Raad stemt in met ruimtelijk economische visie

Dit item is verlopen op 09-04-2018.
9 maart 2018 – De gemeenteraad heeft op donderdag 8 maart onder meer ingestemd met het voorstel Ruimtelijke economische visie Delft 2030. In deze laatste vergadering voor de verkiezingen werden tevens tal van politieke moties ingediend.

De Ruimtelijke economische visie Delft 2030 is opgesteld om perspectief te bieden op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Samen met de Woonvisie vormt deze visie een bouwsteen voor de omgevingsvisie die samen met partners uit de stad en de regio zal worden opgesteld.

Schieoevers

In de visie staat onder meer het voornemen om in Schieoevers een deel van de woningbouwambitie (15.000 woningen erbij in Delft) plus 3.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Diverse fracties betoogden dat daarbij de balans gevonden moet worden tussen het bouwen van extra woningen en het creëren van extra banen. De aandacht is daarbij vooral gericht op de hoogwaardige maakindustrie. Of zoals sommige fracties zeiden; wat op de campus wordt bedacht, wordt in Schieoevers gemaakt. Het voorstel werd door de raad unaniem aanvaard.

De moties die bij dit voorstel werden ingediend werden alle vier door een meerderheid van de raad aanvaard. De motie Ruim baan voor maakindustrie aan Schieoevers van VVD, CDA, STIP, D66, SP, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen geeft het college bij het uitwerken van de plannen een duwtje in de rug. Het college moet het toevoegen van arbeidsplaatsen en woningen stadsbreed bekijken en de nieuwe raad nauw betrekken bij te maken afwegingen. Daarnaast moet het college bij de planvorming voor een gemengd stedelijk milieu op Schieoevers Noord voorwaarden stellen aan het minimaal te realiseren aantal arbeidsplaatsen per te realiseren woning, zodat de uitgesproken ambitie van 3000 extra arbeidsplaatsen op Schieoevers kan worden gerealiseerd. Tevens mogen gevestigde bedrijven in dit gebied niet worden beknot in hun bedrijfsvoering.

De motie Banen via social return die werd ingediend door de ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en Groenlinks kreeg van alle fracties, op de VVD na, steun. Deze motie roept het college onder meer op om nog dit jaar concreet te maken hoe de ambitie van social return bij investeringen binnen Fonds 2040 waargemaakt kan worden.

CDA, D66, Stadsbelangen Delft, SP, VVD en Fractie Van Koppen kregen de steun van de raadsmeerderheid voor hun motie Concrete doelstellingen. De motie draagt het college op om de ambitie om Delft te ontwikkelen van kennisstad tot technologiehoofdstad van Nederland tot high tech capital te verwoorden in concrete en meetbare doelen en deze voor het einde van het tweede kwartaal van 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen. De meerderheid van de raad steunde ook de motie Voorzieningen Schieoevers die werd ingediend door de PvdA. Het college moet volgens die motie voldoende voorzieningen zoals sportaccommodaties expliciet benoemen in de ontwikkelstrategie voor Schieoevers.

Kwaliteitsketen

Een ruime meerderheid van de raad is akkoord gegaan met het voorstel Herinrichting kwaliteitsketen (fysieke leefomgeving). Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden tegen.

De stadsbouwmeester, de Kwaliteitskamer en de commissie voor Welstand en Monumenten bepaalden tot nu toe hoe Delft eruitziet, maar in die kwaliteitsketen komt verandering. Binnenkort bestaat die keten uit de stadsbouwmeester, de Adviescommissie Omgevingskwaliteit en supervisoren binnen prioritaire gebiedsontwikkelingen.

Het amendement van Onafhankelijk Delft om inspreken mogelijk te maken bij de Adviescommissie Omgevingskwaliteit werd gesteund door Stadsbelangen Delft, CDA, Fractie van Koppen en de SP, maar niet door een meerderheid van de raad.

Delft Zuid

De meerderheid van de raad stemde donderdagavond ook in met het Investeringsvoorstel station Delft Zuid – Agenda 2040. Hiervoor wordt via het Fonds Delft 2040 één miljoen euro gereserveerd. De spoorverdubbeling tussen station Rijswijk en Delft Zuid biedt de NS, ProRail, het ministerie en de gemeente de kans om een nieuw energieneutraal station aan te leggen en de omgeving opnieuw in te richten. Alle fracties, behalve Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft, stemden in.

In het voorstel is ook de naamswijziging van Delft Zuid in Delft Campus opgenomen. Samen met de SP diende Stadsbelangen Delft een motie in om de naam Delft Zuid te behouden, omdat die naam, ook volgens CDA, Onafhankelijk Delft en Fractie Van Koppen beter past bij het gebied. Volgens wethouder Lennart Harpe moet ook naar de toekomst worden gekeken en de groei van het aantal reizigers dat in de toekomst op of rond de campus werkt, woont of studeert. De motie werd verworpen.

Fietsparkeren

Het aanvankelijke plan van het college om voor het voorstel Fietsparkeren Delft: uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021 1 miljoen euro beschikbaar te stellen uit Fonds Delft 2040 is door een amendement van de ChristenUnie, GroenLinks, D66, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen gewijzigd. Een meerderheid van de raad vindt dat het college in aanloop naar de begroting voor 2019 op zoek moet naar structurele dekking. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen het amendement en tegen het voorstel.

Daarnaast ging een meerderheid van de raad akkoord met de motie Fietscoaches bij voldoende capaciteit. Fietscoaches zijn mensen die fietsers wijzen naar beschikbare stallingen. In de commissievergadering hadden diverse fracties, waaronder de indieners van de motie STIP, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Fractie Van Koppen erop gewezen dat dat geen zin heeft als die stallingen er niet zijn. De motie draagt het college op de fietscoaches pas in te zetten wanneer op acceptabele loopafstand voor piekmomenten voldoende stallingscapaciteit aanwezig is. En als die maatregel niet nodig blijkt moet het college het resterende budget besteden aan de realisatie van fietsenstallingscapaciteit in de openbare ruimte van het autoluw plus gebied.

Jihadisme

Bij de bespreking van de Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 hield Onafhankelijk Delft een eerder aangekondigde motie op zak. De fractie vroeg en kreeg van burgemeester Marja van Bijsterveldt een uitleg over de financiële paragraaf van het uitvoeringsprogramma.

Delft Borstvoedingsvriendelijk

Het college moet in de publiekshal van het stadskantoor een of meer stickers met de tekst ‘voeden kan hier’ opplakken om te laten zien dat Delft een borstvriendelijke gemeente is en dat moeders hun baby in de openbare ruimte kunnen voeden. Het college moet de borstvoedingsvriendelijkheid ook gaan stimuleren bij het MKB en de horeca, alsmede DOK-VAK. Daarnaast moet er op de site van de gemeente een link naar het Voedingscentrum komen. Die opdrachten kreeg het college via de motie Delft Borstvoedingsvriendelijke gemeente van Fractie Van Koppen. Onafhankelijk Delft herinnerde de raad aan dezelfde motie van die fractie die in 2013 werd verworpen. Nu werd de motie met applaus aanvaard, vooral ook omdat de motie één van de laatste politieke wapenfeiten was van Fractie Van Koppen. De fractie keert na de verkiezingen niet terug in de raad.

De Schatkaart

De PvdA plaatste, net als Stadsbelangen Delft, kritische kanttekeningen bij de gang van zaken rond basisschool De Schatkaart. Schoolbestuur Librijn heeft inmiddels een aanvraag ingediend om met financiële steun van de gemeente onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van de school. Het zat de PvdA en Stadsbelangen Delft niet lekker dat D66 dit als een reddingsactie van de wethouder presenteerde. STIP zei met name het proces te betreuren van tegengestelde boodschappen in brieven en persberichten en dat helderheid voor de kinderen het belangrijkste was. Stadsbelangen Delft herinnerde aan de motie van de raad, die de wethouder de opdracht gaf om er alles aan te doen om De Schatkaart open te houden. D66 beaamde dat dat de verdienste van de hele raad was. Er werden geen moties ingediend.

Sport en Bewegen

De visie Sport en Bewegen 2017-2025 vormde in de raad aanleiding voor drie moties, waarbij de motie Ouderen in Beweging van ChristenUnie en Stadsbelangen Delft werd aangenomen. Deze motie draagt het college op een plan van aanpak te maken om ouderen meer in beweging te krijgen. De andere twee moties Sport op niveau van de SP en Sportief aan de slag van Onafhankelijk Delft werden door een raadsmeerderheid verworpen.

Woningbouw

Bij de bespreking van de brief van het college over de Woonvisie 2016-2023 en Woningbouwmonitor 2017 ging het debat over de verduurzaming van de sociale woningvoorraad en de door Woonbron voorgenomen sloop van de witte huizen in het Heilige Land.

De fracties van de SP, D66, ChristenUnie en Fractie Van Koppen dienden de motie Sociaal naar renovatie of sloop - nieuwbouw huurwoningen in om bij nieuwe en lopende plannen zoals het Heilige Land met corporaties te komen tot strakkere prestatieafspraken. De bewoners van de met sloop bedreigde woningen lieten de raad deze week per brief weten dat Woonbron de voorgenomen sloop wil doorzetten. Wethouder Raimond de Prez had de brief nog niet gezien en zei ook nog geen bouwkundig rapport en geen aanvraag voor een sloopvergunning te hebben ontvangen van Woonbron. De wethouder herinnerde de raad eraan dat zonder een actueel bouwkundig onderzoek er een geen sloopvergunning wordt verleend. De motie werd door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. Alleen de VVD stemde tegen.

De aangepaste motie Duurzaamheid sociale woningbouw van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, STIP, CDA en SP kreeg eveneens brede steun. Alleen Onafhankelijk Delft stemde tegen de motie die het college onder meer opdraagt inzichtelijk te maken wat er nodig is om de Delftse sociale woningvoorraad binnen de vastgestelde klimaatdoelstellingen te verduurzamen. De motie Menselijke maat voor bewoners witte huizen Heilige land van Onafhankelijk Delft kreeg de steun van de fracties van Fractie Van Koppen, CDA, CU, SP en Stadsbelangen Delft, maar niet van de raadsmeerderheid. De motie werd verworpen.

Interpellatie

Op verzoek van Onafhankelijk Delft hield de raad aan het eind van de vergadering een interpellatiedebat over het nieuwe inzamelen door Avalex. Wethouder Lennart Harpe wees tijdens het debat op de kwartaalrapportages om de raad op de hoogte te houden over de nieuwe werkwijze die door de raad is vastgesteld. Het nieuwe inzamelen wordt in Delft wijk voor wijk proefgewijs ingevoerd.

Als het aan het CDA ligt, wordt de pilot voorlopig niet verder uitgebreid dan de Hof van Delft waar de eerste weken hebben geleid tot klachten en verkeerd aangeboden afval.  Samen met Onafhankelijk Delft diende het CDA een motie in om het nieuwe inzamelen in de Hof van Delft grondig te evalueren, voordat dit verder uitgerold wordt.

Gescheiden inzamelen wordt volgens Stadsbelangen Delft geen succes.  Ook de ChristenUnie was kritisch. Die fractie heeft de indruk dat Avalex het mensen moeilijk maakt om hun restafval weg te brengen. Ook de VVD ziet, net als Stadsbelangen Delft, meer in na-scheiding. Onafhankelijk Delft zou het liefst dat de raad aan de noodrem kan trekken als na het tweede kwartaal blijkt  dat de proef niet werkt.

Wethouder Harpe zei het nog veel te vroeg te vinden om via een motie na drie weken ervaring al met de proef te stoppen. Hij erkende dat er behoorlijk ontwikkelingen zijn rond na-scheiding. In de kwartaalrapportages zal de raad ook terugzien of het nieuwe inzamelen op voldoende draagvlak kan rekenen. De motie werd verworpen.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad onder meer akkoord met de voorstellen Verordening Delftse Rekenkamer 2018, Nota verbonden partijen 2018-2021, Kredietaanvraag uitbreiding Internationale school Laurentius Onderwijs Delft, Kaders voor Right to Challenge en het voorstel Bekrachtiging geheime informatie inzake toelichting Eneco op Bestuur en Toezicht. Bij dat laatste voorstel lieten Stadsbelangen Delft, SP en VVD aantekenen dat ze de geheimhouding tot 2099 wel heel erg lang vinden. Als het aan Stadsbelangen Delft ligt, gaat de nieuwe raad zich nog eens over buigen. De SP liet weten tegen het voorstel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk te zijn.

Slotwoord

Aan het eind van de vergadering blikte de burgemeester kort terug op de 52 raadsvergaderingen van de afgelopen raadsperiode. Ze wenste alle partijen veel succes met de verkiezingscampagnes en ze bedankte de raadsleden voor hun inzet voor de stad.

Pagina opties