Raadsmeerderheid stemt in met Kadernota 2015

Dit item is verlopen op 03-08-2015.
3 juli 2015 – Zonder de steun van de oppositiepartijen heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 2 juli de Kadernota 2015 aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor de aanpak van het college om Delft, met onder meer hulp van andere overheden, uit de financiële malaise te halen.

In het herstelplan dat is opgenomen in de Kadernota 2015 schrijft het college de financiële problemen van de stad deels toe aan externe factoren. Delft zou volgens het plan voor de centrumfunctie die ze vervult recht moeten hebben op meer geld uit het Gemeentefonds. Daarover worden met het Rijk gesprekken gevoerd. Ook met de provincie, de Metropoolregio en buurgemeenten is Delft in gesprek over financiële steun.


Wantrouwen


In grote lijnen, met hier en daar een kanttekening, steunt de coalitie die aanpak. De oppositiepartijen waren bijzonder kritisch over de route die het college op weg naar een nieuwe programmabegroting heeft uitgestippeld. Onafhankelijk Delft was het meest uitgesproken en probeerde wethouder Aletta Hekker (financiën) via een motie van wantrouwen naar huis te sturen. Haar beleid is volgens Onafhankelijk Delft visieloos en heeft geen duidelijke koers. De motie werd alleen door de SP gesteund en werd daarmee verworpen.


Ook Stadsbelangen probeerde via een motie de coalitiepartijen op te dragen om de samenstelling van het college te bezien en voor de portefeuille financiën een andere wethouder te vinden. Ook die motie werd alleen gesteund door de SP en verworpen. Om verandering in het beleid door te voeren diende de SP twee moties in. De motie om de begroting volgend jaar van nul af aan opnieuw op te bouwen werd ingetrokken, nadat wethouder Hekker had gezegd dat dat voor dit jaar niet meer lukt, maar dat er voor de begroting van 2017 werk van wordt gemaakt. Een motie om te bezien of de afvalstoffenheffing afgeschaft zou kunnen worden en kan worden ondergebracht bij de OZB werd verworpen, omdat geen enkele andere partij dat voorstel steunde.


Kerntakendiscussie


Unanieme steun was er wel voor de motie om in aanloop naar de Kadernota 2016 een kerntakendiscussie te houden. CDA, CU, Stadsbelangen en SP dienden de motie in en willen de stad betrekken bij het beantwoorden van de vraag welke taken wel en welke taken niet door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Een werkgroep uit de raad gaat de discussie voorbereiden. Een meerderheid van de raad ging ook akkoord met de motie van Stadsbelangen, CDA, ChristenUnie en Fractie Van Koppen om na het zomerreces de bestemmingsreserves en geplande investeringen te herijken.


De Kadernota 2015, de opmaat voor de begroting voor 2016, werd met alleen de steun van de coalitiepartijen aangenomen. Ook deze partijen spraken hun zorgen uit over de financiële situatie van de gemeente. Maar ze volgen de weg van het college; door, zoals de PvdA zei, op zoek te gaan naar structurele oplossingen voor structurele problemen. GroenLinks benadrukte dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met andere overheden, te letten op de maatschappelijke effecten van bezuinigingen en te blijven investeren in zaken die Delft er bovenop gaan brengen.


Kinderboerderij


Het debat over het alternatieve plan voor de kinderboerderij en waterspeeltuin in Tanthof had twee gezichten. Aan de ene kant hoorde wethouder Stephan Brandligt lovende woorden en complimenten over de overdracht van de kinderboerderij en de waterspeeltuin in Delftse Hout aan Stichting BuytenDelft. Aan de andere kant dienden de fracties van CDA, ChristenUnie, SP, Fractie Van Koppen en Stadsbelangen een motie van afkeuring in, omdat de wethouder de raad onjuist zou hebben ingelicht over de bezuinigingen op natuur- en milieueducatie, de kinderboerderijen en de waterspeeltuinen.


De wethouder had kort voor de raadsvergadering een brief naar de raad gestuurd. Daarin stond dat het geld voor deze voorzieningen op is. Ondanks een uitleg van de techniek van de boekhouding stemde de hele oppositie voor de motie van afkeuring; alle coalitiepartijen stemden tegen. De motie werd verworpen.


Net als in de commissievergadering spraken nagenoeg alle fracties zich uit voor het openhouden van de kinderboerderij in Tanthof. In de raadsvergadering werd door de fracties ook verwezen naar ondernemers, bewoners en vrijwilligers met ideeën om de kinderboerderij te behouden. Op het voorstel van het college om de kinderboerderij na 1 november aanstaande om te vormen naar een dierenweide voor een periode van drie jaar en de locatie als potentiële ontwikkellocatie aan te merken werden twee wijzigingsvoorstellen ingediend.


Het amendement van CDA, CU, Stadsbelangen en SP om initiatiefnemers meer tijd te gunnen en de kinderboerderij in ieder geval tot 1 juli 2016 open te houden werd door een meerderheid van de raad niet gesteund.


De kleinst mogelijke meerderheid (D66/GL/PvdA/VVD) van negentien tegen achttien zetels was er wel voor het amendement van D66 en GroenLinks. Hierdoor werd in het voorstel van het college onder meer opgenomen dat ondernemers- en/of buurtinitiatieven tot 1 november de tijd krijgen om haalbare plannen te maken om de kinderboerderij in Tanthof voort te zetten, mits die plannen de gemeente geen extra geld kosten. Als dat niet lukt, wordt de kinderboerderij een dierenweide voor de periode van drie jaar, maar de plek wordt niet als ontwikkellocatie bestempeld. De SP kondigde aan in dat geval actie te gaan voeren. D66 sprak de verwachting uit dat een haalbaar plan binnen vier maanden mogelijk moet zijn.


Een amendement van VVD om de dekking voor de kinderboerderij niet uit de post onvoorzien te halen kreeg onvoldoende steun in de raad. Ook voor de motie van CDA, ChristenUnie, Stadsbelangen en SP om de kinderboerderij in Tanthof  ‘hoe dan ook’ open te houden was onvoldoende steun.


Harnaschpolder


Het bestemmingsplan Harnaschpolder is door de raad ongewijzigd vastgesteld. In het plan is de aanleg van een zogenaamde selectieve knip opgenomen (d.w.z. een afsluiting van de doorgaande route). De knip geeft alleen toegang aan de Delftse bewoners van de Harnaschpolder met een ontheffing, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en langzaam verkeer.


Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om via een afwijkingsbepaling op de ecokavels huizen te bouwen van maximaal 9,90 meter hoog in plaats van de huidige maximale hoogte van 7,70 meter. Dat zou de verkoopbaarheid van de ecokavels moeten bevorderen.


Een amendement van de fracties van ChristenUnie, Stadsbelangen, CDA, SP en Fractie Van Koppen om de afwijkingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan te schrappen werd door de kleinst mogelijke meerderheid van negentien zetels verworpen (D66/PvdA/STIP/VVD). De indieners van het amendement plus Onafhankelijk Delft stemden tegen het bestemmingsplan dat door de meerderheid van de raad werd aanvaard.


Geheimhouding


Een motie van Onafhankelijk Delft om uit de aanvullende afspraken over de Sebastiaansbrug de maximale meerkosten van het tafelbrug ontwerp openbaar te maken, werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. De motie kreeg alleen steun van de SP. Wethouder Harpe zei dat die bedragen na de aanbesteding en de gunning openbaar kunnen worden, maar dat ze nu een aanbesteding nog kunnen belemmeren.


Inkoopplan


Via een amendement van ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen, SP en Fractie Van Koppen werd een tekstwijziging in het lokaal inkoopplan Jeugdhulp Delft 2016 unaniem door de raad aangenomen. In de tekst is nu opgenomen dat de opvang in gezinshuizen en logeerhuizen op peil blijft om te voorkomen dat kinderen die niet naar een pleeggezin kunnen op een wachtlijst komen te staan.


Het inkoopplan werd eveneens aangenomen door de raad. Onafhankelijk Delft en CDA stemden tegen.


Jaarstukken 2014


Bij de bespreking van de Jaarstukken 2014 beloofde wethouder Hekker beterschap over de toelichting in het jaarverslag. De ChristenUnie noemde dat verslag een veredelde jaarrekening met te veel cijfers.


Nadat wethouder Harpe had verzekerd dat geen enkele nieuwe gemeentefunctionaris meer kan verdienen dan de gemeentesecretaris trokken SP en Onafhankelijk Delft hun motie om een Delftse norm vast te stellen voor de ambtelijke topinkomens in. De Jaarstukken 2014 werden door alle fracties, behalve de SP, aangenomen.


Hamerstukken


Met een stemverklaring liet Onafhankelijk Delft weten tegen de verhoging van de toeristenbelasting en tegen de nieuwe huisvestingsverordening te zijn. Stadsbelangen verklaarde niet in te stemmen met de bestemmingsreserve groenblauw. Verder ging de raad per hamerslag onder meer akkoord met de afwijzing van de schoolaanvraag van de Stichting Islamitisch College, het bestemmingsplan Buitengebied en het advies van de Rekening- en Auditcommissie bij de Jaarstukken 2014.

Pagina opties