Raad stelt Nieuw Delft zuidelijke velden vast

Dit item is verlopen op 30-12-2018.
30 november 2018 – De gemeenteraad is in de vergadering op donderdag 29 november unaniem akkoord gegaan met de vaststelling van het bestemmingsplan Nieuw Delft, zuidelijke velden. De raad stelde wel via enkele moties verschillende voorwaarden aan de verdere uitwerking van het plan.

Nieuw Delft, zuidelijke velden omvat het zuidelijke deel van het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier, de Abtswoudse Hof en het zuidelijke deel van het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Daarnaast is de voormalige locatie van het bedrijf Haring in het plangebied opgenomen. In het bestemmingsplan is dit gebied ingedeeld in de velden zes tot en met elf. Het plan vormt de basis voor een nieuw hoogstedelijk gebied met een hoge dichtheid en een mix van wonen, werken, voorzieningen en andere functies. Het plan maakt onder meer de bouw van 960 woningen mogelijk.

Visie

In de commissievergadering was al gebleken dat er zowel bij de huidige bewoners van onder meer Delftzicht en de raadsfracties zorgen bestonden over de ontsluiting van de wijk en de verkeersveiligheid voor met name de fietsers. Daarnaast vroegen CDA, PvdA, ChristenUnie, VVD en Onafhankelijk Delft aandacht voor de samenhang van het bestemmingsplan met de verschillende plannen langs de fietsstraat Mercuriusweg-Abtswoudsebrug. Deze fracties vroegen het college via een motie om te komen tot een Visie Abtswoudseweg.  Wethouder Martina Huijsmans liet weten dat geen enkel probleem te vinden. Ze bood de fracties aan de plannen die langs deze verkeersas worden gemaakt te bundelen en aan te bieden aan de raad. De indieners trokken na die toezegging de motie in.

Wijkontsluiting

D66 stemde als enige partij tegen de motie Alternatieve Wijkontsluiting Delftzicht. Die motie werd door alle raadsfracties, behalve D66, ingediend met het verzoek aan het college om bij de verdere planuitwerking, het definitieve ontwerp en de inrichting van het Van Leeuwenhoekpark rekening te houden met de mogelijke toekomstige aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Engelsestraat en de Nieuwe Gracht. De meerderheid van de raad vroeg in de motie daarnaast om de verkeerssituatie op de nu ontworpen ontsluitingsweg te monitoren gedurende deze periode en de raad te informeren indien er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd. D66 stemde tegen de motie, omdat volgens die fractie het bestemmingsplan al ruimte biedt voor de aanleg van een alternatieve in- en uitrit voor de wijk. De indieners van de motie zeiden onder meer dat ze hiermee onveilige situaties willen voorkomen als in de toekomst blijkt dat het fietsverkeer in de knel komt met het autoverkeer.

Gelijkwaardig

Een ruime meerderheid van de raad nam ook de motie Fiets en voetganger gelijkwaardig betrekken bij planvorming aan. Deze motie van STIP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 werd door alle overige partijen gesteund, behalve CDA en VVD. De motie vraagt het college bij toekomstige planvorming de effecten voor alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig te betrekken op het gebied van veiligheid en doorstroming. Daarnaast moet het college bij het uiteindelijke ontwerp inzichtelijk maken welke uitgangspunten en onderzoeken van mobiliteit en andere vakdisciplines een rol hebben gespeeld bij de integrale afweging. STIP en andere indieners van de motie vonden dat in dit bestemmingsplan de aandacht te veel op de auto was gericht en te weinig op de fiets.

Oostsingel 181

Bij de behandeling van het voorstel om voor het realiseren van drie appartementen op de locatie Oostsingel 181 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, bleek dat veel fracties heel wat bedenkingen bij dit plan hebben. De standpunten die in de commissie waren gedeeld, waren in de raadsvergadering opnieuw te horen. Er klonk kritiek op de omvang van het bouwblok en de inpassing van het appartementengebouw in de groene omgeving. Tegelijkertijd waren er ook tevreden geluiden over de maatregelen die de initiatiefnemer had genomen om het gebouw ‘groener’ te maken. Daarnaast had hij de raad bericht dat hij ook bereid was om het terras - dat aanvankelijk zou grenzen aan de sloot - flink in te korten.

Om er zeker van te zijn dat de initiatiefnemer zijn woord houdt, dienden GroenLinks, ChristenUnie en PvdA een amendement in, waarmee de ontwerpverklaring op dat punt werd gewijzigd. Bij de aansluiting van het terras met de sloot moet een natuurvriendelijke inrichting worden gerealiseerd en daarbij moet advies worden ingewonnen bij de stadsecoloog. Het amendement werd aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. VVD en STIP stemden tegen. Het voorstel om de gewijzigde ontwerpverklaring af te geven, werd eveneens door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. De tegenstemmers waren SP, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft.

Inkoopbureau H-10

Bij de bespreking van het voorstel Derde wijziging GR Inkoopbureau H-10 kwam de behoefte van de fracties naar voren om meer informatie te krijgen en meer grip te hebben op wat dit bureau voor Delft doet.

Het Inkoopbureau H-10 voert namens tien regiogemeenten, waaronder Delft, de inkoop van jeugdzorg uit. Dat gebeurt in de vorm van een gemeenschappelijke regeling die op 31 december 2018 afloopt. Het voorstel vroeg de raad in te stemmen met een verlenging van twee jaar. De raad ging daarmee donderdagavond unaniem akkoord.

Dat gebeurde echter pas, nadat diverse fracties bij wethouder Hatte van der Woude hadden aangedrongen op het herhalen van eerdere toezeggingen. De wethouder verzekerde onder meer SP, CDA en Stadsbelangen Delft dat de raad in 2019 wordt geïnformeerd over het verbeter- en visietraject en dat het inkoopbureau daarbij ook onderwerp van gesprek zal zijn.

Werkse!

De motie Pilot Werkse! die Onafhankelijk Delft indiende bij de brief van het college over de Pilot Sociaal Uitzendbureau Werkse! werd door de raad verworpen. De motie kreeg alleen steun van de SP. Onafhankelijk Delft wilde via de motie regelen dat uitzendkrachten van Werkse! die onverhoopt niet voldoen aan de uitzendvoorwaarden zouden terug kunnen vallen op hun oude uitkering of regeling.

Wethouder Stephan Brandligt legde de raad uit dat de pilot geen valkuil is, maar juist is bedoeld als een opstap naar regulier werk. Ook STIP liet zich kritisch uit over de uitzendconstructie waarmee wordt proefgedraaid. Volgens die partijen kleven er veel risico’s aan en bleek uit de brief geen reden waarom een uitzendbureau het middel is om mensen aan werk te helpen en op eigen benen te laten staan. STIP vroeg daarom om een evaluatie. De wethouder zegde dat toe en hij beloofde STIP ook dat er, ook in andere gemeenten, alternatieven worden bekeken om deze mensen aan het werk te helpen. Daarnaast zei wethouder Brandligt dat hij de raad zal informeren over de financiële voortgang van de pilot.

Participatiewet

Het jaarverslag handhaven Participatiewet had begin oktober tot een uitvoerig debat geleid in de commissie Sociaal Domein en Wonen. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de handhavingsactiviteiten in 2017. Uit de cijfers blijkt onder meer dat het aantal waarschuwingen, maatregelen en boetes iets is gedaald ten opzichte van 2016.

Wat het CDA en andere fracties toen het meest verbaasde was dat één zaak van vermeende bijstandsfraude niet in het verslag stond. Die zaak haalde de landelijke pers. Een bijstandsmoeder werd door de rechter vrijgesproken van fraude, nadat ze gedurende 60 dagen, 97 keer was bespied door vier rechercheurs van de sociale dienst. De rechter vond dat een ‘ernstige inbreuk’ op het respect voor het privéleven. Wethouder Stephan Brandligt liet in de commissievergadering weten dat die casus voor 2017 speelde en daarom niet in het jaarverslag stond. Het beleid was daarna ook aangepast.

Toch was die kwestie voor de fracties van CDA, Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft reden om een motie van treurnis in te dienen. Er komen volgens deze fracties veel signalen bij raadsleden binnen over de bejegening van mensen in de bijstand in het algemeen en de handhaving in het bijzonder die niet stroken met de sociale visie van Delft. De motie kreeg geen steun van andere fracties en werd verworpen.

Een zeer ruime meerderheid van de raad ging wel akkoord met de motie Klachten over bejegening burgers in de bijstand. ChristenUnie en CDA dienden de motie in om het college op te dragen dat aanvragers van de bijstand actief worden gewezen op het klachtrecht. Daarnaast moet het college de klachten over bejegening bij de sociale dienst monitoren en daaruit verbeteracties formuleren. Het college moet de raad ook jaarlijks informeren over deze klachten en wat ermee is gedaan. Alleen de VVD stemde tegen de motie.

Een meerderheid van de raad stemde ook in met de motie Bijstandshandhaving. Deze motie van D66, ChristenUnie, STIP, SP en OD draagt het college op om de informatie voor en contacten bij bijstandsgerechtigden te verbeteren en te onderzoeken hoe Den Haag, Nijmegen en Amsterdam omgaan met het uitgangspunt De mens centraal bij het opleggen van maatregelen en hoe deze gemeenten bepalen hoe de handhaving in de bijstand wordt ingezet. De motie werd niet gesteund door GroenLinks, PvdA, Stadsbelangen Delft en VVD. De meerderheidsstemmen kwamen van het CDA.

Bezwaarschriften

Het overzicht bezwaarschriften 2017 dat het college naar de raad had gestuurd, was voor D66 aanleiding om te vragen naar de mogelijkheid voor Delftenaren om ook per e-mail bezwaren te kunnen indienen. Op dit moment is dat niet mogelijk. Wethouder Karin Schrederhof liet weten dat het wel mogelijk gemaakt gaat worden. Een termijn durfde ze nog niet te noemen.

Voorbereidingsbesluit

Aan het begin van de vergadering stemde raad in met het voorbereidingsbesluit Schiehallen. Wethouder Brandligt lichtte toe dat met dat besluit ongewenste ontwikkelingen op deze locatie worden voorkomen. De raad ging zonder verder debat akkoord. Ook het voorstel Openen grondexploitatie locatie Haring werd zonder stemverklaringen uit de raad afgehamerd.

Pagina opties