Raad stemt aarzelend in met referendumverzoek

Dit item is verlopen op 01-05-2016.
1 april 2016 – Een flinke meerderheid van de raad heeft in de raadsvergadering op donderdag 31 maart ingestemd met het  inleidend verzoek om een referendum te houden over ‘Geen AZC in Delft’. De besluitvorming over het gelijknamige initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft werd aangehouden.

Dat betekent dat de raad over dit initiatiefvoorstel na een referendum een besluit neemt. Diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, CDA, PvdA en GroenLinks, gaven in de eerste termijn van het debat blijk van hun aarzeling om akkoord te gaan . Na de hoorzitting van vorige week, waarin de Referendumkamer naar de argumenten van de indieners en het college had geluisterd, had de kamer de raad laten weten geen juridische belemmeringen te zien om een referendum te houden.

Dilemma

Nagenoeg alle fracties gaven aan enerzijds het advies van de Referendumkamer te zien (geen juridische belemmeringen) maar anderzijds te zien dat het onderwerp niet actueel is. De indieners van het verzoek willen dat het college stopt met zoeken naar een locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC) en ze willen dat er geen AZC in Delft wordt gefaciliteerd. Het college liet tijdens de hoorzitting weten dat het is gestopt met actief zoeken.  GroenLinks wees er ook op dat er momenteel geen concreet voorstel ligt om een AZC in Delft te vestigen. De ChristenUnie zei te worstelen met de vraag wat een referendum over dit onderwerp voor Delft gaat betekenen voor de rust in de stad. Het CDA vreest tweespalt. Ook de VVD mengde zich in het debat en analyseerde dat partijen kennelijk moeite hebben met een referendum wanneer het onderwerp niet bevalt. Nadat GroenLinks zei met tegenzin voor het voorstel te gaan stemmen en andere fracties zich daarbij aansloten, werd voor lange tijd geschorst om duidelijkheid te krijgen over de status van het besluit van de raad.

Na de schorsing bleek uit de vragen van fracties dat niet duidelijk was of er nog een moment komt, waarop de raad het besluit zou kunnen terugdraaien. De PvdA stelde voor om het besluit een maand uit te stellen.

Voorzitter Laurens Beijen van de Referendumkamer lichtte toe dat zo’n moment op weg naar een referendum niet meer komt. Nu gaat de Referendumkamer binnen tien dagen in overleg met de indieners van het verzoek over de vraagstelling en antwoordcategorieën voor het referendum. De raad neemt daar in de vergadering van april een besluit over. Daarna hebben de indieners zes weken de tijd om in Delft 4000 handtekeningen in te zamelen. Als het verzoek voldoende wordt ondersteund, neemt de raad zo spoedig mogelijk daarna een beslissing over het verzoek. Vervolgens moet binnen een termijn van maximaal vier maanden het referendum plaatsvinden.

Na de uitleg van Beijen was het volgens de ChristenUnie duidelijk dat de raad definitief ja of nee moest zeggen. De afweging dat een referendum voor onrust zou kunnen zorgen, bracht de ChristenUnie tot een tegenstem, net als twee leden van de CDA-fractie en ook de PvdA stemde tegen. Andere fracties gingen aarzelend akkoord. Alleen bij Onafhankelijk Delft was er geen sprake van aarzeling. Die fractie wees erop dat de beslissing over geen AZC in Delft nu bij de bewoners ligt.

Statushouders

Alle fracties, op Onafhankelijk Delft na, gingen akkoord met het voorstel om 400.000 euro uit te trekken voor de huisvesting en begeleiding in Delft van vluchtelingen met een verblijfstatus.

Verschillende fracties waaronder CDA, Stadsbelangen, SP, VVD en STIP vroegen aandacht voor het feit dat het bedrag uit de reserve Sociaal Domein op een andere manier gedekt zou moeten worden. Het college komt bij de Kadernota met een dekkingsvoorstel.

Motie van afkeuring

Heeft het college in het verleden informatie over het financieringsmodel van de bouw van de spoortunnel achtergehouden? En was er met een betalingsregeling van 2,9 miljoen euro voor Delft en 9,1 miljoen voor het Rijk in plaats van 12 miljoen voor Delft een goed onderhandelingsresultaat bereikt?

Rond die vragen spitste het debat zich toe over de regeling die Delft met het Rijk heeft getroffen voor de betaling van de spoortunnel. De regeling is met het Rijk getroffen, omdat Delft het renteresultaat van 12 miljoen euro nooit heeft bereikt. D66 sprak over een meevaller.

CDA, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie kwamen met een motie van afkeuring. Zij stelden dat de raad sinds 2008 door het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (en onder verantwoordelijkheid van verschillende colleges) onjuist, onvolledig en onduidelijk is geïnformeerd over het renteresultaat. De SP diende een motie in met de opdracht aan het college om verder te onderhandelen met het Rijk, omdat Delft nu 2,9 miljoen euro meer aan de tunnel moet betalen. De motie van de SP kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft en werd verworpen.

Wethouder Lennart Harpe sprak tegen dat de raad in het verleden onvolledig was geïnformeerd. Hij memoreerde verschillende stukken, waarin de raad op de hoogte was gebracht over de tegenvallende renteopbrengsten. Hij beaamde wel dat de raad niet duidelijk was geïnformeerd, maar dat daar in de laatste jaren flink wat verbetering in is gekomen. De motie van afkeuring kreeg (naast de indieners) alleen steun van de SP en werd verworpen.

Delft Herstelt

Bij de bespreking van het rapport Delft Herstelt kwam een motie van D66 en VVD over de uitvoeringsagenda Deetman aan de orde De motie werd door alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, gesteund. Het college moet bij de Kadernota een uitvoeringsagenda aan de raad aanbieden en inzichtelijk maken hoe de investeringsruimte zich verhoudt tot aflossing van de stadsschuld en de lokale lasten. Daarnaast vraagt de motie onder meer of het college inzichtelijk kan maken welke keuzes de raad kan maken bij de Kadernota en welke invloed die keuzes hebben op het verkeer- en vervoersplan en de woonvisie.

De motie Parels in de gewone economie werd door de SP ingetrokken na de toezegging van het college dat in de Kadernota aandacht wordt besteed aan deze ‘gewone’ parels van de Delftse economie. Hetzelfde geldt voor de motie van de ChristenUnie over de stad als campus en de campus als stad. Ook daar zal in de Kadernota aandacht voor zijn. Wethouder Aletta Hekker liet weten dat de uitvoeringsagenda voor de komende twee jaar zal gelden. Ze kondigde daarnaast een strategische agenda voor de lange termijn aan.

Woonvisie

De twee moties die de SP indiende bij de bespreking van de startnotitie Woonvisie Delft 2016-2023 werden door geen enkele andere fractie gesteund.

Prinsenhof

Het onderzoek naar de beveiliging van Museum Prinsenhof Delft en het proces rond de tentoonstelling Vermeer komt thuis wordt deels  intern en deels extern uitgevoerd. De fracties van Stadsbelangen, SP, CDA en Fractie Van Koppen dienden een motie in om het onderzoek volledig extern te laten uitvoeren, maar die motie kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft.

Een meerderheid van de raad zei tevreden te zijn met de voorgestelde aanpak van het college en de aanvullende vragen van fracties die in de onderzoeksopzet zijn opgenomen. Wethouder Ferrie Förster zegde toe dat daarbij ook de vraag wordt opgenomen over de kostenverificatie om het museum op een minimaal veiligheidsniveau te krijgen.

Hamerstukken

Per hamerslag ging een meerderheid van de raad akkoord met de verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft en met de bekrachtiging van de geheimhouding van bijlagen bij het addendum bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst Spoorzone Delft.

Commissielid en lid Rekenkamer

Aan het begin van de vergadering werd Boris van Overbeeke namens de fractie van D66 benoemd tot commissielid/niet-raadslid.  Bert Waterman is benoemd tot lid van de Rekenkamer.

Pagina opties