Raad juicht terrassenconvenant toe

Dit item is verlopen op 27-10-2013.
27 september 2013 –  De meeste fracties hebben in een ingetogen jubelstemming donderdagavond 26 september tijdens de raadsvergadering gereageerd op de afspraken die de afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland en de bewonersverenigingen hebben bereikt over het terrassenbeleid.

In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid bleek eerder deze maand uit de inspraakreacties van binnenstadbewoners dat zij soms hinder ondervinden van de terrassen. Na die vergadering hebben horecaondernemers en bewoners – zonder de gemeente - onder meer afgesproken dat er een overlastmeldpunt moet komen dat 24 uur per dag bereikbaar is. Ook komt er een campagne die terrasbezoekers erop wijst dat de huiskamer van Delft voor de binnenstadbewoners tevens de slaapkamer is.


Minder regels


De meeste fracties lieten weten blij te zijn met de afspraken. D66 sprak van grote klasse; CDA was zeer verheugd en PvdA had hulde voor het overleg. Portefeuillehouder Bas Verkerk noemde de totstandkoming van het terrassenbeleid het eind van een lang traject, waarbij via betere afspraken tussen de partijen en minder regels van de gemeente, Delft een aantrekkelijkere stad wordt voor toeristen, bezoekers én bewoners.


Hij beaamde de constatering van de ChristenUnie dat er nog geen convenant met de gemeente is gesloten. Verkerk zei de afspraken die horeca en bewoners hebben gemaakt te zien als wilsverklaring, waarbij de gemeente moet gaan kijken hoe één en ander uitgevoerd kan worden. Het CDA vroeg dat nog deze raadsperiode te doen, waarop Verkerk beloofde dat hij voor het eind van dit jaar een informerende brief naar de raad over de stand van zaken stuurt.


Het voorstel ‘Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013’ werd unaniem aanvaard door de raad. Een motie van GroenLinks met de opdracht aan het college om beleid te ontwikkelen voor duurzame terrasverwarming werd ingetrokken na een positieve reactie van wethouder Stefan Brandligt. Hij gaat in gesprek met Horeca Nederland en rapporteert voor 1 januari 2014 aan de commissie.


Rekenkamer


Het voorstel van het presidium om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Beheer en onderhoud wegen in Delft van de Delftse Rekenkamer  werd in een gewijzigde vorm unaniem door de raad aangenomen. D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en STIP dienden een amendement in om de aanbeveling voor een extra verkeersonderzoek te wijzigen in de aanbeveling voor het college - naast bestaande onderzoeken - minimaal jaarlijks de rapportage Externe meting beeldkwaliteit over wegenonderhoud en –beheer naar de gemeenteraad te sturen.


Rijswijk


Een motie van SP en Onafhankelijk Delft tegen een gemeentelijke fusie van Delft met Rijswijk kreeg geen steun van andere partijen en werd verworpen. De SP greep een brief van het college over de stand van zaken rond de samenwerking met Rijswijk aan om te ageren tegen een mogelijke fusie. Stadsbelangen Delft legde de motie uit als een motie van wantrouwen tegen wethouder Lucas Vokurka. De wethouder had eerder in de commissievergadering al gezegd dat er van een fusie geen sprake is en hij herhaalde dat donderdagavond weer.


Harnaschpolder


De gemeenteraad ging donderdagavond ook unaniem akkoord met de uittreding van Delft uit het Bedrijvenschap Harnaschpolder. De SP had gevraagd om een debat over de financiële positie van de gemeente, omdat met de uittreding 9,5 miljoen euro is gemoeid.  Gepikeerd reageerde de PvdA op de bewering van de SP dat Delft veel eerder uit het schap had moeten stappen. In 2003 werd het besluit tot deelname, volgens de PvdA, ook door de SP zonder gemor, per hamerslag door de hele raad aanvaard. De SP liet weten tijdens de begrotingsbehandeling volgende maand hier op terug te komen.


Interpellatiedebat


Het verzoek van Leefbaar Delft om een interpellatiedebat te houden over het grofvuiltarief van Avalex werd door een meerderheid van de raad afgewezen. Daarmee kon de aangekondigde actuele motie ook niet worden ingediend. De toekomstige bedrijfsvorm en de begroting van de gemeenschappelijke afvalverwerker worden aanstaande dinsdag uitgebreid besproken in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid.


 Wisselingen


Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Bas Verkerk kort stil bij het vertrek van de PvdA-raadsleden Jessica van Vugt en Khaalid Hassan. Direct daarna werden hun opvolgers geïnstalleerd: Goriska van Cooten en Anco Sesselaar. Een meerderheid van de raad koos Marjon van Holst als voorzitter van de commissie Rekening en Audit waar Hassan voorzitter van was. Maurits Bongers werd benoemd tot tijdelijk raadslid. Hij vervangt in de SP-fractie Lieke van Rossum.


Hamerstuk


Per hamerslag ging de gemeenteraad onder meer akkoord met de gerectificeerde versie van het eerder vastgestelde bestemmingsplan RdGG Pharmafilter en Gasopslag.

 

Pagina opties