Raad stelt uitzonderlijke begroting vast

Dit item is verlopen op 19-01-2015.
19 december 2014 – Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vroege uren van vrijdag 19 december ingestemd met de belastingverordeningen 2015, een wijziging in de verordening onroerendezaakbelastingen en de programmabegroting 2015-2018.

“Een uitzonderlijk moment en een uitzonderlijke begroting”, zei wethouder Aletta Hekker. De raad had de begroting volgens de regels voor 15 november moeten vaststellen. Bovendien is de Delftse financiële situatie zo beroerd dat er ondanks aanvullende bezuinigingen van 12 miljoen euro, een gat in de begroting zit van 11,3 miljoen euro in 2015 en ruim 6 miljoen euro structureel in 2018. Dat heeft als gevolg dat Delft vanaf vandaag onder preventief toezicht staat van de provincie en dat de provincie in het voorjaar van 2015 de gemeente laat weten of de begroting wordt goedgekeurd.


Gesprekken


Wethouder Hekker hield de raad andermaal voor dat de grens van aanvaardbaar bezuinigen is bereikt. Inmiddels zijn de gesprekken over hulp en steun aan Delft gestart met Rijk, provincie en regiogemeenten. Het college ziet deze begroting volgens Hekker als het beginpunt van financieel herstel. De meeste partijen spraken hun steun uit voor de keuze van het college om Delft niet kapot te bezuinigen in de wetenschap dat de stad zware tijden tegemoet gaat die voor iedereen voelbaar zullen zijn.


Bankroet


Fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft had geen goed woord over  voor het college en hij wees de PvdA en GroenLinks aan als schuldigen van het bankroet van Delft, om vervolgens te verzuchten dat niemand naar zijn partij luistert. Onafhankelijk Delft diende daarom geen moties of amendementen in. Wat bij andere fracties de vraag opriep, waarom Onafhankelijk Delft nog in de raad zat. “Om tegen te stemmen”, antwoordde fractievoorzitter Stoelinga.
 

Dat deed Onafhankelijk Delft bij elk van de zes amendementen en negentien moties die na het begrotingsdebat in stemming werden gebracht. Acht moties werden tijdens dat debat na diverse toezeggingen van de wethouders ingetrokken. 


Raadsbudget


De begroting zoals die door het college was opgesteld bleef ondanks deze wijzigingsvoorstellen  nagenoeg  financieel in tact; op het raadsbudget na. De raad legt zich zelf via een amendement van de SP een bezuiniging op van 10.000 euro door het variabele fractiebudget per raadslid per jaar met 20% te verlagen.  STIP, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, Fractie Van Koppen en Stadsbelangen stemden tegen dit amendement.


Beter meten


Alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, steunden de motie Beter meten beter (be)sturen deel 2 van D66. Het college moet in overleg met de R&A-commissie inventariseren welke indicatoren in de begroting zijn bij te stellen en bij de kaderbrief 2015 alle 0-metingen en streefcijfers vaststellen. De motie Scenario’s voor een sluitende begroting van D66 en CDA werd met steun van ChristenUnie, SP en VVD aangenomen. De motie vraagt het college om inzicht in de bezuinigingsopgaven en risico’s en om per bezuiniging uitleg te geven en ook ideeën uit de stad daarbij te betrekken.


Prestatieafspraken
 

Bedrijven die gebruik maken van de investeringen in de kenniseconomie moeten door het college per juli 2015 worden gebonden aan prestatieafspraken die bijdragen aan de lokale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. D66 en Fractie Van Koppen kregen voor die aangenomen motie steun van GroenLinks, STIP, en PvdA.


Alle fracties, op Onafhankelijk Delft na, stemden in met de motie van de PvdA die het college opdraagt om een discussienotitie op te stellen over de economische strategie van Delft en daarbij niet alleen gebruik te maken van eigen cijfers, maar ook van onderzoeken en informatie die door de raad worden aangedragen.


Ziektekostenachterstanden


Een ruime meerderheid stemde ook in met de motie Oplossing bij ziektekostenachterstanden van D66, GroenLinks, ChristenUnie en Fractie Van Koppen. Alleen Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen. De motie vraagt het college om met ziektekostenverzekeraars te onderzoeken welke oplossing geboden kan worden voor betalingsachterstanden in de ziektekosten, zodat mensen niet verder in de financiële problemen komen.


STIP kreeg ruim steun voor de motie Communicatie bij calamiteiten. Het college moet hierover voor 1 april  2015 afspraken maken met jeugdhulpaanbieders. Ook was er een meerderheid in de raad voor de motie Innovatiebudget die werd ingediend voor STIP, GroenLinks, ChristenUnie en D66.


VAK Vooruit


VVD en Onafhankelijk Delft stemden als enige partijen tegen de motie Ondersteuning VAK Vooruit. Deze motie van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en Fractie Van Koppen  vraagt het college om te komen met een duidelijke visie op het vrijetijdsaanbod van de VAK en geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder te overleggen met de raad.


Namen


De bewoners van Delft krijgen dankzij de motie Betrekken bewoners naam Spoorzonegebied de kans om ideeën voor namen in te leveren voor het gebied en voor de straten daarin. De straatnamen-commissie moet de stad laten weten wat er met de ideeën is gebeurd. De motie werd naast de indieners Stadsbelangen, CDA en VVD gesteund door D66, ChristenUnie, GroenLinks en Fractie Van Koppen.


Huisvestingslasten


CDA en VVD kregen brede steun voor hun motie Huisvestingslasten Het Nieuwe Kantoor waarbij het college de geactualiseerde lasten niet mag laten stijgen ten opzichte van de huidige huisvestingslasten. Bovendien moet het college de mogelijkheid onderzoeken of het stadskantoor als geheel verhuurd kan worden en de ambtenaren op een andere plek centraal gehuisvest kunnen worden in een poging de huisvestingslasten te drukken. Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft stemden tegen de motie.


Onafhankelijk Delft stemde als enige partij tegen de motie Onderzoek naar oorzaken financiële situatie. De bijna raadsbrede motie vraagt de raad een werkgroep in te stellen, zodat in maart 2015 een plan van aanpak vastgesteld kan worden door de raad. 


Een ruime meerderheid van de raad stemde daarna in met de programmabegroting 2015. De tegenstemmen kwamen van Onafhankelijk Delft, Fractie Van Koppen, SP en Stadsbelangen.


Onroerendezaakbelasting


Bij de stemming over de belastingverordeningen stemden Stadsbelangen en SP tegen de verordening onroerendezaakbelasting. Onafhankelijk Delft stemde tegen alle negen verordeningen uit het belastingpakket. De vier amendementen en twee moties van fracties om via de gewijzigde verordening de ozb minder te laten stijgen of de extra stijging tijdelijk te laten zijn en later terug te betalen werden door de meerderheid van de raad verworpen.


Voordat de begroting door de raad was vastgesteld, werden ook nog enkele andere onderwerpen besproken zoals de meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing. Alle fracties behalve Onafhankelijk Delft stemden hier mee in. Het amendement van Onafhankelijk Delft werd door niemand gesteund en daarmee verworpen.


Zoutopslag


Onafhankelijk Delft, Fractie Van Koppen, SP en Stadsbelangen stemden tegen het voorstel om de zoutopslag aan de Staalweg te verhuizen naar steunpunt Delfgauw. De meerderheid van de raad steunde dit voorstel dat volgens de tegenstanders te duur en te risicovol is en door de raad onder tijdsdruk moest worden vastgesteld.


Het voorstel over het beleidskader en verordeningen van de Participatiewet werd door alle fracties, op SP en Onafhankelijk Delft na, aangenomen. De maatregelenverordeningen werden via twee amendementen op het punt van verwijtbaarheid  door de raadsmeerderheid aangepast. De ChristenUnie wilde via een motie  de onredelijke gevolgen van de fraudewet beperken. Na de toezegging van wethouder Stephan Brandligt dat mensen ook bezwaar kunnen blijven maken was dat voor de ChristenUnie voldoende om de motie in te trekken.


Hamerslag


Per hamerslag ging de raad onder meer akkoord met de partiële herziening van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Midden-Delfland en het voorstel over de Financiële verordening.


 

Pagina opties