Raad neemt rekenkamerrapport deels over

Dit item is verlopen op 28-02-2015.
30 januari 2015 – In de raadsvergadering op donderdag 29 januari heeft een ruime meerderheid van de fracties besloten om via een amendement van onder meer GroenLinks in te stemmen met een rapport van de Delftse Rekenkamer over het bezuinigingsproces van de afgelopen jaren.

Het rapport dat deze maand uitgebreid in de commissie Economie, Financiën en Bestuur werd besproken was door een groot deel van de fracties kritisch ontvangen. GroenLinks nam in dat debat het voortouw om een amendement op te stellen. Dat wijzigingsvoorstel waar ook D66, ChristenUnie, VVD en Stadsbelangen aan hadden meegewerkt, werd donderdagavond gesteund door alle fracties behalve Onafhankelijk Delft en SP.


Aanbevelingen


Twee van de vier aanbevelingen zijn gewijzigd overgenomen uit het rapport. De ene aanbeveling heeft betrekking op een meer proactieve rol die de raad kan overwegen. De andere aanbeveling gaat over de vraag van de raad aan het college om een beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten die de bezuinigingen hebben op de stad. De conclusies uit het rapport zijn voor kennisgeving aangenomen. Net als andere fracties sprak de VVD haar waardering uit voor het werk van de Delftse Rekenkamer. “Ook als we ons er minder in herkennen. Maar zonder wrijving, geen glans”, zei VVD-fractievoorzitter Bart Smals.


Toezicht


Een motie van Stadsbelangen om het college vaart te laten maken met het herstelplan dat nodig is voor de provinciale goedkeuring van de Delftse programmabegroting haalde geen meerderheid in de raadsvergadering. Alleen Onafhankelijk Delft en SP steunden de motie. Een motie van Onafhankelijk Delft om binnen het college een tweede wethouder verantwoordelijk te laten zijn voor financiën werd door geen enkele andere partij gesteund.


Aanleiding voor de moties was de brief van de provincie, waarin staat dat Delft onder preventief toezicht staat, omdat de begroting niet op tijd én niet-sluitend is ingediend. Enkele weken geleden  lieten provincieambtenaren tijdens een presentatie weten dat goedkeuring pas volgt als Delft een herstelplan heeft ingediend.


Wethouder Lennart Harpe, die donderdagavond de zieke wethouder Aletta Hekker (Financiën) verving, legde uit dat zo’n plan zorgvuldig moet worden opgesteld. Bovendien adviseerde de provincie, volgens Harpe, Delft te wachten met het maken van het herstelplan, totdat de uitkomsten bekend zijn van de begrotingsscan die de provincie en het Rijk op dit moment uitvoeren. Die resultaten worden eind mei verwacht. Dat duurt het college te lang. De wethouder zei te verwachten dat een tussenstand van de scan kan bijdragen aan de herstelscenario’s die het college de raad wil aanbieden bij de Kadernota. Dat staat gepland voor begin mei.


In het debat bleek dat er in de raad verschillende interpretaties bestaan over het begrip herstelplan. SP en Stadsbelangen spraken over suggesties voor bezuinigingen, terwijl GroenLinks een sluitende begroting als doel ziet. Het debat bracht de standpunten niet dichter bij elkaar. Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid van raadsleden kwam even ter sprake. Wethouder Harpe stelde de raadsleden enigszins gerust dat ze niet bang hoeven te zijn dat de deurwaarder op de stoep staat als ze een financieel voorstel hebben aangenomen dat door de provincie wordt afgekeurd. Met de provincie zijn volgens de wethouder maatregelen genomen die dergelijke situaties voorkomen. Ook wordt de provincie om advies gevraagd, voordat de raad een financieel voorstel moet vaststellen.  Op die manier weet de raad op voorhand welk oordeel ze van de provincie over een voorstel kan verwachten.


Fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen kon weinig begrip opbrengen voor de uitleg van de wethouder. Hij verweet het college zich te gedragen als een slak, die afremt in de bocht. De wethouder hield vol dat zorgvuldigheid tijd kost en daarin werd hij gesteund door de meeste andere fracties.


Grondverkoop


Een meerderheid van de raad stemde in met de grondverkoop in Harnaschpolder aan Verwelius Projectontwikkeling. De overeenkomst levert de gemeente een verlies op van bijna 170.00 euro, maar maakt de bouw van 71 woningen mogelijk. Onafhankelijk Delft had er geen goed woord voor over. De fractie stemde net als SP, Stadsbelangen en Fractie Van Koppen tegen het voorstel.


Delft voor elkaar


Bij het laatste agendapunt, de collegebrief over de subsidiebeschikkingen voor het nieuwe zorg- en welzijnsnetwerk Delft voor elkaar, werd wethouder Raimond de Prez stevig aan de tand gevoeld door een aantal fracties over de ruimte die er voor kleinere partijen resteert naast Delft voor Elkaar. De ChristenUnie wilde opheldering over de motivering voor en het beoordelingskader bij de afwijzing van bepaalde subsidieaanvragen. D66 sprak haar grote zorg uit over de omgang met vrijwilligersinitiatieven en Stadsbelangen Delft waarschuwde voor het in zee gaan met een grote partij die elders niet goed gepresteerd heeft.


De Prez verweerde zich door te stellen dat het beschikbare subsidiepotje eind vorig jaar op was en dat er in het nieuwe jaar weer opnieuw aanvragen ingediend kunnen worden. Verder stelde hij dat het college het nieuwe samenwerkingsverband graag de ruimte wil geven in plaats van er te dicht op te zitten, zoals destijds bij de BWD.


Uiteindelijk werden er geen moties ingediend, maar gaven partijen aan de evaluatie af te wachten en de discussie over het subsidiekader voort te zullen zetten in de commissie Economie, Financiën en Bestuur van de komende week.


Raadsgriffier


Aan het begin van de vergadering ging de voltallige raad akkoord met de benoeming van Raymond Jeene als nieuwe raadsgriffier. Jeene gaat per 1 maart aan de slag in Delft. 


STIP


Bas Vollebregt werd tot raadslid benoemd. Hij zat de afgelopen zestien weken als vervanger van Lisa ten Brug namens STIP in de raad. Ten Brug moest door ziekte haar raadslidmaatschap opgeven. De nieuwe fractievoorzitter van STIP, Dorris Derksen, werd in de raadsvergadering benoemd tot voorzitter van de commissie Rekening en Audit. Zij volgt in die functie haar fractiegenoot Bert Vogel op.


Hamerstukken


De raad ging via hamerslag onder meer akkoord met toepassing van de coördinatieregeling op het herontwikkelingsplan voor de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan en de verklaring van geen bedenkingen tegen het verbouwen van de voormalige Freinetschool tot een kinderopvang.
 

Pagina opties