Raad unaniem akkoord met motie Nusantara

Dit item is verlopen op 21-01-2013.
22 december 2012 – De gemeenteraad is donderdag 21 december unaniem akkoord gegaan met een motie die het college opdraagt om particuliere initiatiefnemers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over  de financiële randvoorwaarden om in het gebouw van museum Nusantara een culturele publieksfunctie onder te brengen.

De motie van VVD, ChristenUnie, GroenLinks en Stadsbelangen Delft vloeide voort uit het commissiedebat van vorige week over de toekomst van Erfgoed Delft. Toen bleek dat er diverse particuliere plannen zijn voor het gebouw van Nusantara maar dat de tijd die de initiatiefnemers hadden om hun plannen uit te werken, te kort was. Geen enkel plan bleek financieel onderbouwd omdat de benodigde informatie ontbrak. Het college nam de motie donderdag tijdens de raadsvergadering over.

Stappenplan

De initiatiefnemers krijgen nu meer tijd om hun plannen uit te werken. Ook kreeg het college de opdracht om de uitkomsten van de gesprekken met de initiatiefnemers uit te werken in een stappenplan en een tijdschema en deze voor te leggen aan de commissie Samenleving en Volkshuisvesting. Daarnaast mag het college gedurende dat tijdschema geen onomkeerbare besluiten nemen over de museumcollectie of het verkopen of verhuren van het pand voordat hierover met de raadscommissie is gesproken.

Wethouder Lucas Vokurka  gaat eerst met de initiatiefnemers in gesprek, daarna met een eventuele koper van het pand. Hij zegde toe dat de raad via een wensen- en bedenkingenprocedure kan meepraten over de totstandkoming van een haalbaar plan. Museum Nusantara sluit op 1 januari aanstaande zijn deuren om Erfgoed Delft financieel gezond te houden.

Commissieleden

De discussie over het al dan niet verminderen van het aantal commissieleden om daarmee te bezuinigingen op de begroting van de gemeenteraad, is donderdagavond na lange tijd afgerond. In de raad bestond geen meerderheid om het aantal commissieleden/niet-raadsleden (maximaal drie per fractie) in verschillende varianten te beperken.  Wel werd een motie van STIP, ChristenUnie, CDA en SP aangenomen. De motie spreekt uit dat een fractie die een derde commissielid laat benoemen, wordt gekort op het fractiebudget. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de bezuinigingsopgave van de raad. De motie werd verder gesteund door Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en D66.

Avalex

Het interpellatiedebat over Avalex was voor Leefbaar Delft reden om de wethouders Lucas Vokurka en Raimond de Prez aan de tand te voelen over hun wisseling van voorzitterschap van het gemeenschappelijke reinigingsbedrijf. De Prez droeg de voorzittershamer van het dagelijks bestuur van de afvalinzamelaar onlangs over aan Vokurka. De oppositiepartijen, waaronder naast Leefbaar Delft, VVD en Stadsbelangen Delft, voelden zich, zoals de VVD het omschreef, ‘een beetje te kijk gezet’ omdat ze in augustus al hadden gepleit voor een wisseling van de wacht.

Volgens wethouder De Prez was de wissel met Vokurka een logische stap omdat binnen Avalex een nieuwe fase is aangebroken met betrekking tot het op orde brengen en houden van de financiële zaken binnen Avalex. De uitvoering daarvan vindt het college beter passen bij de portefeuille van de wethouder Financiën. Ook werden kritische vragen gesteld over de vergoeding van de interim-directeur. Wethouder Vokurka zegde toe om bij de jaarrekening aandacht te besteden aan de externe inhuur in relatie tot de Balkenendenorm.

De gemeenteraad stemde donderdag verder per hamerslag onder meer in met het voorstel van de commissie Rekening en Audit om het contract met de gemeentelijke accountant te verlengen en met het voorstel van het college om de basistarieven voor hulp bij het huishouden aan te passen.

Pagina opties