Raadsmeerderheid stemt in met Kadernota 2016

Dit item is verlopen op 01-08-2016.
1 juli 2016 – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 30 juni ingestemd met de Kadernota 2016. In deze nota schetst het college de kaders voor de programmabegroting 2017-2020 die na het zomerreces aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Wethouder Aletta Hekker (financiën) memoreerde dat de raad een bijzondere Kadernota vaststelde. Delft staat voor het eerst in zes jaar geen bezuinigingen te wachten. Vorig jaar gleed Delft nog langs de financiële afgrond. De gemeente kwam onder provinciaal toezicht te staan en het college vroeg Wim Deetman om advies voor herstel.

Delft staat inmiddels niet meer onder toezicht en de oud-minister leverde een rapport af dat concludeerde dat Delft de parel in de Randstad is. Het Deetman-rapport is voor een belangrijk deel verwerkt in deze kadernota.

Het college wil de kansen die Deetman voor Delft ziet via een Parelfonds verzilveren. Uit geraamde overschotten voor 2016 en 2017 wordt hiervoor zeven miljoen euro opzij gezet. Daarvan is vijf ton bedoeld om in de tweede helft van 2016 verschillende initiatieven op gang te brengen in samenwerking met partners en co-financiers in de stad en de regio. Deze aanpak kreeg de steun van de raadsmeerderheid van D66, STIP, GroenLinks, PvdA, VVD, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen.

Amendementen

De vier amendementen die door het CDA in wisselende combinaties met SP, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie werden ingediend werden door een meerderheid verworpen. De vier wijzigingsvoorstellen hadden allemaal te maken met het Parelfonds. Een groot deel van het debat had ook betrekking op dit fonds. Via de amendementen probeerden de indieners onder meer het aantal doelstellingen van het fonds te verbreden, nog geen extra geld te gebruiken voor de toekomstvisie voor het Prinsenhof, alleen de storting van 5,4 miljoen voor dit jaar goed te keuren en zorggeld alleen beschikbaar voor zorg te laten zijn. Alleen de Fractie Van Koppen steunde twee van de vier amendementen,  andere fracties volgden de lijn van het college.

Wethouder Hekker benadrukte dat het fonds niet alleen bedoeld is om de kenniseconomie in Delft te versterken, maar dat de hele stad er beter van moet worden. Projecten die het college met geld uit het Parelfonds en co-financiering wil ondersteunen, moeten uitgevoerd worden op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en toerisme. Om welke projecten en initiatieven het gaat moet na de zomer duidelijk worden als het college bij de programmabegroting de uitvoerings- en investeringsagenda naar de raad stuurt. De wethouder riep de fracties op om ook zelf met ideeën te komen.

Moties

Een aantal van die ideeën werd in de raadsvergadering verwoord in negen moties, waarvan er twee werden verworpen, één werd ingetrokken en zes door de raad werden aangenomen.

Een meerderheid van de raad verwierp de motie van Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en Fractie Van Koppen om de hondenbelasting niet uit te stellen maar te schrappen. Aanvankelijk zou deze belasting in 2017 in Delft worden ingevoerd, maar het college heeft de invoering een jaar uitgesteld om de voordelen en tegennadelen eerst te onderzoeken en om alle opties open te houden. Delft keek ook naar de mogelijkheid om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen. Minister Ronald Plasterk maakte echter deze week bekend dat hij gemeenten met een heffing op kabels en leiding tien jaar de tijd wil geven om die belasting af te bouwen. Wat dat voor Delft betekent, moet volgens wethouder Hekker ook worden onderzocht.

De motie Inzetten op wegwerken achterstanden en verlagen OZB per 2017 die CDA en ChristenUnie indienden, werd door een nipte meerderheid van D66, GroenLinks, STIP, PvdA en Fractie Van Koppen verworpen. ChristenUnie en VVD trokken hun motie Handhaving in, nadat burgemeester Bas Verkerk de toezegging had gedaan dat het college in het derde kwartaal van dit jaar in gesprek gaat met de raad via een workshop over handhaving, waarbij ook de financiële consequenties worden bezien.

Unaniem akkoord

De raad ging unaniem akkoord met de motie Eigen bijdrage Wmo die werd ingediend door de ChristenUnie. De motie draagt het college onder meer op om financieel inzicht te geven in de eigen bijdragen die Delft heft en deze bijdragen naast die van vergelijkbare gemeenten te leggen. Het college zal die informatie voor de begrotingscommissie op 1 november 2016 naar de raad sturen.

Alle parels

De motie Alle parels van SP en Stadsbelangen, kreeg de steun van alle fracties behalve Onafhankelijk Delft. Het college moet volgens die motie het Parelfonds benutten voor alle wijken van Delft en alle lagen van de Delftse samenleving.  Een raadsmeerderheid was er ook voor de motie Social return investeringen Parelfonds van GroenLinks, CDA en Stadsbelangen Delft. Het college moet volgens die motie bij ‘Parelinvesteringen’ nadrukkelijk ook partners vragen social return als inkoopvoorwaarde toe te passen en over de realisatie van social return te rapporteren bij de verantwoording van de bestedingen uit het fonds aan de raad.

Bestedingsvoorstellen

Een meerderheid stemde ook in met de motie Bestedingsvoorstellen Parelfonds van ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen. Die motie geeft het college onder meer de opdracht om via de Najaarsrapportage 2016 aan de raad een uitgewerkt bestedingsvoorstel voor de 500.000 euro aan te bieden met een specificatie van de projecten en doelstellingen voor 2016.

Taal

De motie Lokale Inclusie Agenda waarvoor de ChristenUnie, PvdA en Fractie Van Koppen de steun van een raadsmeerderheid kregen, vraagt het college in het derde kwartaal van 2017 met een voorstel te komen voor een Lokale Inclusie Agenda. In de motie wijzen de fracties op de ratificatie van het verdrag over de rechten van mensen met een handicap en de plicht die gemeenten krijgen om deze doelgroep er in alle opzichten bij te laten horen. PvdA en D66 kregen een meerderheid achter hun motie Taal op eigen kracht. Deze motie roept het college op het taallesaanbod na 2016 te continueren en het budget voor 2017 in stand te houden.

Jaarstukken 2015

Bij de bespreking van de Jaarstukken 2015 en de onderliggende voorstellen werd een amendement van de SP en het CDA, om de reserve Sociaal Domein aan te vullen, door een meerderheid van de raad verworpen. Diverse fracties merkten op dat de goedkeuring van de accountant laat was gekomen. Maar er werd ook tevreden geconstateerd dat er weer enorme plussen in de jaarrekening staan en dat Delft zoals de ChristenUnie zei het heft weer in eigen handen heeft. CDA en D66 riepen het college op nog scherper te gaan begroten om grote verschillen tussen begrote en gerealiseerde bedragen te voorkomen. Wethouder Hekker beaamde dat het Delftse herstel broos is en dat de verantwoording van het Sociaal Domein in het hele land een huzarenstukje was. De accountantsverklaring liet om die reden langer dan normaal op zich wachten.

Het CDA kreeg van de wethouder de toezegging dat in de komende programmabegroting de opbouw van de rioolheffing inzichtelijk wordt gemaakt. De VVD vroeg (en krijgt) volgende week een brief over Werkse! Onafhankelijk Delft stemde als enige fractie tegen de jaarstukken, omdat die fractie het onacceptabel vindt dat met goedkeuring van de accountant uitgaven binnen het Sociaal Domein zijn doorgeschoven naar de jaarrekening van 2016, waarover in 2017 pas goed geoordeeld zou kunnen worden.

Jaarverslag Leerplicht

Onafhankelijk Delft kreeg voor de motie Jaarverslag Leerplicht alleen de steun van de SP. De motie om onder meer te inventariseren welke problemen spijbelaars hebben, werd verworpen. Dat gebeurde ook met de motie Recht doen aan positionering functie Sociaal Raadslieden. De SP wil dit instituut in de huidige vorm voortzetten. De SP kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft. De overige fracties vertrouwen erop dat het ISR binnen de organisatie Delft voor Elkaar onafhankelijk kan werken en zijn vangnetfunctie behoudt.

Herinneringsbrief

Vergunninghouders die geen e-mailadres hebben, krijgen in de toekomst geen herinneringsbrief om hun parkeervergunning op tijd te verlengen. De motie Herinneringsbrief verlenging parkeervergunning van de SP en ChristenUnie gaf het college daartoe opdracht, maar de motie kreeg alleen steun van het CDA en Fractie Van Koppen. Net als in de commissievergadering wees wethouder Lennart Harpe op de digitalisering van de parkeerketen en op de alternatieve hulp en informatie voor vergunninghouders aan de gemeentebalie en in de Stadskrant. Bovendien voert Delft volgend jaar een parkeervergunning in die via een machtiging automatisch kan worden verlengd.

Grondwater

Stadsbelangen Delft trok de motie Uitvoeringsovereenkomst Hoogheemraadschap van Delfland in na de toezegging van wethouder Stephan Brandligt om die overeenkomst in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden en raad daarvan in kennis te stellen. De motie Schadevergoeding grondwater van Fractie Van Koppen kreeg alleen steun van Stadsbelangen Delft en werd daarmee door een meerderheid van de raad verworpen.

Geen AZC in Delft

De raad heeft unaniem besloten dat er geen referendum komt tegen de komst van een AZC in Delft. Het definitieve referendumverzoek werd door te weinig handtekeningen ondersteund (180 in plaats van 4.000). Het initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft Geen AZC in Delft, werd vervolgens door de raad behandeld. Het voorstel werd alleen door Onafhankelijk Delft gesteund. De overige fracties stemden tegen.

Over het initiatiefvoorstel Intrekking referendumverordening van de VVD besloot de raad dat voorstel in september in de commissie en in de raad te bespreken.

Hamerstukken

De raad stemde via een klap met de voorzittershamer onder meer in met het Inkoopplan Delft 2017 Wmo en Jeugdhulp Haaglanden, de verordening voorzieningen fracties, raads- en commissieleden, de verantwoording fractievergoedingen 2015 en de verordening toeristenbelasting 2017.

Afscheid

Aan het begin van de vergadering nam burgemeester Bas Verkerk afscheid van de D66-raadsleden Anne Bos en Kim Huijpen. Bos verhuist met haar gezin voor enkele jaren naar Londen en Huijpen verlegt haar aandacht van de raad naar werk en gezin. De burgemeester sprak warme woorden over hun inzet en betrokkenheid bij de raad en bij de stad. Huijpen was naast raadslid ook voorzitter van de commissie Ruimte en Verkeer en van het presidium. De raad besloot dat Aad Meuleman die functies gaat overnemen. De zetels in de D66-fractie werden donderdagavond overgenomen door Boris van Overbeeke en André Jongeling.

Na middernacht werd ook burgemeester Verkerk kort toegesproken door Aad Meuleman, de nestor van de raad. Hij feliciteerde de burgemeester met zijn verjaardag en dankte hem voor alle keren dat hij de raadsvergaderingen had geleid met daarin altijd een aardig woordje na een maidenspeech van een nieuw raadslid en bij het vertrek van een raadslid. De gemeenteraad neemt op maandag 4 juli officieel afscheid van de burgemeester tijdens een buitengewone raadsvergadering. Die vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden, maar kan via de webcast rechtstreeks vanaf 18.30 uur worden bekeken.
 

Pagina opties