Regioprofiel Cultuur zorgt voor kritische noten

Dit item is verlopen op 25-02-2019.
25 januari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 24 januari lieten diverse fracties kritische noten klinken in het debat over het Regioprofiel Cultuur.

De minister voor cultuur heeft de gemeenten gevraagd om op het gebied van cultuur regionale profielen op te stellen en regionale culturele samenwerking te ontwikkelen. De regioprofielen zijn cruciaal in het te vernieuwen landelijk cultuurbeleid vanaf 2021 en verder. De gemeenten Den Haag, Delft, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp hebben hier gezamenlijk invulling aan gegeven.

Den Haag was daarbij de trekker en volgens inspreker Roel Funcken (directeur Delft Fringe Festival) blijkt dat ook wel uit het profiel, waarin Delft volgens hem behoorlijk is ondergesneeuwd door Den Haag. Delft verdient in zijn ogen een betere plek. Daarnaast merkte hij op dat in het profiel wel veel aandacht is voor musea, maar weinig voor podia en festivals. Hij liet de commissie weten dat het Delft Fringe Festival landelijk uniek is, omdat het jonge theatermakers een podium biedt. Dat is volgens hem ook de reden waarom het goed zou passen in een van de drie culturele proeftuinen waar in het regioprofiel sprake van is.

Ook door de verschillende fracties werden kanttekeningen gezet bij het Regioprofiel Cultuur. STIP wees onder meer op aansluiting met de doelstellingen uit het bestuursprogramma, kleine culturele initiatieven tegenover de grote culturele instellingen in Delft en de vraag wat Delft gaat doen met het profiel. De PvdA zei weinig Delfts in het profiel terug te lezen. Bijvoorbeeld strandfestivals zijn volgens die fractie typische Haagse culturele activiteiten die niet bij Delft passen. Verder wees de PvdA op het belang van de culturele basisvoorzieningen in Delft. Die basis moet wat de PvdA betreft op orde zijn. Ook D66 constateerde dat het profiel heel erg gericht is op Den Haag. Die partij wilde van wethouder Bas Vollebregt weten wat er voor Delft in zit.

De wethouder legde uit dat de regionale cultuurprofielen het antwoord zijn op het nieuwe subsidiekader van het Rijk. Hij verwacht dat het profiel leidt tot meer samenwerking op cultureel gebied, niet alleen in Haaglanden, maar ook met de regio Leiden. De wethouder zei vooral veel kansen te zien, omdat de proeftuinen in zijn ogen prima aansluiten bij Delft. Hij beloofde STIP dat er workshops komen om evenementenorganisatoren meer met elkaar te verbinden. Daarnaast wil hij in overleg met Club Delft om onder meer te praten over de rol als ondersteuner van Delftse cultuuraanbieders. Volgens STIP zou Club Delft organisatoren kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies en vergunningen.

De ChristenUnie riep de wethouder op om ook het cultureel erfgoed niet uit het oog te verliezen. De VVD zou graag zien dat alle onderwijsinstellingen bij de cultuur in Delft worden betrokken. De wethouder had de TU genoemd, omdat daarmee een convenant is gesloten. Dat kan volgens Vollebregt een ingang zijn om te praten over een verbreding naar alle onderwijsniveaus. Op de vraag van GroenLinks naar de concrete uitwerking van het profiel, wees hij naar het Delftse cultuurkader dat zijn einde nadert. Dat kader wordt afgestoft en opnieuw tegen het licht gehouden. De PvdA liet aan het eind van het debat weten dit onderwerp verder in de fractie te gaan bespreken en mogelijk met aanvullende schriftelijke vragen voor het college te komen.

Metropoolregio

Om de Delftse delegatie van raadsleden in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat en de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van input te voorzien in de discussies over de Strategische Agenda van de MRDH werden donderdagavond door de fracties standpunten met elkaar gedeeld.

GroenLinks zei positief te zijn over het concept van de agenda. Met name de verschuiving van in mobiliteit van auto naar fiets en openbaar vervoer stemt GroenLinks tevreden. Wel zou er volgens die fractie meer aandacht mogen zijn voor het streven naar een circulaire economie. Ook zou de MRDH zich sterk moeten maken voor het belasten van rijdende auto’s. Dat idee werd door diverse fracties niet gedeeld. De VVD gaf aan te voorzien dat zo’n discussie het draagvlak van de 23 gemeenten waar de MRDH op steunt zou wegslaan. Volgens de PvdA hoort een discussie over rekeningrijden niet in de MRDH thuis maar bij de rijksoverheid.

De ChristenUnie kraakte kritische noten over de democratische legitimiteit van de MRDH en de gemeentelijke en provinciale taken die de MRDH naar zich toe lijkt te trekken. Als aanvulling op de agenda zou de ChristenUnie verkeerseducatie op alle onderwijsniveaus willen zien. Het CDA deelde met de PvdA en VVD de opvatting om geen landelijke thema’s neer te leggen bij de MRDH. De MRDH moet volgens het CDA opkomen voor bijvoorbeeld de ondernemers op Schieoevers.  STIP liet weten de ambities uit de agenda te onderschrijven.

Wethouder Martina Huijsmans lichtte toe dat na de Strategische Agenda de gemeenteraden in de MRDH nog lang niet buitenspel staan. Zij verwacht veel uitvoeringsplannen waar de raden hun zegje nog over kunnen doen. Delftse delegatievoorzitter voor de MRDH Bart Smals kondigde aan dat hij de opvattingen van de fracties laat verwerken tot een Delfts standpunt dat zo goed mogelijk recht doet aan alle ontvangen input.

Open data

De commissie ging ook kort in discussie over de toegankelijkheid van en het beschikbaar stellen van open data door Avalex en andere gemeenschappelijke regelingen. STIP had daar schriftelijke vragen over gesteld en had net als D66 en GroenLinks aanvullende vragen aan wethouder Huijsmans.

STIP zou graag zien dat Avalex door het college wordt aangespoord om open data toegankelijk te maken. Ook D66 drong aan op een meer proactieve houding van de gemeente om open informatie voor iedereen beschikbaar te stellen, met inachtneming van privacyregels. GroenLinks vroeg of de gemeente daarvoor een actieplan heeft.

De wethouder wees op het beleid dat de gemeente voert om zo open en transparant mogelijk te zijn, maar dat wel wordt gekeken hoe die informatie als open data beschikbaar wordt gesteld. Huijsmans beloofde dat haar collega-wethouder Stephan Brandligt er bij de directie van Avalex op zal aandringen om informatie zoveel mogelijk openbaar te maken. 

Onafhankelijk Delft wees op het mogelijke gevaar voor de privacy wanneer datasets met elkaar in verband wordt gebracht. Het is volgens Onafhankelijk Delft niet ondenkbaar dat persoonsgegevens, door data te koppelen, ongewild toch herleidbaar zijn. Stadsbelangen Delft zette vraagtekens bij het nut van open data en ook bij de kosten. De PvdA zei dat standpunt te delen.

Volgens de ChristenUnie zijn dat de standpunten waar het in discussie over open data altijd over gaat: open data zijn goed, de veiligheid is belangrijk en de kosten. Wethouder Huijsmans beaamde dat de kosten en veiligheid belangrijke aspecten zijn in de discussie over open data. Daarnaast wees ze op het nut ervan. Avalex zou de open data volgens de wethouder kunnen gebruiken om inwoners te informeren over volle en lege containers en het bedrijf zou er zijn inzamelroutes slim op kunnen aanpassen. Ze hield de commissie ook voor dat de ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan. De Omgevingswet biedt volgens de wethouder de gemeente de kans om goed te beoordelen hoe er met open data omgegaan kan worden. Ze verzekerde de commissie ook dat dit onderwerp nog vaker besproken zal worden.

Pagina opties