Raad koppelt scholenschuif en gebiedsvisie aan elkaar

Dit item is verlopen op 29-12-2019.
29 november 2019 – Het college van b en w heeft in de raadsvergadering op donderdag 28 november de opdracht van de raad gekregen om de totstandkoming van een toekomstvisie voor Tanthof te verbinden aan de haalbaarheidsstudie naar de gezamenlijke vestiging van drie scholen op een plek in de wijk.

Die opdracht staat verwoord in de motie Een mooie toekomst voor Tanthof en voor de scholen van de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA en D66. De motie werd door alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft, gesteund. Naast het verbinden van processen, moet het college ook de betrokken scholen uitnodigen om deel te namen aan het gebiedsproces. In dat proces moet volgens de motie ook de invulling van de huidige schoollocaties worden betrokken. Bovendien draagt de motie het college op om beide processen optimaal transparant, open en integraal te organiseren en erover te rapporteren.

Aanleiding voor het debat was de brief van het college over het vervolgtraject van het onderzoek naar nieuwbouw van de scholen in Tanthof. Begin vorige maand bleek in de commissievergadering al dat de tegenstanders geen megaschool in Tanthof willen. Ze willen het Abtswoudsepark behouden en ook de alternatieve locatie waar nu de kinderboerderij is gevestigd zien ze niet zitten. De drie betrokken schoolbesturen willen wel naar één locatie. De gemeente is wettelijk verplicht om de haalbaarheid van die wens te onderzoeken en dat gaat nu gebeuren voor de twee voorgestelde locaties. Er komt geen onderzoek naar het alternatieve scenario om de scholen op hun plek te houden, zoals onder meer werd voorgesteld door de SP en Onafhankelijk Delft in de motie Scholenschuif alternatieven.

Houd de scholen op hun plek was donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering ook te lezen op het spandoek van de actievoerders die tegen de scholenschuif in Tanthof zijn. Zij vrezen onder meer verlies van het groen in de wijk en de toenemende verkeersdrukte als de school niet meer op loopafstand ligt. In de burgerzaal van het stadhuis ontving commissievoorzitter Bert van der Woerd 870 ondertekende actiekaarten om de scholen op hun plek te houden.

Dat scenario om de zes scholen samen te voegen tot drie scholen op de huidige locaties is volgens de wethouders Hatte van der Woude en Karin Schrederhof geen haalbare optie. Van der Woude zei dat de vele handtekeningen de zorgen in de wijk laten zien en ook aantonen dat er in de wijk veel belangen en verschillende ideeën bestaan. Ze wees de 15.000 bewoners van Tanthof er ook op dat de belangenafweging gemaakt wordt door de raad. Wethouder Schrederhof zei blij te zijn met de motie van GroenLinks, PvdA, CDA en D66, omdat die de mogelijkheid biedt om parallel onderzoek te doen naar de visie op de wijk en de haalbaarheid van de twee beoogde schoollocaties. Ze verzekerde de raad dat de kinderboerderij niet verdwijnt als dat de meest geschikte schoollocatie blijkt te zijn. Voor de kinderboerderij wordt dan een alternatieve plek in Tanthof gezocht. De wethouder liet weten dat ze eerst een afwegingskader naar de raad stuurt, met een planning en uitleg hoe de visie op de hele wijk tot stand komt.

De motie van SP en Onafhankelijk Delft kreeg alleen de steun van de ChristenUnie en werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. De motie Participatie scholenhuif die werd ingediend door Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft had niet genoeg aan de steun van de SP en werd eveneens verworpen.

Rotterdamseweg 13

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen twee woningen Rotterdamseweg 13. Dat betekent dat voor de nieuwbouw van twee woningen aan de Rotterdamseweg 13 een omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De motie Luisteren naar elkaar die Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft indienden om te bemiddelen tussen de ontwikkelaar en de omwonenden werd door de raad verworpen. Alleen de SP steunde deze motie die volgens verschillende andere fracties mosterd na de maaltijd was.

De PvdA liet weten het voorstel nog steeds niet te kunnen steunen. In de ogen van die fractie gaat het om een goed plan op de verkeerde plek. Ook andere fracties zoals CDA en GroenLinks zeiden geworsteld te hebben met dit bouwplan, maar zij wezen onder meer op de aanpassingen en verbeteringen in het bouwplan. Zij stemden met de meerderheid van de raad voor. Naast de PvdA stemden SP, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft tegen het voorstel.

Frontoffice ISR

Wethouder Karin Schrederhof zei zich helemaal te kunnen vinden in de motie Frontoffice ISR die werd ingediend door de fracties van de ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en GroenLinks. De wethouder verzekerde de indieners er ook van dat ze de motie volgens de opdracht aan het college gaat uitvoeren.

Voor hen was die toezegging voldoende om de motie in te trekken. Het college moet de frontoffice van het Instituut Sociaal Raadslieden zon inrichten dat de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Daarnaast moet het instituut rechtstreeks en laagdrempelig te bereiken zijn, zodat het volgens de indieners van de motie zijn signaleringsfunctie kan blijven realiseren. De wethouder beloofde de raad dat ze in het voorjaar van 2020 laat weten hoe de frontoffice wordt vormgegeven en in het najaar van 2020 volgt er een evaluatie.

C02-begroting

De gemeente Delft krijgt geen jaarlijkse CO2-begroting, waarin schattingen van de C02-uitstoot en de gemeentelijke C02-doelstellingen worden gegeven. De motie Naar een Delftse C02-begroting van CDA en ChristenUnie werd gesteund door Onafhankelijk Delft, SP en Stadsbelangen Delft, maar niet door de meerderheid van de raad en werd daardoor verworpen. De motie werd ingediend bij de bespreking van het Energieperspectief 2050 regio Rotterdam-Den Haag. De motie werd door de PvdA omschreven als een goed idee en GroenLinks sprak over een charmante motie, maar wethouder Brandligt zei er meer voor te voelen om alle klimaatmaatregelen die Delft neemt te monitoren. Hij stelde de raad voor over het hoe en wat volgende maand met een raadswerkgroep van gedachten te wisselen.

Verworpen

Bij de bespreking van de nota Werk is het beste medicijn en de memo’s Eindverslag taskforce BUIG en Evaluatie PRO-VSO werden door de raad twee moties van CDA en Onafhankelijk Delft verworpen. De CDA-motie Voorkom het stapelen van zorg had met alleen de steun van Stadsbelangen Delft onvoldoende stemmen voor een raadsmeerderheid. Onafhankelijk Delft kreeg voor de motie Chronisch zieke jongeren in de oude Wajong regeling beter begeleiden de steun van Stadsbelangen Delft en de SP, maar de meerderheid van de raad stemde tegen.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer ging de raad verder akkoord met onder meer de voorstellen Voorbereidingsbesluit Schiehallen, Regionale visie aanpak huiselijk geweld 2019-2022, Verlengen en technische wijzigingen verordening startersleningen en Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Harnaschpolder 2018. Stadsbelangen Delft verklaarde bij de vaststelling van het voorstel Eerste wijziging van verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020 en legesverordening Delft 2020 tegen te stemmen.

Raadswissel

Aan het begin van de vergadering nam de raad bij monde van burgemeester Marja van Bijsterveldt afscheid van de raadsleden Twan de Nijs en Sybren van der Velde. Ida de Boer en Rick van den Brink zijn benoemd als hun opvolgers in de STIP-fractie.

Pagina opties