Raadsmeerderheid heet vluchtelingen welkom

Dit item is verlopen op 25-10-2015.
25 september 2015 – Het college moet contact opnemen met het  Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en onderzoeken of er in Delft vastgoed beschikbaar is, dat geschikt gemaakt kan worden voor de (nood-)opvang van vluchtelingen. De raad gaf in de vergadering op donderdag 24 september die opdracht aan het college via de actuele motie Vluchtelingen welkom in Delft.

De motie, die werd ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA, SP, ChristenUnie, Fractie Van Koppen en D66 kreeg de steun van STIP, maar niet van Stadsbelangen, VVD en Onafhankelijk Delft. Stadsbelangen had een eigen actuele motie opgesteld die eveneens betrekking had op de opvang van vluchtelingen. Die motie met de titel Delft helpt! kreeg van geen enkele andere fractie steun.


Proactieve houding


Het levendige debat over beide moties spitste zich vooral toe op de afwachtende houding die het college de afgelopen weken innam. De zeven fracties die de motie Vluchtelingen welkom in Delft indienden, pleitten voor een meer actieve houding van het college. Daar was volgens hen nog te weinig van gebleken. GroenLinks en ook andere fracties zeiden daarover teleurgesteld te zijn.


Stadsbelangen had liever gezien dat het college via de pers Delftenaren zou informeren over de mogelijkheden om vrijwillig iets te doen voor de vluchtelingen. De VVD wees erop dat het COA bij de gemeente geen verzoek had ingediend voor opvang. Onafhankelijk Delft zei tegen een asielzoekerscentrum in Delft te zijn en sprak over deserteurs, landverraders, gelukzoekers, jihadisme en de opvang die de gemeente niet kan betalen. De SP stelde daartegenover dat in Delft solidariteit georganiseerd moet worden. D66 acht de opvang van vluchtelingen nodig op grond van medemenselijkheid en het internationale recht.


Regionaal verband


In de brief die het college deze week naar de raad stuurde, kondigden b en w onder meer aan dat de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders in regionaal verband wordt bekeken. Een stap in de goede richting vonden diverse fracties, maar via de motie moet het college nu zelf bij het COA aan de bel trekken en niet wachten totdat het opvangorgaan bij Delft aanklopt. Daarnaast moet het college volgens de motie bij langdurige opvang goed communiceren met omwonenden. Tevens dient de gemeente in contact te treden met regiogemeenten en onderzoeken op welke wijze gezamenlijk extra ondersteuning kan worden geboden aan op te vangen vluchtelingen.  Wethouder Raimond de Prez liet de raad weten blij te zijn met de motie. Hij beloofde contact op te nemen met het COA en medewerking te verlenen als daar door het COA om wordt gevraagd.


Bestemmingsplan


Bij de bespreking van het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage en het stap-3 besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering werden een motie van de SP en een motie van Fractie Van Koppen verworpen. De SP wilde laten onderzoeken of de aanleg van een geluidswal langs de A13 mogelijk is en Fractie Van Koppen wilde dat het college ontwikkelende partijen vroeg om een aanvullend waterhuishoudingsplan. Geen van de overige fracties steunden de moties.


Het bestemmingsplan en het besluit dat de geluidsnorm in de toekomstige woonwijk oprekt, werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Het bestemmingsplan staat de bouw toe van maximaal 413 woningen, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening.  SP en Onafhankelijk Delft stemden tegen.


Energieneutraal 2050


De voortgangsrapportage Delft Energieneutraal 2050 werd door de raad besproken. De SP wil dat Delft in 2016 bekijkt of in 2020 een CO2 –reductie van 35% haalbaar is. Tot nu toe is er 15,5% gehaald. Wethouder Stephan Brandligt legde uit dat die doelstelling dichterbij is dan het lijkt, omdat hij veel verwacht van de warmterotonde.  Dit systeem moet in de toekomst door benutting van vooral restwarmte uit de Rotterdamse haven 350.000 woningen en 1000 hectare glastuinbouw in Zuid-Holland van duurzame warmte voorzien. De SP-motie hierover werd verworpen,  er was geen steun van de andere fracties.


Hamerstukken


Bij de vaststelling van de hameragenda lieten Stadsbelangen, CDA en Onafhankelijk Delft weten tegen de invoering van omgekeerd afval inzamelen te zijn. De overige fracties zijn voor en doormee is er voldoende steun.


De raad ging per hamerslag ook akkoord met onder meer het bestemmingsplan Albert Heijn locatie Martinus Nijhofflaan, verlenging met één jaar van het gemeentelijk rioleringsplan en het toepassen van de coördinatieregeling voor de parkeervoorziening van het ziekenhuis Reinier de Graaf.


Wisselingen


In de eerste vergadering na het zomerreces waren er ook enkele wisselingen in de raad. Rob van Woudenberg werd tot raadslid voor het CDA benoemd. Van Woudenberg volgt Milène Junius op die vorige week werd geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis. Voor het begin van de raadsvergadering stond raadsvoorzitter Bas Verkerk kort stil bij haar vertrek. Willy Tiekstra werd als raadslid benoemd als tijdelijk vervangster van Marlies Swart in de PvdA-fractie.


Daarnaast werden twee nieuwe commissieleden/niet-raadsleden geïnstalleerd: Nick den Hollander voor de PvdA-fractie en Peter van Baarle voor de fractie van Onafhankelijk Delft.    


 

Pagina opties