Raad stelt nota Schuldhulpverlening vast

Dit item is verlopen op 22-03-2019.
22 februari 2019 – De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 21 februari met een ruime meerderheid ingestemd met de nota Schuldhulpverlening 2019-2022. Hierin beschrijft het college de manier, waarop de hulp aan mensen met schulden wordt vormgegeven.

Het college heeft zich als doel gesteld dat er over vier jaar minder inwoners in Delft problematische schulden hebben. Meer inwoners moeten aan het eind van de looptijd de schuldhulp kunnen vinden en er gebruik van maken. De gemiddelde schuld moet zijn gedaald en er moeten meer minnelijke trajecten zijn geslaagd. Vroeg signaleren van schulden (Eerder Melden, Minder Achterstand oftewel EMMA), maatwerk en heldere informatie moeten voorkomen dat mensen met problematische schulden te maken krijgen.

Om in de nota meer recht te doen aan de positie van vrijwilligersorganisaties binnen de schuldhulpverlening diende de ChristenUnie twee amendementen in. Daarmee werd de suggestie weggenomen dat alle vrijwilligers zijn aangesloten bij Delft voor Elkaar, terwijl ze ook actief zijn voor Isofa of Humanitas en samenwerken binnen Financiën voor Elkaar. Beide amendementen werden door alle fracties in de raad, behalve Onafhankelijk Delft, gesteund.

De motie Jongeren uit de schulden werd door STIP en Onafhankelijk Delft ingetrokken, omdat wethouder Karin Schrederhof beide fracties verzekerde dat de nota Schuldhulpverlening op alle punten regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig inhoudelijk en financieel wordt bijgesteld. In de motie vroegen STIP en Onafhankelijk Delft het college om actief (ook in andere gemeenten) te kijken hoe jongeren kunnen worden bereikt en bij de evaluatie in 2020 te bezien of een uitbreiding van het Jongerenperspectieffonds mogelijk is.

Wethouder Schrederhof wees er verder op dat de gemeente, een jaar lang met een extra kracht, de communicatie rondom de schuldhulp gaat verbeteren. Daarmee reageerde ze ook op de motie Duidelijke taal die Onafhankelijk Delft had ingediend. Die partij wilde het college opdragen om alle ambtenaren duidelijk te laten spreken en schrijven. De motie kreeg alleen steun van Stadsbelangen Delft en werd verworpen. De nota Schuldhulpverlening 2019-2022 werd door alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, gesteund.

Initiatiefvoorstel

De raad behandelde in deze vergadering ook het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie. De fracties van D66 en CDA pleiten in dit voorstel voor tal van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat kinderen in Delft kunnen opgroeien in een gezonde en rookvrije omgeving.

Het college liet bij monde van wethouder Schrederhof andermaal weten het een goed initiatief te vinden en het streven naar een rookvrije omgeving voor de jeugd te omarmen. Volgens haar borduurt het voorstel voort op het Nationaal Preventieakkoord. De Rijksoverheid heeft in dit akkoord met 70 organisaties afspraken gemaakt om roken, overgewicht en probleemdrinken aan te pakken. Dit akkoord sluit volgens het college aan op de beleidsvoornemens voor een preventief gezondheidsbeleid.

Net als het college wezen ook diverse fracties, waaronder VVD en STIP op de overlap met de afspraken die landelijk zijn gemaakt om het roken terug te dringen. De voorgestelde maatregel van D66 en CDA om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij alle speeltuinen en speelplaatsen aan te passen om deze rookvrij te maken werd via een amendement van STIP en VVD gewijzigd in het verzoek aan het college om hierover met scholen, speelplaatsen en omgeving in gesprek te gaan. Dit amendement werd met steun van GroenLinks, Onafhankelijk Delft en PvdA door een meerderheid van de raad aangenomen.

Stakende stemmen

Het amendement van STIP en VVD om uit het initiatiefvoorstel de Alliantie Nederland Rookvrij te schrappen en in plaats van alle gemeentelijke gebouwen zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen rookvrij te maken leverde stakende stemmen op. Door het ontbreken van een raadslid en een verdeelde stem in de fractie van Onafhankelijk Delft bleef de stemverhouding steken op 19-19. Dit betekent dat over dit amendement in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw gestemd moet worden.

De raad stemde donderdagavond nog wel over twee amendementen van GroenLinks en PvdA. Het ene amendement voegt aan de maatregelen toe dat kinderen worden gevraagd mee te praten over de voorgestelde maatregelen. Het andere amendement vraagt het college om de nieuwe beleidsdoelen voor een rookvrije generatie te verankeren in gemeentelijk beleid en zo te formuleren dat de doelmatigheid van het beleid kan worden getoetst. SP, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft stemden tegen deze twee amendementen die door een meerderheid van de raad werden aanvaard. De stemming over het initiatiefvoorstel vindt, door de stakende stemmen over een amendement, ook volgende maand plaats.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad verder onder meer akkoord met de voorstellen Tweede aanvraag bijdrage Gemeentefonds kosten Opsporing Conventionele Explosieven (OCE), Kredietaanvraag aankoop perceel kop van de Nieuwe Haven en het ordevoorstel planning- en controlcyclus 2019.

Ingetrokken

De actuele motie Verkopen Delftse apothekers ook medicijnen naar het buitenland?, werd niet door de raad besproken, omdat Onafhankelijk Delft de motie had ingetrokken.

Benoemd

De raad ging verder akkoord met de benoeming van Matthijs Gouwerok (STIP) als lid van de vertrouwenscommissie voor het voeren van functioneringsgesprekken met de burgemeester.

Pagina opties