Raad scherpt klimaatadaptatiestrategie aan

Dit item is verlopen op 17-06-2019.
17 mei 2019 – In de vergadering op donderdag 16 mei heeft de gemeenteraad via drie moties diverse aspecten van de klimaatadaptatiestrategie Delft aangescherpt. De voltallige raad heeft het college onder meer opgedragen om volgende maand bij de kaderbrief te komen met een concrete uitvoeringsagenda met daarin gemaakte keuzes en motivering.

STIP, GroenLinks, D66, PvdA en CDA hadden die opdracht aan het college verwoord in de motie Maak klimaatadaptatie concreet.  De motie kreeg de steun van alle andere raadsfracties. Het college moet de uitvoeringsagenda voorzien van uitvoeringsplannen met daarin een tijdshorizon, kosten, capaciteit en beoogd resultaat. De raad verwacht daarnaast van het college een voorstel voor het benodigde budget om deze uitvoeringsagenda te realiseren.

Wethouder Stephan Brandligt liet in een reactie weten geen moeite te hebben met de motie. Hij had vorige week in de commissie Algemeen beloofd om bij de begroting met een uitvoeringsagenda te komen, waarin ook een kostenoverzicht is opgenomen. De termijn van de kaderbrief die in de motie wordt genoemd, omschreef de wethouder als  best vlot.

Funderingsproblemen

Ook de twee andere moties kunnen volgens de wethouder ingepast worden in het bestaande beleid. Met de motie Funderingsproblemen als gevolg van klimaatveranderingen beoogden de ChristenUnie, CDA, VVD en GroenLinks de funderingsproblematiek door een dalend waterpeil op te nemen in de klimaatadaptatiestrategie. Wethouder Brandligt lichtte toe dat hier al onderzoek naar wordt gedaan. Hij stelde de raad voor om de resultaten daarvan op te nemen in de jaarlijkse grondwaterrapportage. Die rapportage is bedoeld om mogelijke schade aan gebouwen als gevolg van de grondwaterstand in kaart te brengen. Na een korte schorsing besloten de indieners dat ze de motie konden intrekken.

GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA trokken ook de motie Klimaatadaptief handelen tegen droogte in, omdat volgens de wethouder de opdracht in die motie al wordt uitgevoerd. De fracties wilden de mogelijke gevolgen van droogte inzichtelijk krijgen voor de raad. Wethouder Brandligt wees hen op de rioleringsopgave, waarbinnen die problematiek in beeld wordt gebracht.

Gele Scheikunde

Het voorstel van het college aan de raad om een deel van de locatie Gele Scheikunde aan de Prins Bernhardlaan te kopen van de TU werd donderdagavond door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van Stadsbelangen Delft, CDA en ChristenUnie stemden tegen het voorstel. CDA en ChristenUnie verklaarden de kosten en risico’s voor de gemeente te hoog te vinden.

De meerderheid van de raad stemde in met een krediet van ruim 1,5 miljoen euro, zodat de gemeente op deze plek een school voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs kan realiseren. Het krediet is nodig voor de aankoop, sloop, sanering en het bouwrijp maken van de locatie Gele Scheikunde.

De fracties van CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft probeerden met de motie Ondersteunen bewoners/eigenaren van VVE Michiel de Ruyterweg 33-39 bij onderhandelingen een meerderheid te krijgen voor financiële steun aan de bewoners in eventuele onderhandelingen met een projectontwikkelaar over de mogelijke verwerving van hun vier woningen. In het debat bleek dat weinig fracties daar maximaal 10.000 euro voor opzij wilden leggen.

Ook wethouder Bas Vollebregt stond op het standpunt dat er geen rechtsongelijkheid gecreëerd moet worden. Bovendien stelde hij dat er bij zo’n eventuele verwerving sprake is van een privaatrechtelijke procedure, waarin de gemeente geen partij is. De wethouder verzekerde de raad dat de bewoners nauw worden betrokken bij de ontwikkelingen op deze locatie. De drie partijen trokken de motie in.

Zonnepanelen

De raad stemde voorts unaniem in met het voorstel Vaststellen sneltoetscriteria zonnepanelen.  Het amendement Sneltoetscriteria zonnepanelen dat was ingediend door STIP, GroenLinks en ChristenUnie zorgde voor een beperkte verruiming van de criteria. In plaats van alleen zwarte panelen, mogen op daken in het beschermd stadsgezicht dat voortaan ook andere kleuren zijn die passen bij een gebouw of dakpannen met zonnecellen. CDA en Stadsbelangen stemden tegen het amendement.

Beschermd wonen

De motie Beschermd wonen van ChristenUnie, CDA en Onafhankelijk Delft werd eveneens unaniem door de raad aangenomen. De motie vloeide voort uit het debat in de commissie over het voorstel Visiedocument Inkoop Beschermd Wonen 2020. Het voorstel omvat de uitgangspunten voor de resultaatgerichte inkoop van beschermd wonen via meerdere aanbieders.

De meeste fracties lieten zich positief uit over het voorstel, maar plaatsten ook kanttekeningen bij de onzekerheden die in de visie staan. Om aan die onzekerheden een eind te maken moet het college zo goed mogelijk in beeld brengen over welke doelgroepen, met welke zorgbehoefte het gaat. Daarnaast moet het college volgens de motie op basis van werkelijke behoeften afspraken maken met (nieuwe) zorgaanbieders en niet op basis van schattingen. De motie draagt het college ook op de informatie over het nieuwe verdeelmodel en de toelatingscriteria voor de Wet Langdurige Zorg te delen met de raad. Ook met het voorstel stemde de raad unaniem in.

Aandelen Eneco

Wethouder Stephan Brandligt sprak bij de bespreking van de motie Weloverwogen verkoop aandelen Eneco de verwachting uit dat de verkoop van Eneco waarschijnlijk eind dit jaar aan de orde zal zijn. De raad van Delft sprak zich in oktober 2017 uit tegen een mogelijke verkoop. Brandligt verwacht dat eind dit jaar een bod op de aandelen Eneco wordt gedaan. Dat is ook het moment dat de gemeenteraad een besluit moet nemen over het Delftse aandeelhouderschap.

Om de discussie daarover goed te kunnen voeren dienden STIP, GroenLinks, ChristenUnie en CDA de motie Weloverwogen verkoop aandelen Eneco in. De motie werd door een ruime meerderheid aangenomen. Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden tegen. Het college moet een notitie opstellen die de raad in het derde kwartaal van 2019 informeert over verschillende scenario’s voor het al dan niet verkopen van de aandelen Eneco.

Warmteplan

Het Plan van aanpak Warmteplan Delft stond op verzoek van STIP op de raadsagenda, maar die fractie zag geen aanleiding meer voor verdere bespreking. Het debat over de verplaatsing van roeivereniging Laga is door de raad doorgeschoven naar de commissievergadering.

Hamerstukken

Bij het vaststellen van de hamerstukken lieten Stadsbelangen Delft, ChristenUnie, CDA en Onafhankelijk Delft aantekenen dat ze tegen het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 3 appartementen op de locatie Oostsingel 181 te Delft zijn. Verder liet de raad onder meer de voorstellen Aanvraag bijdrage gemeentefonds kosten OCE en Beheerplannen wegen en civiele constructies via de voorzittershamer vaststellen.

Pagina opties