Raad stemt in met gewijzigde Wmo-verordening

Dit item is verlopen op 21-01-2019.
21 december 2018 – De gemeenteraad is op donderdag 20 december unaniem akkoord gegaan met de geamendeerde verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019. Deze verordening komt in de plaats van de huidige Wmo-verordening, die regelde dat zorg per uur ingekocht kon worden.

Voor 2019 wordt zorg regionaal ingekocht om resultaten te behalen en daarnaast betaalt een huishouden vanaf 1 januari elke vier weken een abonnementstarief van € 17,50 voor Wmo-ondersteuning.

De drie amendementen die werden ingediend door verschillende combinaties van partijen werden alle drie door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA en D66 dienden het amendement Dagbesteding voor de Mantelzorger in. Deze wijziging in de verordening zorgt ervoor dat dagbesteding ook aangewezen kan worden als een vorm van respijtzorg zodat een mantelzorger even zijn handen vrij heeft, niet vereenzaamt en even op adem kan komen. Het amendement Correct en begrijpelijk taalgebruik ten aanzien van motiveren, heeft de term intrinsiek motiveren uit een van de artikelen vervangen door eigen motivatie. Volgens GroenLinks, PvdA, CDA en D66 ging het hierbij om vakjargon en onnodig ingewikkeld taalgebruik dat bovendien niet correct was gebruikt in de verordening. Onafhankelijk Delft stemde tegen beide amendementen.

Samen met de VVD stemde Onafhankelijk Delft ook tegen het amendement Wmo verordening. De ChristenUnie en STIP dienden dit wijzigingsvoorstel in dat door alle overige fracties werd aanvaard. Het amendement verruimt de mogelijkheden die de gemeente heeft om een blijk van waardering voor mantelzorgers te organiseren. Tot nu toe was dat jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, maar daar kan het college in overleg met mantelzorgers iets voor bedenken, waarbij oog is voor verschillende groepen mantelzorgers.

Wethouder Karin Schrederhof beloofde, na eerdere toezeggingen in de commissie, dat de nieuwe manier van resultaatgerichte Wmo-ondersteuning niet pas na vier jaar, maar na mogelijk twee, of al één jaar wordt geëvalueerd. De wethouder verzekerde de raad dat het nieuwe systeem voortdurend wordt gemonitord.  Daarnaast beloofde ze dat de gemeente half januari een begrijpelijke toelichting op de nieuwe Wmo-regels publiceert.

Stookkosten

Het college moet gaan onderzoeken welke ruimte de warmtewet en de huurwet bieden om in bepaalde gevallen een collectief meetsysteem in plaats van individuele meters te hanteren. Het college moet daarover in overleg met de Delftse woningbouwcorporaties en de afspraken die gemaakt worden opnemen in de prestatieafspraken met de corporaties. Dat is in het kort de strekking van de motie Stookkosten huurwoningen Delft die werd ingediend door de fracties van SP, CDA en Onafhankelijk Delft. De motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. Stadsbelangen Delft, STIP en VVD stemden tegen.

De motie vloeide direct voort uit de acties van huurders in de Poptahof, die na het plaatsen van individuele meters op de verwarming geconfronteerd werden met torenhoge stookkosten. Een brief van Woonbron aan de gedupeerde huurders met het aanbod om met tips en besparende maatregelen langs te komen, toonde volgens de SP de noodzaak van de motie aan. Dat de gemeente geen rol heeft in een conflict tussen huurder en verhuurder bleef voor diverse fracties een lastige situatie. Toch was er brede steun, omdat de gemeente wel afspraken met corporaties kan maken over de prestaties die zij in Delft moet maken.
Volgens STIP biedt dat voor de korte termijn de huurders in de Poptahof weinig soelaas. STIP zei meer te verwachten op de lange termijn als de wethouder komt met een Delftse vertaling van het landelijke klimaatakkoord. STIP liet ook weten het positief te vinden dat de huurders de stap naar de huurcommissie hebben gezet, omdat de discussie volgens STIP daar thuishoort. De SP meent dat de huurders de rekening krijgen gepresenteerd voor een slecht geïsoleerd huis en achterstallig onderhoud. Wethouder Schrederhof noemde de verduurzaming van woningen als voorbeeld om afspraken over te maken met de corporaties. Daarnaast zei ze geen afspraken met de corporaties te kunnen maken die de Huurwet overstijgen.

Ambtelijk horen

CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en de PvdA besloten de motie Verbeterpunten ambtelijk horen in het gemengd model in te trekken, nadat wethouder Schrederhof duidelijk had gemaakt dat ze strekking van de motie wilde overnemen. Ambtelijk horen is de naam van de snelle en laagdrempelige bezwaarprocedure van de gemeente Delft. Daarnaast is er ook een procedure via de adviescommissie voor bezwaarschriften. Samen vormen die procedures het gemengd model.

In een reactie op de evaluatie van het gemengd model oordeelde het college dat het ambtelijk horen prima werkt, maar volgens de indieners van de motie zijn er toch aantal verbeteringen mogelijk. De wethouder gaat aan de slag met de voorgestelde verbeterpunten. Dat betekent dat de raad in het eerste kwartaal van 2019 een verbeterplan krijgt, dat de clusterjurist geen rol meer krijgt in het ambtelijk horen en dat de bezwaarmaker duidelijk wordt gemaakt dat naast ambtelijk horen ook de procedure via de bezwaarschriftencommissie gevolgd kan worden.

Vrouwen

Wethouder Martina Huijsmans heeft de raad beloofd om zich als lid van de Commissie Straatnaamgeving hard te maken voor het streven om meer straten en plekken in de openbare ruimte te vernoemen naar vrouwen die een prominente rol in de Delftse samenleving hebben gespeeld.

Ze kwam daarmee tegemoet aan de motie Zichtbaarheid vrouwen in het benoemen van de openbare ruimte. De motie was ingediend door de fracties van D66 en PvdA. Beide fracties besloten de motie in te trekken, nadat de wethouder duidelijk had gemaakt dat ook de straatnaamcommissie meer balans wil in de naar personen vernoemde straten in Delft. De PvdA gaf aan dat 13,2% van die straten vernoemd is naar een vrouw. De wethouder beloofde GroenLinks dat de commissie daarbij ook breder kijkt naar de diversiteit van bijvoorbeeld helden uit de Delftse geschiedenis die zijn onderbelicht.

Deelfietsen

De motie Gedegen evaluatie pilot deelfietsen kon eveneens op zoveel sympathie van wethouder Huijsmans rekenen dat de indienende fracties van de ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft besloten om de motie niet in stemming te brengen. De wethouder zegde net als eerder in de commissie toe dat ze veelvuldig in gesprek is met Mobike dat in Delft proefdraait met de deelfietsen. ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft wilden onder meer de klachten van deelfietsers en de overlast van ‘strooifietsen’ in kaart laten brengen, maar andere fracties zoals D66 en GroenLinks wezen erop dat dat soort informatie moeilijk te achterhalen is.

Ook de VVD en Onafhankelijk Delft lieten tijdens het debat al weten de motie niet te steunen, omdat de wethouder in de commissievergadering al had gezegd wat te willen doen aan de overlast van verkeerde geparkeerde deelfietsen en dat ze de raad in het eerste kwartaal van 2019 zou informeren over de stand van zaken. Wethouder Huijsmans zei onder meer in overleg te zijn met Rotterdam en Den Haag om met die steden de deelfietservaringen te delen. Volgens de wethouder zijn deelfietsen een kans voor duurzame mobiliteit maar is het zoektocht naar wat werkt, omdat er op dit gebied nog weinig wetgeving is.

Hamerstukken

De raad stemde via hamerslag onder meer in met de voorstellen Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw appartementen Mercuriusweg 1, Derde begrotingswijziging 2018 en het voorstel Verlengen en technische wijzigingen verordening starterslening.

Raadswissel

Aan het begin van de vergadering nam de raad afscheid van STIP-fractievoorzitter Michelle Corten en haar fractiegenoot Matthias Floor. Marcel Harinck en Marnix Weiler werden donderdagavond namens STIP benoemd tot raadslid. Matthijs Gouwerok is de nieuwe fractievoorzitter van STIP.

Druk jaar

Burgemeester Marja van Bijsterveldt bedankte de raad aan het eind van de vergadering namens de Delftse gemeenschap. Ze blikte kort terug op een druk politiek jaar met verkiezingen, langdurige coalitieonderhandelingen en de inwerkperiode voor nieuwe raadsleden.

Pagina opties