... Actueel Raad wil drie scenario’s voor Prinsenhof

Raad wil drie scenario’s voor Prinsenhof

22 december 2017 – Het college moet drie verschillende scenario’s voor de toekomst van Museum Prinsenhof Delft laten opstellen. De raad heeft dat in de vergadering op donderdag 21 december unaniem via een motie uitgesproken. De motie Scenario’s museum Prinsenhof Delft & ontwikkeling Agathaplein werd ingediend door VVD, D66, CDA, SP, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Fractie Van Koppen en Stadsbelangen Delft tijdens de behandeling van het voorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof Delft/Agathaplein.

Deze visie omvat in grote lijnen het plan van architectenbureau Merk X om het museum en de directe omgeving aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor bezoekers. De kosten van de voorgestelde verbouwing van het museum en de herinrichting van het plein worden geschat op een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro. Het college was van plan om de visie nader uit te werken aan de hand van twee scenario’s, maar daarvan hadden veel fracties al in de commissievergadering gezegd dat te mager te vinden. De motie geeft het college de opdracht om aan de hand van de ruimtelijke visie drie scenario’s uit te werken: urgent (dringend nodig), need to have (nodig) en nice to have (minder nodig). Per scenario verwacht de raad een overzicht van de kosten en baten en de meerwaarde voor de stad plus een beschrijving in hoeverre de ambitie uit de inhoudelijke visie gerealiseerd kan worden.

Verzelfstandiging

Aanvankelijk vroeg de motie het college ook om per scenario een inschatting te geven van de financiële relatie met de gemeente als het museum wordt verzelfstandigd of op afstand komt te staan van de gemeente. Omdat een aantal fracties die discussie niet verstrengeld wil zien in een discussie over een verbouwing, besloten de indieners van de motie dat punt te schrappen. Bovendien herhaalde wethouder Ferrie Förster zijn eerdere toezegging dat hij een notitie laat opstellen, waarin wordt uitgelegd wat verstaan wordt onder verzelfstandiging. Daarnaast beloofde hij dat er een financiële paragraaf aan wordt toegevoegd, plus voorbeelden van verzelfstandigde musea in andere steden.

Nadat de wethouder tevens had uitgelegd dat de raad instemming werd gevraagd met een vervolgonderzoek en niet zozeer met de plannen uit de ruimtelijke visie, besloten ChristenUnie, Fractie Van Koppen en Stadsbelangen Delft hun amendement Schrappen van instemming raad met ruimtelijke visie in te trekken. Aangezien de maatschappelijk meerwaarde van het museum ook in de unaniem aangenomen motie werd genoemd, trokken ChristenUnie en Fractie Van Koppen hun motie Maatschappelijke meerwaarde scenario’s ruimtelijke verbouwing Prinsenhof in. 

Risicoagenda

Heel wat meer discussie leverde de motie Prinsenhof toevoegen aan de risicoagenda Delft op. Deze motie van de ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP leverde een uitgebreid debat op over de vraag in hoeverre en op welk moment de raad een project als risicovol kan bestempelen. Eerder die avond had de raad ingestemd met het voorstel Regeling Delftse aanpak risico’s in beeld. Deze regeling vloeit voort uit het raadsonderzoek naar risicovolle projecten en daar zou het Prinsenhof volgens diverse fracties nu al aan kunnen worden toegevoegd.

Verschillende andere fracties, waaronder VVD en STIP, bepleitten dat er in het geval van het Prinsenhof nog geen sprake is van een project en dat het nu alleen gaat over een onderzoek, waarbij de raad medio 2018 bepaalt welk van de drie te onderzoeken scenario’s wordt uitgevoerd. Volgens STIP kan de raad op dat moment besluiten om de verbouwing van het museum te bestempelen als een risicovol project. D66 deelde dat standpunt. Andere fracties zoals CDA, SP, PvdA en GroenLinks konden zich wel vinden in de motie, omdat een project beter te vroeg dan te laat als risicovol kan worden aangemerkt. Met het kleinst mogelijke verschil (19 voor en 17 tegen) werd de motie aangenomen. Het voorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof Delft/Agathaplein werd door alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, aanvaard.

Regeling

Bij de bespreking van het voorstel Regeling Delftse aanpak risico’s in beeld dienden SP, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen de motie Go/no go momenten duidelijk voor de raad in. De fracties wilden met hun motie de raad meer inzicht en grip te geven op die momenten dat een lopend project moet worden aangepast of moet worden gestopt. De motie werd gesteund door Onafhankelijk Delft en het CDA en werd daarmee verworpen. Het voorstel werd door alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, gesteund.

Re-integratieverordening

Het voorstel om de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015 te wijzigen was voor Onafhankelijk Delft aanleiding om de motie Gediplomeerde als begeleiding bij mensen met beperking Werkse in te dienen. Volgens Onafhankelijk Delft zijn bij Werkse gediplomeerde begeleiders nodig, omdat dat in instellingen voor mensen met bijzondere zorg of begeleiding ook zo is.

CDA en SP stonden sympathiek tegenover de motie, maar ze stemden net als de overige raadsfracties tegen, nadat wethouder Stephan Brandligt de raad had verzekerd dat Werkse er alles aan doet om voor haar werknemers een veilige werkomgeving te realiseren. De wethouder hield de raad ook voor dat Werkse begeleiders kwijt zou raken als de gemeente diploma’s gaat eisen, waarbij hij zich afvroeg of die diploma’s wel bestaan. De motie werd verworpen. Het voorstel werd door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen.

Het Arsenaal

Veel lof en waardering was er vanuit de raad voor het bestemmingsplan Het Arsenaal. Het bestemmingsplan staat in het voormalige legermuseum de bouw toe van een hotel/restaurant met ruimtes voor culturele activiteiten. Het Arsenaal wordt bovendien toegankelijk gemaakt met twee loopbruggen, zodat dat deel van Delft er een nieuwe oost-westverbinding bij krijgt. Het voorstel werd unaniem door de raad aangenomen. Fractie Van Koppen diende een amendement in om één brug uit het plan te schrappen. Geen van de andere fracties steunde het amendement dat daarmee werd verworpen.

Avalex

Na de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar heeft ook Delft ingestemd met het voorstel Besluiten inzake governance Avalex. Het gemeenschappelijk afvalbedrijf van de zes gemeenten voldoet niet meer aan de wettelijke bestuursvorm.

In een volgende raadsvergadering moeten de zes gemeenteraden een besluit nemen over de nieuwe bedrijfsvorm van het afvalbedrijf. Avalex wordt een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur, zonder raadsleden in het bestuur. Als de raden daar een besluit over hebben genomen, volgt de volgende stap en dat is een onderzoek naar de toekomst van Avalex. Alle fracties, behalve Stadsbelangen Delft, stemden in met het voorstel.

Een amendement van Stadsbelangen Delft om de raad alleen akkoord te laten gaat met het voornemen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Avalex werd door geen van de andere fracties gesteund. Een motie van VVD, SP, Fractie Van Koppen, CDA en Stadsbelangen Delft om in plaats van vijf, zeven opties in het onderzoek naar de governance van Avalex op te nemen werd ingetrokken.

Actuele motie

De gemeenteraad stemde donderdagavond ook unaniem in met de actuele motie Behoud openbaar onderwijs in Voordijkshoorn/Harnaschpolder. Via deze motie van PvdA, Stadsbelangen Delft, Fractie Van Koppen en D66 heeft de raad uitgesproken het ontbreken van de mogelijkheid tot het volgen van openbaar basisonderwijs in de wijk Voordijkshoorn/Harnaschpolder als gevolg van de opheffing van de openbare basisschool De Schatkaart onwenselijk te vinden.

Daarnaast moet het college gaan onderzoeken op welke wijze openbaar basisonderwijs in deze wijk kan worden behouden en de financiële scenario’s in kaart brengen. Schoolbestuur Librijn besluit of scholen dicht gaan, maar de gemeente is verantwoordelijk over voldoende spreiding van het openbaar basisonderwijs in Delft. Wethouder Aletta Hekker sprak over een dilemma, omdat de school goed draait maar dat de school negen jaar geleden is gestart in een nieuwbouwwijk waar door de woningcrisis mondjesmaat werd gebouwd. De prognoses voorspellen een groeiend aantal leerlingen maar dat aantal is nog altijd lager dan de opheffingsnorm die Delft hanteert. De wethouder zei de motie te omarmen en graag onderzoek te zullen doen. Tegelijkertijd blijft ze in gesprek met het schoolbestuur.

Hamerstukken

De raad ging verder per hamerslag akkoord met onder meer het voorstel Transitie bestuursmodel STOVOD, wijziging statuten, convenant en benoeming leden Raad van Toezicht, de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, de Gewijzigde financiële verordening en het voorstel Derde Algemene Raads Begrotingswijziging 2017.