Raad past beleid statushouders niet aan

Dit item is verlopen op 25-05-2018.
25 april 2018 – Een meerderheid van de raad heeft tijdens de raadsvergadering op dinsdag 24 april in de halfjaarrapportage programma statushouders geen aanleiding gezien om het beleid te wijzigen. Een motie van SP en ChristenUnie die daartoe opriep, werd verworpen.

In de halfjaarrapportage schetst het college hoe het in Delft gaat met de huisvesting en integratie van en de taaleducatie voor statushouders. Met de huisvesting gaat het prima. In 2017 werden meer dan 160 asielzoekers met een verblijfsvergunning gehuisvest en in 2018 zijn er al 61 statushouders gehuisvest, terwijl Delft van het rijk voor in totaal 77 mensen dit jaar een huis moet vinden.

Knelpunten zijn er wel bij de begeleiding van statushouders naar een opleiding en werk. Daarbij stroken de mooie cijfers uit het rapport volgens de motie van SP en ChristenUnie niet altijd met de ervaringen van professionals en vrijwilligers. Beide fracties riepen via hun motie het college onder meer op om te onderzoek hoe het beleid en de begeleiding verbeterd zouden kunnen worden in samenspraak met de statushouders en begeleiders.

Eerst op adem komen

Als het aan het CDA zou liggen, zouden statushouders eerst twee of drie maanden op adem moeten kunnen komen, voordat ze aan hun inburgeringstraject beginnen. Daarna zou de begeleiding individueel moeten worden afgestemd. Stadsbelangen Delft pleitte voor meer maatwerk in de begeleiding. Standaard verlengen tot een jaar wil volgens Stadsbelangen Delft niet zeggen dat statushouders daarna zijn ingeburgerd.

D66 was het met de indieners van de motie eens dat het beleid het onderzoeken waard is, maar niet op dit moment. Het rijk komt met een beleidswijziging, waarbij gemeenten meer regie krijgen over de inburgering van statushouders. D66 stelde voor om bij de aanpassing van het gemeentelijke beleid ook de begeleiding onder de loep te nemen en daarbij ook de vrijwilligers en professionals te betrekken. Ook andere fracties, waaronder PvdA, STIP en GroenLinks, wezen op de plannen van het rijk. Wat de VVD betreft worden in dat nieuwe beleid ook prestatieafspraken opgenomen.

Gesprekken

Wethouder Stephan Brandligt vond het met het oog op de coalitiebesprekingen te vroeg om de VVD daarover beloftes te doen, maar hij zegde D66 toe dat Delft voor Elkaar en vrijwilligersorganisaties (zoals Welkom in Delft) worden betrokken bij de komende beleidswijziging. De wethouder verwacht kort voor de zomer meer uit Den Haag te horen en hij zei de raad daarover in de volgende rapportage te informeren. Hij liet de raad ook weten dat naar aanleiding van de signalen uit de praktijk inmiddels als gesprekken plaatsvonden, Die hebben geleid tot een verlenging van de begeleiding voor zes statushouders in 2017 en voor al meer dan zes dit jaar.

Voor SP en ChristenUnie was die reactie van de wethouder niet voldoende. Volgens de ChristenUnie zou een onderzoek prima te combineren zijn met het wachten op nieuw beleid. De SP concludeerde dat in de Delft de noodklok luidt, maar dat er liever wordt gedanst op de muziek uit Den Haag. De motie Beleidsherziening statushouders kreeg de steun van Stadsbelangen Delft en CDA. De meerderheid van de overige zes fracties stemden tegen de motie.

Parkeeroplossing

Na een uitvoerig debat ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met het voorstel Parkeeroplossing voor verenigingen. Dit voorstel komt tegemoet aan de wens van de raad om het parkeren voor verenigingen binnen het betaald parkeren gebied in Delft beter te faciliteren. Verenigingen krijgen de mogelijkheid om maximaal twee vergunningen te kopen. Daarmee kunnen tegelijkertijd maximaal zes auto’s parkeren. Het bestuur van een vereniging bepaalt zelf wie van de vergunning gebruik mag maken. De kosten bedragen per vergunning 158,40 euro per jaar. Dat is hetzelfde bedrag als een tweede vergunning voor bewoners en bedrijven.

Het amendement Tegemoetkomen verenigingen parkeervergunning, waarmee CDA, ChristenUnie, SP en Stadsbelangen Delft de parkeerkosten voor verenigingen verder te verlagen, werd niet gesteund door de meerderheid van de raad. Dezelfde fracties dienden ook de motie Uitbreiding doelgroepen verenigingparkeren in. De motie beoogde een onderzoek naar de gevolgen van het aanbieden van deze parkeervergunning aan andere organisaties met algemeen nut, zoals kerken. Ook die motie werd door de raadsmeerderheid verworpen.

Dat gebeurde ook met de motie Verruiming aantal kentekens voor parkeervergunning verenigingen. Die motie van ChristenUnie, CDA, SP, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft kreeg geen steun van de andere fracties.  

Eerste stap

De voorstanders van het voorstel zoals GL, D66, PvdA, STIP en VVD hadden waardering voor de geste om verenigingen enigszins tegemoet werden gekomen. Daarnaast wezen D66 en STIP op het stimuleren van duurzaam vervoer. De PvdA zei het voorstel niet ideaal te vinden, maar het te zien als een eerste stap. GroenLinks zag in het voorstel geen beperkingen voor de verenigingen en vond zes kentekens per vergunning voldoende.

Wethouder Lennart Harpe wees er in zijn reactie op het debat onder meer op dat het voorstel verenigingen tot niets verplicht. Ze kunnen ook bezoekersuren kopen of hun leden stimuleren op de fiets te komen. Op de vraag uit de raad aan welke criteria verengingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning liet hij weten dat dat moet gaan blijken tijdens het jaar proefdraaien. Na dat jaar krijgt de raad een evaluatie en kan het parkeerbeleid op dit punt eventueel worden bijgesteld. Het voorstel werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen. Alleen SP en CDA stemden tegen.

Inkoopstrategie

In de commissie Algemeen van 17 april vroegen de fracties van de ChristenUnie en het CDA tijdens de bespreking van de H4 Inkoopstrategie Wmo 2019 om de aanbesteding voor Wmo-zorg in de gemeenten Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland uit te stellen, of desnoods eerst een pilot te doen om aanbieders aan de nieuwe manier van werken te laten wennen. De strategie vraagt van cliënten dat ze hun eigen zorgplan opstellen en daarnaast krijgen Wmo-aanbieders en cliënten meer ruimte om te doen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

De ChristenUnie ziet dat als een omwenteling in denken, doen en financiering. Eem omwenteling die tijd kost en die fractie betwijfelde daarom of zorgaanbieders voor deze manier van werken klaar zijn. De afgelopen week zette de ChristenUnie haar twijfels om in de Uitstel resultaatgerichte inkoop Wmo. Samen met Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, SP en CDA werd de motie ingediend tijdens de raadsvergadering om een jaar de tijd te nemen voor overleg met aanbieders, onderzoek en een of meer pilots.

De overige fracties in de raad zagen echter geen aanleiding om het resultaatgericht inkopen van Wmo-zorg uit te stellen. GroenLinks, STIP, D66, PvdA en VVD spraken hun waardering uit voor de strategie en de ruimte die wordt geboden aan aanbieders en cliënten voor meer zorg op maat. Wethouder Raimond de Prez deelde die visie. Hij verzekerde de raad dat al anderhalf jaar met de aanbieders wordt gesproken en dat er zorgvuldig te werk is gegaan. Hij beaamde dat de zorgen van verschillende fracties terecht zijn, maar als daar aanleiding toe is komt het college daarmee terug in de raad. De motie werd door de meerderheid van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en VVD verworpen.

Hamerstukken

De raad ging per hamerslag akkoord met het Bestemmingsplan Van Foreestweg en onttrekkingsbesluit Van Kinschotstraat, de Modernisering systematiek uitbreiding parkeerregulering en de Opdracht accountantscontrole 2018-2021. GroenLinks liet via een stemverklaring weten tegen de Coördinatieverordening Delft 2018 te stemmen.

Commissieleden

In deze eerste reguliere raadsvergadering na de verkiezingen werden ook de nieuwe commissieleden van de verschillende fracties benoemd. Aan het begin van de vergadering legden 21 commissieleden de eed of belofte af.

Pagina opties