Raad scherpt Delftse energieambities aan

Dit item is verlopen op 29-10-2017.
29 september 2017 – De ambities van de gemeente om Delft in 2050 energieneutraal te laten zijn, zijn in de raadsvergadering op donderdag 28 september via twee gezamenlijke moties van D66 en GroenLinks aangescherpt. Daarnaast dienden diverse andere partijen drie moties in om de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Energieneutraal 2050 sneller te realiseren, maar die moties werden door een raadsmeerderheid verworpen.

De Delftse energieambities omvatten onder meer het reduceren van de CO2-uitstoot, het aardgasvrij maken van Delftse wijken en het vergroten van het aandeel lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Diverse partijen wezen onder meer op de beperkte financiële middelen van de gemeente, het risico dat technische ontwikkelingen in de toekomst voor negatieve investeringen kunnen zorgen en de beperkte ambtelijke capaciteit om de bewoners, bedrijven en instellingen in Delft te stimuleren zelf meer te doen aan het energie-neutraler maken van de stad.

Risicobeheersing

De motie Onderzoek mogelijkheden subsidieregeling van ChristenUnie, CDA en Onafhankelijk Delft wilde het college laten onderzoeken welke energiebesparende maatregelen met subsidie van de grond zouden kunnen komen. De motie kreeg de steun van Stadsbelangen Delft, SP en Fractie Van Koppen, maar de meerderheid van de raad stemde tegen. Dat gebeurde ook bij de stemming over de motie Laagrentende stimuleringsleningen die Fractie Van Koppen indiende. Die motie werd door geen van de andere fracties gesteund. Ook de motie Risicobeheersing investeringen Delft Energieneutraal 2050 van CDA, ChristenUnie en Fractie Van Koppen werd met de steun van SP en Stadsbelangen Delft door een raadsmeerderheid verworpen.

Delftse Daken

De motie Sneller energieneutraal onder Delftse Daken van D66 en GroenLinks werd, ondanks de tegenstemmen van VVD, Stadsbelangen Delft, CDA en Onafhankelijk Delft, aangenomen door de meerderheid van de raad. De motie draagt het college op via landelijke platforms van gemeenten in te zetten op versterking van noodzaak en urgentie van energieneutraliteit door verduurzaming van corporate-, bedrijfs- en privaat vastgoed en te onderzoeken hoe versnelde energieneutraliteit van dat vastgoed kan worden bereikt door de eigenaren bij hun overgang naar energieneutraal maximaal te stimuleren. Bovendien moet het college volgens de motie bezien of via lagere leges extra energiezuinigheid van (ver)bouwwerken beloond kan worden.

Eigen huis

De tegenstemmen van Onafhankelijk Delft, VVD en CDA weerhield de meerderheid van de raad er niet van akkoord te gaan met de motie Energieneutraal in eigen huis. Deze motie van GroenLinks en D66 vraagt het college onder meer bij de Kadernota 2018 concrete aanvullende acties te benoemen die zijn gericht op het versneld bereiken van energieneutraliteit van het eigen vastgoed en het maatschappelijk vastgoed, en de doorwerking van die acties in het Uitvoeringsprogramma. Voorafgaand aan de stemming had wethouder Stephan Brandligt geen bezwaar tegen deze twee moties te hebben. Tevens beaamde hij de constatering van veel fracties dat Delft nog een lange weg heeft te gaan om de energiedoelstellingen te halen.

Van Arskerk

Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van het project op de locatie Kappeyne v.d. Coppellostraat 4 en 6. Daar staat nu nog de karakteristieke Van Arskerk. Het ronde kerkgebouw staat al bijna tien jaar leeg. De Sint Ursula Parochie en de Stichting Heelweg willen het gebouw deels slopen en vervangen door woningbouw. Het interieur en de gevel van de kerk en de pastorie maken plaats voor veertien woningen met bergingen en carport.

Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen het afgeven van de verklaring. Onafhankelijk Delft had op de plek van de kerk liever huurwoningen teruggezien die passen bij het karakter van de wijk. De SP prees het huidige plan om zijn ontwerp maar die fractie betreurde het dat niet wordt onderzocht of plannen die in het verleden niet haalbaar waren gebleken nu misschien wel te realiseren zouden zijn.

De langdurige leegstand van het pand, de inspanningen van de Ursula Parochie om een herbestemming voor het gebouw te vinden en een ontwerp waaruit respect spreekt voor cultuurhistorische waarde van de locatie waren voor de meeste fracties de belangrijkste reden om in te stemmen met het voorstel. Daarbij vroegen onder meer Stadsbelangen Delft en PvdA aandacht voor het verzoek van de landelijke monumentenorganisatie Stichting Cuypersgenootschap die in beroep is gegaan tegen de afwijzing van het college om de kerk de gemeentelijke monumentenstatus te geven. De uitspraak van de rechter op dat beroep wordt begin volgend jaar verwacht. 

Diverse fracties wilde dat wethouder Ferrie Förster hen verzekerde dat de gemeente geen financieel risico loopt als de rechter het gebouw alsnog de gemeentelijke monumentenstatus geeft. Terwijl de ontwikkelaar na het verlenen van de omgevingsvergunning morgen al met de sloop kan beginnen. De PvdA vroeg onder meer of het voorstel nog uitgesteld kon worden. Maar de wethouder legde uit dat de wettelijke aanvraagtermijn van een half jaar volgende maand verstrijkt. Ruim voor een uitspraak van de rechter. Hij verzekerde de raad dat de gemeente geen risico loopt, omdat het besluit binnen de wettelijke kaders is genomen.

De Laatste Eer

Op het voornemen van het college om de gemeentelijke begraafplaatsen te verzelfstandigen werd net als in de commissievergadering door verschillende fracties bezorgd gereageerd. Het college bereikte eerder dit jaar met de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer overeenstemming over een concessieovereenkomst voor het exploiteren en beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen voor een periode van zeven jaar.

Het voorstel om twee verordeningen - de verordening Lijkbezorgingsrechten Delft 2017 en de Beheersverordening Begraafplaatsen Delft – in te trekken, werd door de meerderheid van coalitiepartijen aangenomen. De oppositiepartijen, waaronder Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft, Fractie Van Koppen en SP lieten weten tegen het voorstel te zijn, omdat de raad geen grip meer heeft over de begrafenistarieven. Die zorg werd ook gedeeld door de fracties van CDA en ChristenUnie.

Met hun motie Betaalbare grafrechten probeerden CDA, Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en SP het college een plan te laten opstellen om de grafrechten betaalbaar te houden. De motie kreeg steun van Onafhankelijk Delft en Fractie Van Koppen maar de coalitiemeerderheid stemde tegen.

Juiste plek

Het Inkoopplan Jeugdhulp – Wmo Delft 2018 is door de raad via hamerslag vastgesteld. De motie Ieder kind op de juiste plek die werd ingediend door CDA en Stadsbelangen Delft werd door een ruime meerderheid afgewezen. Alleen de SP en Fractie Van Koppen stemden voor de motie.

Bezorgbrommers

De motie van Onafhankelijk Delft om nu al te stoppen met het verlenen van ontheffingen aan alle ondernemingen die bezorgbrommers door de binnenstad willen laten rijden, werd na een tegemoetkoming van de wethouder door die fractie ingetrokken.

Onafhankelijk Delft en andere fracties reageerden tevreden dat het college meer haast wil maken met de aanpak van de overlast die de scheurbrommers veroorzaken in het autoluwe deel van de Delftse binnenstad. In dat deel mogen brommers en auto’s alleen nog rijden als ze daar ontheffing voor hebben. Sinds de pollers zijn weggehaald wordt op kenteken gecontroleerd. De raad besprak de eerste evaluatie van de kentekentoegang die op enkele punten verbeterd kan worden.

GroenLinks herinnerde wethouder Lennart Harpe aan zijn woorden dat de entrees naar het autoluwe deel van de stad duidelijker worden ingericht, de routes naar de parkeergarages worden beter bewegwijzerd en op de gemeentelijke website komt meer uitleg over de kentekentoegang. Hoewel er nog wat te verbeteren valt, werd door fracties ook tevreden geconstateerd dat het systeem werkt. Van STIP mag er ook meer met open data worden gedaan om het vinden van een parkeerplek makkelijker te maken. Stadsbelangen Delft vond in de wethouder opnieuw geen medestander om de entrees te voorzien van een rood-groenverkeerslicht. De wethouder voorziet onder meer ongewenste situaties bij de entrees van toeristen die niet weten waar ze aan toe zijn als ze groenlicht verwachten en het licht blijft altijd rood. 

De motie van Onafhankelijk Delft kon op veel sympathie in de raad rekenen. Toch leek het erop dat de motie niet zou worden aangenomen, omdat de meeste fracties bezorgbedrijven wel de tijd gunnen om de twee- en viertakt brommers en scooters te vervangen door niet-vervuilende voertuigen.

De wethouder deelde die opvatting en kondigde aan dat het college van plan is om in november een voorgenomen besluit te nemen over de beleidsregel. Hierin staan ook zaken die gaan over de ontheffingen voor de bezorgbrommers. Voordat het besluit definitief wordt, wil het college de mening van de raad horen. In het voorgenomen besluit wil de wethouder opnemen dat er bijvoorbeeld na 1 juli 2018 alleen nog een ontheffing wordt afgegeven voor elektrische bezorgbrommers en – scooters. Voor de bestaande ontheffingen denkt de wethouder dat de bezorgbedrijven die rond 1 juli 2020 moeten vervangen door een ontheffing voor elektrische bezorgbrommers en – scooters. Daarnaast wil de wethouder bekijken of het aantal ontheffingen per aanvrager gelimiteerd kan worden.

In navolging van Stadsbelangen Delft spraken diverse fracties de wens uit dat de wethouder eerder dan over drie jaar de bestaande ontheffingen gaat aanpassen en om de handhaving op de scheurbrommers niet uit het oog te verliezen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt lichtte toe dat er de afgelopen maanden tientallen bekeuringen zijn uitgedeeld en dat de top drie van meest overlast gevende bezorgbedrijven een brief van haar kunnen verwachten. Daarnaast worden ondernemers bezocht door de wijkagent.

Technopolis

Aan het begin van de vergadering stemde de raad via hamerslag in met het voorbereidingsbesluit Technopolis. Met dat besluit worden ongewenste ontwikkelingen in dit deel van Delft voorkomen. Wethouder Harpe liet de raad weten dat dit waarschijnlijk het laatste voorbereidingsbesluit voor Technopolis was, omdat het bestemmingsplan in de loop van 2018 aan de raad wordt voorgelegd.

Pagina opties