Raad stelt Beheervisie Openbare Ruimte vast

Dit item is verlopen op 20-01-2020.
20 december 2019 – In de laatste vergadering van dit jaar heeft een ruime meerderheid van de raad op donderdag 19 december ingestemd met het voorstel Beheervisie Openbare Ruimte Delft. De raad steunt daarmee het streven van het college om dat beheer sober en doelmatig houden. Uit de oppositie klonk de roep het onderhoud van de straten en perken in Delft naar een hoger niveau te tillen. 

De fracties van de ChristenUnie, SP en CDA dienden daartoe de motie Kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte omhoog in. De vraag uit de oppositie aan het college om de financiële consequenties van zijn kwaliteitsverbetering te onderzoeken, werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft. Een meerderheid van de fracties stemde tegen de motie. 

VVD, Stadsbelangen Delft en D66 vroegen het college in hun motie Proactief aan de slag met gedifferentieerd beheer van de openbare ruimte Delft om, op basis van de ervaringen in Tanthof, werk te maken van zelfbeheer in alle delen van de stad. Die motie werd ingetrokken, nadat wethouder Martina Huijsmans had toegezegd dat ze motie gaat uitvoeren. Dat betekent dat het college in het tweede kwartaal van 2020 met een plan van aanpak komt om het onderhoud van straten en groen in de wijken deels over te laten aan de bewoners. 

De wethouder beloofde de raad in een brief terug te blikken op de ervaringen in Tanthof met gedifferentieerd beheer en planning voor de volgende wijken toe te voegen. Daarnaast moet het college onderzoeken of het mogelijk is en wat de financiële consequenties zijn van het in vijf jaar geleidelijk opbouwen van het onderhoudsniveau C naar B. De raad wil daar bij de bespreking van de kadernota in het voorjaar van 2020 meer duidelijkheid over. 

Sport 

Bij de bespreking van de Investeringsagenda sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport waren de fracties van STIP, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, CDA en Stadsbelangen Delft zo content met de toezegging van wethouder Karin Schrederhof dat ze hun motie Faciliteer sport in de openbare ruimte introkken. De fracties vroegen het college via deze motie om samen met de Delftse skaters in kaart te brengen wat de beste plek is voor een skatepark. Bij dat onderzoek moeten ook andere sporten in de openbare ruimte worden betrokken. Daarnaast moet het college in tussentijd met de skaters overleggen hoe skatepark de Middenberm gebruiksvriendelijk blijft. 

De wethouder liet weten dat een volgende veiligheidsinspectie van de skatebaan in overleg met de skaters plaatsvindt. Schrederhof zei in de raad veel steun te horen voor de investeringen van Delft in sport. Veel fracties reageerden ook positief op de plannen om na jaren van bezuinigen weer te investeren in de sportaccommodaties. VVD zei het wel jammer te vinden dat het om beperkte investeringen gaat en Onafhankelijk Delft refereerde aan de sportieve jaren ’80 en de aanhoudende linkse wind die de sport in Delft daarna om zeep hielp. 

Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft dienden samen de motie Juiste prioriteit investeringsagenda sportaccommodaties in. Hun poging om via deze motie het geplande bedrag van ruim 1,3 miljoen euro voor een gymzaal in Tanthof te benutten voor het vierde hockeyveld voor Ring Pass haalde geen meerderheid in de raad. Geen enkele andere fractie steunde de motie. 

Treurnis 

Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft kregen de meerderheid van de raad ook niet achter hun Motie van Treurnis. Beide fracties verweten in de motie wethouder Huijsmans gebrek aan daadkracht en directe communicatie in het overleg met de bewoners van de Gasthuislaan over het sluipverkeer in hun straat. CDA en ChristenUnie steunden de motie niet, omdat ze die te persoonlijk gericht vonden. Ook andere fracties zagen geen reden om de motie te steunen. 

D66 nam het op voor zijn wethouder en wees op de verkeersmaatregelen die waren genomen om het sluipverkeer te weren en de verkeerssituatie in de Gasthuislaan te verbeteren. GroenLinks toonde begrip voor de bewoners en snapte hun frustratie. Volgens GroenLinks is er op dit moment weinig aan de verkeerssituatie te doen, maar moet het uitbreiden van het autoluw plus-gebied gaan leiden tot een structurele oplossing. Die suggestie en andere voorstellen worden volgens de wethouder meegenomen in het Mobiliteitsplan dat in het tweede kwartaal van volgend jaar aan de raad wordt voorgelegd. 

Vastgoed

In het commissiedebat over het voorstel Nota vastgoedbedrijf analyse 2019 stelden diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, D66 en STIP tevreden vast dat het hebben van vastgoed voor de gemeente geen doel op zich is, maar juist een strategisch middel om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Ook andere fracties zoals GroenLinks, Stadsbelangen Delft en PvdA konden zich vinden in de uitgangspunten van de nota. 

De VVD was minder tevreden, met name over de kostendekkende huur die maatschappelijke organisaties betalen aan de gemeente in plaats van een marktconforme huur. De VVD pleitte voor een transparant beleid en geen huurbeleid dat een verkapt subsidiebeleid is. De fractie wees daarbij naar atelierhouders. Die groep huurders krijgt volgend jaar alle aandacht van wethouder Bas Vollebregt. Het college komt dan met een atelierbeleid en daarin wordt ook de huursystematiek van atelierruimtes tegen het licht gehouden. Dat antwoord was voor de VVD voldoende om een motie op zak te houden en vóór het voorstel te stemmen. De SP stemde als enige fractie tegen. 

Sranti 

Met een huurschuld van 80.000 euro moest culturele vereniging Sranti eerder dit jaar het pand verlaten dat ze van de gemeente huurt. Het CDA had er schriftelijke vragen over gesteld aan het college en wilde in de commissievergadering samen met de fracties van VVD en D66 van wethouder Bas Vollebregt hoe het zover kon komen en welke lessen waren geleerd. 

Wethouder Bas Vollebregt legde toen uit dat vastgoed voor de gemeente geen melkkoe is, maar dat bij de verhuur altijd wordt gekeken naar de beleidsdoelen. In het geval van Sranti was er volgens de wethouder de afgelopen drie jaar tussentijds sprake van afspraken en fases waarin de huur werd betaald, waardoor een oplossing steeds in zicht leek. De wethouder zei niet te verwachten dat de huurschuld op de vereniging of op personen verhaald kan worden. De vereniging heeft volgens hem inmiddels geen bestuur meer. Vollebregt zei dat de lessen die hieruit zijn getrokken: weten wie de huurder is en of een organisatie verzekerd is voor dergelijke situaties. 

In de raadsvergadering vroeg de fractie van de PvdA een beetje verbaasd aan CDA, VVD en D66 waarom ze een motie Lessen van Sranti indienden, nadat de wethouder in de commissievergadering al duidelijk genoeg was geweest. Het CDA zei te hechten aan de politieke uitspraak van de raad en dat standpunt werd door de meerderheid van de raad gedeeld. Alleen Stadsbelangen Delft en SP stemden tegen de motie die het college oproept om lessen te trekken uit de Sranti-case om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich nog eens voordoet. Wethouder Vollebregt waarschuwde wel dat als hij die lessen met de raad deelt, dat dat grotendeels geanonimiseerd zal gebeuren. 

Hamerstukken 

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad verder akkoord met onder meer de voorstellen Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning Delft, Definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen transformeren van een kantoorgebouw naar tijdelijke studentenwoningen op de locatie Motorenweg 5 en Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 'verkoop aandelen Eneco'. 

Pagina opties