Raad geeft startsein voorbereiding milieueffectrapportage

Dit item is verlopen op 29-10-2008.

26 september 2008 – De gemeenteraad heeft het college van B en W na een lang en nachtelijk debat de opdracht gegeven om een startnotitie op te stellen voor een milieueffectrapport (m.e.r.) voor het gebied TU/TNO en een deel van Schieoevers.

De raad had veel vragen in een bij vlagen technisch debat. Bij motie van PvdA, VVD, STIP en GroenLinks riep de raad het college op om in die startnotitie uitgebreid stil te staan bij de overwegingen op welk gebied de m.e.r. betrekking heeft, en nadrukkelijk in te gaan op de voor- en nadelen van het opnemen van TU-Noord in dit gebied.

Het opstellen van een startnotitie duurt circa vijf maanden, aldus wethouder Lian Merkx. In die periode wordt ook de uitspraak verwacht van de Raad van State over het bestemmingsplan TU-Noord. Dan moet duidelijk worden of de gemeente studentenwoningen als een halve wooneenheid kan meetellen in de bouwcijfers, waardoor bij een uitkomst van minder van 4000 woningen in het gebied een m.e.r. niet verplicht is. Of er een m.e.r. komt, zal pas na die uitspraak duidelijk worden.

Toezegging
Belangrijk punt was de vraag wat de gevolgen zijn van een anderhalf jaar durend m.e.r.-onderzoek waarbij bouwprojecten bijvoorbeeld voor studentenwoningen vertraging oplopen. Om de grote bouwprojecten in het gebied bescherming te bieden zegde wethouder Anne Koning de PvdA toe dat ze - zo nodig - daarvoor voorbereidingsbesluiten laat opstellen. Ook zegde het college toe, alles in overleg met belanghebbenden, waaronder de TU Delft en Belangenvereniging TU-Noord, te zullen uitwerken. Een motie van D66, Stadsbelangen en VVD hierover werd na die toezegging ingetrokken.

Een motie van afkeuring van de SP aan het adres van wethouder Merkx en wethouder Koning kreeg alleen steun van Leefbaar Delft.

Delftse Hout
De besluitvorming over de gebiedsvisie Delftse Hout komt terug in de raad van 16 oktober a.s. Omdat de stemmen staakten (18-18) bij een motie van Stadsbelangen, VVD en CDA om de bereikbaarheid per auto voor ouderen en gehandicapten te garanderen, nam de raad nog geen definitief besluit over de gebiedsvisie. Eerder had de raad een motie van dezelfde partijen verworpen om verenigingen en de horeca in Delftse Hout te handhaven en bereikbaar te houden.

Bomenverordening
De gemeenteraad was, na een onaangekondigde ontruimingsoefening aan het begin van de avond, al unaniem akkoord gegaan met de bomenverordening. GroenLinks kreeg de toezegging dat het bomenbeleid een plek krijgt in de komende nota Openbare Ruimte. Op verzoek van diezelfde partij en de SP krijgt de raad volgend jaar een overzicht van gekapte en herplante bomen.

Rekenkamer
Ook ging de raad unaniem akkoord met vier van de vijf aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer over de Delftse parkeergarages. Een meerderheid van de raad (PvdA, CDA, Leefbaar Delft en GroenLinks) stemde tegen een amendement van de overige fracties voor een vergelijkend onderzoek naar de scheiding van eigendom en exploitatie van de Delftse parkeergarages.

En verder stemde de raad in met de verlaging van de leges van spoedrijbewijzen, en werd de subsidie aan het DOK over 2007 vastgesteld.

Pagina opties