Raad houdt komst studentenhotel niet tegen

Dit item is verlopen op 18-01-2016.
19 december 2015 – Een ruime meerderheid van de raad is in de raadsvergadering op donderdag 18 december akkoord gegaan met het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord. Een amendement om het onderdeel extended stay uit het plan te schrappen, werd verworpen.

CDA, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen en ChristenUnie probeerden via dat amendement de mogelijke komst van een studentenhotel tegen te houden. Wethouder Ferrie Förster kwam de partijen niet tegemoet in hun wens om de raad vooraf te laten discussiëren over een eventueel bouwplan voor een hotel. Volgens de wethouder worden er gesprekken gevoerd en ligt er een reserveringsovereenkomst, zodat de initiatiefnemer een haalbaarheidsonderzoek kan uitvoeren.

Het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord heeft betrekking op het noordelijke deel van het Spoorzonegebied. In het plangebied staan het oude en nieuwe station en het stadskantoor, en ook het stadspark wordt er aangelegd.

Veel fracties constateerden tevreden dat het gaat om een globaal bestemmingsplan, waarin de maximale bouw- en goothoogten vastliggen en ruimte is voor verdere ontwikkelingen en diverse functies. Enkele fracties spraken hun zorgen uit over de betrokkenheid van bewoners. Met name in de Coenderstraat leeft de zorg om in de toekomst tegen dichte achtergevels te moeten aankijken. Ook werd aandacht gevraagd voor de rol van de Kwaliteitskamer. De wethouder wil die rol meenemen in de herziening van het welstandsbeleid. Met bewoners wordt intussen overleg gevoerd. In de kavelpaspoorten, waarin extra regels staan waaraan bouwers zich moeten houden, zullen volgens de wethouder ambities over de plint aan de Coenderstraat worden genoemd.

Het bestemmingsplan werd door alle fracties, behalve Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft, aangenomen. Een amendement van Onafhankelijk Delft om in het bestemmingsgebied, buiten het nieuwe stadskantoor, niet méér kantoorruimte toe te staan, kreeg geen steun van andere fracties.

Leerlingenvervoer

Het raadsvoorstel om de verordening Leerlingenvervoer aan te passen aan de nieuwe Wet Passend Onderwijs werd door alle fracties, behalve de SP, aangenomen. De verordening vraagt meer inzet van ouders en beperkt de vervoersvoorziening voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Het vervoer wordt regionaal aanbesteed door Delft, Rijswijk en Den Haag.

Het CDA vroeg aandacht voor de betrokkenheid van de ouders. Veel ouders bleken nog niet op de hoogte te zijn. Wethouder Aletta Hekker erkende dat de gemeente geen direct contact met ouders of ouderraden heeft gehad. Dat is volgens haar een taak van de scholen. Wel is er een brief van de gemeente via de scholen naar de 166 ouders gegaan die te maken hebben met de regeling. Ze zegde toe om het informeren van de ouders onder de aandacht brengt tijdens de eerstvolgende koepeloverleg met de schoolbesturen.

Begrotingswijziging

Wethouder Hekker komt uiterlijk in het voorjaar bij de Kadernota 2016 met alternatieve dekking voor de kosten van de stadsbouwmeester. In de derde begrotingswijziging die de raad donderdagavond behandelde, zijn die jaarlijkse kosten van 20.000 euro gedekt via de doelstelling Financieel Gezonde Gemeente. Stadsbelangen, CDA en ChristenUnie hadden een motie voorbereid om de kosten te dekken volgens de budgetspelregels. Een motie werd na de toezegging van de wethouder niet ingediend. Alle fracties gingen akkoord met de begrotingswijziging, behalve Onafhankelijk Delft.

Delfts Uurtje

Een amendement van de SP om het Delfts Uurtje te schrappen uit het presidiumvoorstel om de Commissieverordening 2008 aan te passen, kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft en werd verworpen. De overige fracties gingen akkoord met de invoering van een vragenuurtje, waarin fracties vragen kunnen stellen aan portefeuillehouders over onderwerpen die niet direct om commissiebehandeling vragen. Daarnaast stemde de meerderheid van de raad in met de aanpassing van het reglement van orde van de gemeenteraad.

Evenementenbeleid

Het debat over de evaluatie van het Delfts evenementenbeleid 2015 spitste zich toe op de handhaving of beter gezegd het gebrek daaraan.Evenementen zorgen, zoals STIP omschreef, voor een bruisende en levendige stad. Maar evenementen zorgen, zoals enkele andere fracties verwoordden, ook voor overlast bij de bewoners van de binnenstad.

In de evaluatie concludeert het college dat de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het evenementenbeleid in grote lijnen voldoet. Er worden veel evenementen georganiseerd, de waardering en bezoekersaantallen zijn hoog en er doen zich weinig tot geen grote incidenten of ongelukken voor. Wel zijn er belangrijke aandachtspunten, zoals de toename van evenementen op en rond de Markt en klachten over geluidsoverlast.  Daarnaast bevat de evaluatie tal van voorstellen om het beleid te verbeteren.

De ChristenUnie constateerde tevreden dat de horecaondernemers met bewoners in overleg zijn om buitenfestiviteiten vergunningplichtig te maken. Horecaondernemers kunnen nu nog twaalf maal per jaar een ontheffing krijgen voor incidentele festiviteiten. De ChristenUnie wilde van wethouder Förster weten of het voorstel van de ondernemers voor het nieuwe evenementenseizoen in de APV verwerkt kan worden. De wethouder kon nog geen concrete planning noemen. Hij wil eerst de uitkomst van het bewonersoverleg afwachten. Hij beloofde wel zo snel mogelijk daarna de raad te informeren over de consequenties voor het beleid.

De suggestie van het CDA om buitengewone opsporingsambtenaren op te leiden tot geluidscontroleurs nam de wethouder niet over. Volgens de wethouder gaat het daarbij om een heel ander profiel dan de parkeercontroleurs en ontbreekt het Delft aan extra geld daarvoor.

Burgemeester Bas Verkerk stelde na vragen van de VVD aan de raad voor om in een aparte sessie stil te staan bij de diverse aspecten die te maken hebben met handhaving. Ook GroenLinks zei dat de overlast binnen de perken moet blijven, maar de fractie waarschuwde ook dat het in de discussie over evenementen niet alleen over overlast moet gaan maar ook over cultuur. D66 kondigde aan dat die fractie in 2016 graag met de raad en het college van gedachten wisselt over de mogelijke instelling van een raad voor cultuur om daarmee de kwaliteit van evenementen te bewaken.

Subsidiebeleid

Bewoners- en belangenverenigingen in Delft hoeven niet te rekenen op een jaarlijkse subsidie om een wijkkrant te maken. Een motie van Stadsbelangen die aan het college vroeg om daar met bewonersverenigingen over te praten, kreeg steun van SP en ChristenUnie, maar werd door een meerderheid van de raad verworpen. Het jaarlijks toekennen van subsidies past volgens het college niet meer in het beleid. De prestatiesubsidies worden vanaf 1 januari aanstaande op een nieuwe leest geschoeid. De stimuleringssubsidies konden dit jaar voor het eerst worden aangevraagd.

Parkeerstrategie Nieuw Delft

De fracties plaatsen kanttekeningen bij de brief van het college over de parkeerstrategie Nieuw Delft. Het college liet onder meer onderzoeken of het huidige parkeerbeleid flexibel genoeg is voor dit nieuwe deel van Delft en hoe vraag en aanbod in de toekomst op elkaar kunnen worden afgestemd. De strategie gaat uit van een lagere parkeernorm voor visite van bewoners, geen parkeergarage in veld 3 en zoveel mogelijk dubbelgebruik van parkeerruimte.

Onafhankelijk Delft en GroenLinks reageerden zeer tevreden op de strategie die uitgaat van minder blik op straat. Een aantal fracties vroeg zich wel af of er in de toekomst wel voldoende parkeerplaatsen in dit stadsdeel over blijven. Dat zal volgens wethouder Raymond de Prez moeten blijken. Hij acht de strategie flexibel en realistisch genoeg om de parkeerbehoefte op te vangen. Als blijkt dat er meer parkeerruimte nodig is, wordt veld 6 (Nijverheidsplein) vrijgelaten voor de bouw van een nieuwe parkeervoorziening. Hij beloofde de raad in de tweede helft van 2016 via een voortgangsbrief op de hoogte te houden over de parkeerontwikkelingen in Nieuw Delft. Het CDA hield zijn aangekondigde moties op zak.

Investeringsagenda LVVP

Dat deed Stadsbelangen ook bij de bespreking van de investeringsagenda LVVP. In dit plan is 1,9 miljoen euro opgenomen om de mobiliteit en bereikbaarheid in Delft te verbeteren. Stadsbelangen had graag meer zicht op de noodzaak van de diverse investeringen. Wethouder Lennart Harpe sprak over een doordacht bedrag en hij kondigde tot tevredenheid van Stadsbelangen ook een plan van aanpak aan, waarin staat waar het geld aan besteed wordt.

Benoemingen

Aan het begin van de vergadering werd Wim Hamelink geïnstalleerd als tijdelijk raadslid. Hij vervangt vanaf 12 januari 2016 in de SP-fractie Lieke van Rossum. Bram Gille werd benoemd tot nieuw commissielid/niet-raadslid van de ChristenUnie.

Hamerstukken

De raad ging in meerderheid per hamerslag onder meer akkoord met de verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen, het schrappen van het toetsingskader woningbouwplannen en het opheffen van een deel van de geheimhouding op het project Sebastiaansbrug.

Pagina opties