette vraagtekens bij het schrappen van de woongroepbepaling, omdat die mogelijk negatief kan uitpakken voor starters, ouderen en statushouders die samen willen wonen. Ook het CDA vroeg daar aandacht voor. De SP sprak over een goed beleid om verdringing op de huizenmarkt te voorkomen, maar er moet volgens de SP ook bijgebouwd worden.

Sturing

Wethouder Schrederhof deed uitgebreid uit de doeken hoe lastig het is om sturing te geven aan de studentenhuisvesting op een krappe woningmarkt. Delft moet zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw slim inzetten. Het schrappen van de begrippen hospita en woongroep in de huisvestingsverordening hoeft volgens de wethouder niet te betekenen dat dat onbedoelde neveneffecten heeft. Schrederhof wees er later op de avond bij de bespreking van de huisvestingsverordening op dat via een clausule in die verordening drempels voor specifieke woongroepen weggenomen kunnen worden. Ze beloofde de commissie eind dit jaar een uitgebreide eindevaluatie van de omzettingsvergunning. Daarnaast verzekerde ze de bewoners in de binnenstad dat het registratiepunt ook werkt als meldpunt, alleen moet dat nog op de website van de gemeente iets duidelijker worden omschreven.

Het betoog van de wethouder zorgde er niet voor dat alle fracties gerustgesteld waren. De ChristenUnie, VVD, STIP, Onafhankelijk Delft en CDA kondigden moties aan. De raad praat in de vergadering op donderdag 11 juli verder over dit onderwerp.

Huisvestingsverordening

Bij de bespreking van het voorstel Vaststelling huisvestingsverordening Delft 2019 beloofde wethouder Schrederhof dat ze met de raad de tekst van de hardheidsclausule over de woongroepbepaling gaat delen. Daarnaast zegde ze de commissie toe om na het zomerreces te rapporteren aan de raad over de afspraken met institutionele beleggers over de middelhuren.

STIP neemt het voorstel mee terug naar de fractie en overweegt een motie, zodat dit onderwerp in een volgende raadsvergadering verder wordt besproken.

Buitenhof

Verduurzaam en knap de woningen op die er nu staan en begin daarna met nieuwbouw. Dat was de boodschap van de SP aan wethouder Hatte van der Woude in het debat over Kansen voor Buitenhof; resultaten 2018, jaarplan 2019. Hierin beschrijft het college de resultaten en de plannen qua fysiek, sociaal en veiligheid voor deze aandachtswijk.

D66 oordeelde positief en kwam met een paar aanvullingen voor het college. Volgens D66 zouden In Buitenhof Noordwest meer bewoners betrokken moeten worden en moet het college scherp blijven op de persoonlijke ontwikkeling van bewoners. Daarnaast ziet D66 het als een verrijking, wanneer er bij nieuwbouw ook wordt gekeken naar de commerciële invulling van de plinten.

De PvdA sprak over mooie initiatieven, zoals het inloophuis aan de Reinier de Graaffweg en de kantine van Delfia. De partij zette net als onder meer het CDA wel vraagtekens bij de twee ton die is uitgetrokken voor het projectmanagement. Ook de ChristenUnie wilde weten van de wethouder of de gemaakte projectkosten de reguliere kosten voor Wmo en jeugdzorg niet overlappen. Als het om kosten gaat, vindt de VVD dat het geld in de Buitenhof doelmatig moet worden uitgegeven.

Van Stadsbelangen Delft mag het college zo doorgaan met het beleid, maar moet er ook een eind komen aan het stempel aandachtswijk dat de Buitenhof al jaren heeft. Stadsbelangen Delft bepleitte een stadsbreed beleid, waarbij wordt gekeken wat een wijk nodig heeft. Onafhankelijk Delft sprak net als de PvdA over mooie initiatieven en deelde de mening van de SP dat eerst de bestaande woningen opgeknapt moeten worden.

We zijn er nog niet, aldus wethouder Van der Woude die benadrukte dat de gemeente een lange adem nodig heeft om de Buitenhof in 2040 net zo hoog te laten scoren als andere wijken in Delft. Daarbij wil ze geleidelijk af van aparte projectkosten en wil ze die zoveel mogelijk onderbrengen in het reguliere budget. Na de beantwoording van de wethouder zag geen van de fracties aanleiding dit onderwerp verder in de raad te bespreken.

Woonagenda 2019

Bij de bespreking van de Woonmonitor 2018 en de Woonagenda 2019-2022 benadrukten de meeste partijen de punten uit de woonagenda die in hun ogen aandacht verdienen. Voor STIP was dat de ambitie om in Delft 15.000 nieuwe woningen te maken, waarbij het CDA opmerkte dat het echt slechts een ambitie is en wethouder Schrederhof het CDA verzekerde dat het streefgetal is waarvan kan worden afgeweken.

De SP hekelde de woonagenda, omdat volgens die partij niet gelooft dat vernieuwing van de woningvoorraad kan plaatsvinden zonder dat de sociale woningvoorraad afneemt. Andere partijen wezen eveneens op de voorraad sociale huurwoningen en de inspanningen die vooral geleverd moeten worden door gemeenten in de regio, waar een tekort is aan deze huizen.

Delft wil met de woonagenda de balans terugbrengen op de lokale huizenmarkt het bijbouwen van middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Wethouder Schrederhof wees op de afspraken die de gemeenten in de regio hebben gemaakt en op de koerswijziging van Delft om in plaats van minder sociale huurwoningen dat aanbod nu op peil te houden. Bij die regionale afspraken speelt de provincie als toezichthouder volgens de wethouder een belangrijke rol.

De VVD verwacht dat die balans in Delft terugkomt als er naast middeldure huurwoningen ook dure koopwoningen worden gebouwd. Het CDA sprak over een disbalans zolang studenten en kenniswerkers worden gezien als ‘normale’ Delftenaren en de ‘gewone’ Delftenaren als bewoners die hulp nodig hebben. De PvdA constateerde content dat het college voortvarend te werk is gegaan met de uitwerking van de Woonvisie.

GroenLinks bepleitte gemengde wijken en zei tevreden dat streven in de woonagenda te herkennen. Volgens de ChristenUnie kan de woningmarkt niet zonder regulering van de overheid. De ChristenUnie vroeg aandacht voor de huisvesting van jongeren en ouderen en betaalbaar wonen voor iedereen. Daarnaast wil de ChristenUnie geen woningen als winstfabrieken voor beleggers. De fractie kreeg van wethouder Schrederhof de toezegging dat ze gaat onderzoeken hoe zelfbewoningsplicht in de planvorming kan worden meegenomen.

Na het debat oordeelde de commissie dat dit onderwerp voldoende was besproken en niet aan de agenda van de raadsvergadering wordt toegevoegd.

Doorgeschoven

Aan het begin van de vergadering besloot de commissie na middernacht geen nieuwe agendapunten meer te bespreken. Dat betekent dat de onderwerpen Uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis en Evaluatie 2014-2018 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen) doorgeschoven naar een volgende commissievergadering. De brief van het college over de Beëindiging proces verzelfstandiging Instituut Sociaal Raadslieden zal betrokken worden bij de bespreking van de jaarstukken van het ISR..

Pagina opties