Raadsmeerderheid steunt uitstel begroting

Dit item is verlopen op 26-10-2014.
26 september 2014 – Een meerderheid van de raad heeft zich in de raadsvergadering op donderdag 25 september tijdens een bijna drie uur durend debat goedkeurend uitgesproken over de keuze van het college om de Programmabegroting 2015-2018 uit te stellen en niet-sluitend op 31 oktober aan te bieden aan de gemeenteraad.

Het initiatiefvoorstel van de SP om een raadsenquête naar de financiële malaise in te stellen kreeg alleen steun van CDA en Stadsbelangen en werd daarmee verworpen. Een groot deel van de fracties stond sympathiek tegenover het voorstel, maar de meeste fracties vonden een onderzoek waarbij betrokkenen onder ede kunnen worden gehoord op dit moment te voorbarig. Enkele fracties waaronder D66 en PvdA vroegen de SP het voorstel aan te houden, omdat er nog een hoop informatie over de financiële situatie naar de raad toekomt. Op dit moment wordt onder meer extra onderzoek gedaan naar de tegenvallende cijfers die eerder dit jaar naar voren kwamen uit een stresstest op het Spoorzoneproject.


Structureel gat


Door dit project, maar ook andere projecten in Delft, de malaise op de woningmarkt plus de economische crisis kampt de gemeente Delft voor de komende jaren  met een structureel gat van vier miljoen euro. Het college informeerde de raad op 9 september in een brief over deze zorgelijke financiële situatie. In de brief schreven b en w dat door het structureel tekort de begroting de komende jaren tot en met 2018 niet sluitend is te krijgen.


Het college heeft de raad voorgesteld om de vaststelling van de begroting uit te stellen tot 18 december, ruim een maand later dan normaal. Het missen van de provinciale deadline van 15 november betekent dat Delft onder preventief toezicht komt te staan. Begrotingswijzigingen tijdens het jaar moeten dan, na de goedkeuring door raad, ook door de provincie worden goedgekeurd. Het college heeft aangekondigd hulp van buitenaf te zoeken, onder meer door met provincie en Rijk te overleggen.


Mega-afgang


Uit het debat in de raadsvergadering kwam naar voren dat het Spoorzoneproject volgens wethouder Aletta Hekker de druppel was die de begrotingsemmer heeft doen overlopen. Onafhankelijk Delft sprak van een mega-afgang voor Delft en stelde, met SP en Stadsbelangen, via een motie voor om fase twee van de bouw van het nieuwe stadskantoor niet af te ronden. De motie werd verworpen, nadat alle overige fracties tegen stemden.
 

Daarvoor had Onafhankelijk Delft samen met de SP een motie van wantrouwen ingediend tegen het college. Die motie kreeg alleen steun van Stadsbelangen en werd ook verworpen. Een motie van CDA, Stadsbelangen en SP om volgende week van het college een lijst te krijgen met voor twaalf miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen en bezuinigingen die het college maatschappelijk onaanvaardbaar acht, werd eveneens door geen van de overige zeven partijen gesteund. Na het verwerpen van het initiatiefvoorstel van de SP verliet die fractie de raadsvergadering.


YES!Delft


Voorafgaand aan het debat over de begrotingsvoorbereiding stemde de raad opnieuw over de motie Subsidie aan YES!Delft. In de vergadering op 10 juli staakten de stemmen. Donderdagavond werd de motie met één stem verschil verworpen: achttien voor, negentien tegen.


Sociaal Domein


Het pakket aan voorstellen over de vernieuwing van het Sociaal Domein werd door de gemeenteraad, in afwezigheid van de SP, unaniem aangenomen. De raad stelde daarmee de nota Toegankelijke hulp en zorg, het Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2015, de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 en de inkoop Wmo Begeleiding 2015 vast. 
 

Via een motie van VVD, D66 en GroenLinks wordt in de voorstellen opgenomen dat bij de inkoop van hulp voor het jaar 2016 ook nieuwe aanbieders een kans moeten krijgen in het inkoopproces. Voor volgend jaar wordt de samenwerking met huidige organisaties voortgezet. Wethouder Raimond de Prez benadrukte dat er een hoop gaat veranderen maar dat continuïteit voorop staat. Drie moties van het CDA werden verworpen. ChristenUnie, D66 en VVD trokken hun motie Toegang en doorverwijzing jeugd-GGZ in, nadat wethouder Hekker hen daarin voldoende tegemoet was gekomen.


Metropoolregio


Het voorstel van het college over de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de afbouw van stadsgewest Haaglanden werd door de raad unaniem aangenomen. Dat gebeurde drie kwartier na middernacht, nadat Onafhankelijk Delft de vergadering had verlaten. Ook de SP was bij dat bespreekpunt niet aanwezig.


De raad stemde ook unaniem in met de motie Verstandig uitlenen door MRDH. De fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie, Stadsbelangen, VVD, CDA en SP vragen het college daarin om in de Delftse reactie op de MRDH-consultatie op te nemen dat Delft alleen voorstander is van MRDH-leningen aan gemeenschappelijke regelingen als daarbij de kredietwaardigheidseisen van de Bank Nederlandse Gemeenten worden gehanteerd. 
 

Ook de motie Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH die werd ingediend door ChristenUnie, SP, GroenLinks, STIP, D66 en PvdA werd unaniem door de raad aangenomen. De motie draagt de Delftse bestuurders in de Metropoolregio op,  de raad tijdig en volledig, vooraf en achteraf van informatie te voorzien over de vergaderingen die in de nieuwe regionale organisatie zullen worden gehouden. De motie Vermindering en maximering apparaatskosten MRDH die werd ingediend door CDA, SP en ChristenUnie werd door de overige fracties niet gesteund. De motie werd niet aangenomen.


Bestemmingsplannen


Het bestemmingsplan Coendersbuurt werd door nagenoeg de hele raad aangenomen. Alleen Stadsbelangen stemde tegen.  Ook het bestemmingsplan Parkeergarage Spoorsingel werd door Stadsbelangen afgewezen en door de overige fracties aangenomen.


Hamerslag


De raad stemde in meerderheid  via hamerslag onder meer in met de beëindiging van de OZB-compensatieregeling voor startende ondernemers, de tussentijdse actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening en de verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van twaalf woningen aan de Laan van Altena.


Raadswisseling


Voor het begin van de vergadering stond burgemeester Bas Verkerk kort stil bij het afscheid van STIP-raadslid Gennadij Kreukniet.  De studentenpartij wisselt jaarlijks van fractieleden. Kreukniet is donderdagavond opgevolgd door Victor Mensink. Bas Vollebregt werd benoemd tot tijdelijk raadslid namens STIP als vervanger van Lisa ten Brug.


Kreukniet werd, volgens protocol, direct na zijn afscheid benoemd tot commissielid/niet-raadslid, net als Falco Bentvelsen en Annelieke Brouwer voor STIP en Bert Platell voor de CDA-fractie.
 

Pagina opties