Raad geeft klap op plannen Schieoevers Noord

Dit item is verlopen op 12-08-2019.
12 juli 2019 – In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft een meerderheid van de gemeenteraad op donderdag 11 juli ingestemd met het bestemmingsplan Tiny Houses, het milieueffectrapport Schieoevers Noord en het Ontwikkelplan Schieoevers Noord.

De gemeente Delft wil op Schieoevers Noord het huidige bedrijventerrein veranderen in een werk-woongebied. Dit is een ontwikkeling die tientallen jaren gaat duren. GroenLinks sprak daarom van een historisch besluit met grote impact voor de stad, met veel ambities en risico’s. Daarnaast wees GroenLinks op de zekerheid die zittende bedrijven op Schieoevers willen hebben over de toekomst.

Samen met STIP, VVD en PvdA diende GroenLinks een amendement in dat er voor zorgt dat de huidige bedrijven op Schieoevers Noord niet bang hoeven te zijn dat het spelregelkader - dat volgens wethouder Stephan Brandligt de ambities voor Schieoevers Noord borgt - voor hen van toepassing is.

Dat spelregelkader moet er voor zorgen dat de ambities voor het gebied gehaald worden. Die ambities zijn: duurzame omgeving, ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, een levendig en gemengd stedelijk gebied, goede bereikbaarheid en een gezonde omgeving. Het plan valt onder de Crisis- en herstelwet en werkt al in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het nieuwe bestemmingsplan maakt een eerste concrete ontwikkeling in Schieoevers Noord mogelijk; de bouw van 60 Tiny Houses aan de Vulcanusweg. Het amendement over het Spelregelkader werd aangenomen.

In het debat werd onder meer stil gestaan bij de onzekere toekomst voor de bedrijven, de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ook de rol van de raad en de controle op het project kwamen veelvuldig ter sprake. Via een amendement van GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en STIP stemde de raad in met een tekstuele aanpassing in het voorstel die de raad de zekerheid geeft dat het college alleen technische wijzigingen in de plannen kan doorvoeren. Voor beleidswijzigingen moet het college eerst in overleg met de raad. Op die manier houdt de raad grip op een langdurig en groot project. Na de zomer gaat het college met de raad in gesprek over een monitoringsplan en wethouder Brandligt kondigde aan dat de raad ieder half jaar voortgangsrapportages kan verwachten.

De meeste kritiek op de plannen kwam van de oppositiepartijen. De SP zei wel voor de Tiny Houses te zijn, maar vond het nog te vroeg om in te stemmen met het mer. De SP had liever gezien dat het college verder in overleg was gegaan met bedrijven en betrokkenen om de laatste plooien glad te strijken. Wethouder Brandligt legde uit dat het loskoppelen van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport wettelijk niet mogelijk is, omdat de ontwikkeling van de Tiny Houses mer-plichtig is.

De ChristenUnie plaatste net als de SP vraagtekens bij een mer die steunt op een relatief klein bestemmingsplan. Alsof er klodder jam op een trui is gevallen, oordeelde de ChristenUnie. Ook het CDA was niet blij met de koppeling. Het CDA zei daardoor de indruk te hebben alsof het milieueffectrapport er doorheen wordt gejaagd. Daarnaast zei de fractie van het CDA bezorgd te zijn over klachten van toekomstige bewoners. Onafhankelijk Delft uitte eveneens twijfels over de combinatie wonen en werken.  Zorgen over de toekomstige bewoners waren er ook bij Stadsbelangen Delft.

STIP liet zich positief uit over het ontwikkelplan. Dat sluit volgens STIP goed aan bij de grote ambities voor het gebied Schieoevers Noord. D66 was vooral onder de indruk van het participatieproces. De PvdA benadrukte dat het plan nog niet af is en dat een goed monitoringsplan voor de raad essentieel is.

Bij de stemming over het bestemmingsplan Tiny Houses en mer Schieoevers Noord zetten D66, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, PvdA, STIP en VVD het licht op groen voor de ontwikkelingen in dit deel van Delft. CDA, CU, SP en Stadsbelangen Delft stemden tegen. Een ruimere meerderheid van de raad stemde in met het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Stadsbelangen Delft, SP en ChristenUnie stemden tegen.

Verplaatsing Laga

Net als in twee voorafgaande commissievergaderingen waren de oppositiepartijen kritisch over de afspraak van het college met de provincie en roeivereniging Laga dat de gemeente maximaal 100.000 euro bij te dragen als het laatste gat in de begroting van Laga niet wordt gedicht. Wethouder Vollebregt legde uit dat de provincie ook met een fors bedrag over de brug komt en dat Laga het grootste deel van de verhuizing financiert. Het geld van de gemeente wordt vooral gebruikt om de inpassing van het nieuwe clubgebouw aan de Nieuwe Haven mogelijk te maken.

Stadsbelangen Delft, CDA, SP en ChristenUnie probeerden met de motie Sluitende exploitatie Laga te voorkomen dat de verhuizing de gemeente geld gaat kosten. Daarin slaagden ze niet. De motie kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft, maar niet van een meerderheid van de raad.

CDA, ChristenUnie, SP en Stadsbelangen Delft dienden daarnaast de motie Gelijke behandeling organisaties in. Zij wilden via deze motie dat het college een kader zou opstellen voor financiële steun bij een verhuizing van een Delftse organisatie. Ook die motie werd alleen door Onafhankelijk Delft gesteund en niet door een raadsmeerderheid.

Kruisstraat 71

Bij de bespreking van het bouwplan voor Kruisstraat 71 diende de SP de motie Behoud Delftse grond in. De motie werd door geen van de andere partijen gesteund en dus verworpen. In het debat over de aanvraag van een omgevingsvergunning door ontwikkelaar Kruisstraat Delft BV voor de locatie Kruisstraat 71 ging het opnieuw over de bouwhoogte, waar niet alleen kritiek van bewoners op was, maar ook van diverse fracties.

Wethouder Bas Vollebregt sprak over een project met een rijke historie, waarin grote stappen zijn gezet en waarbij het plan flink is aangepast. Hij ging uitgebreid in op de bezwaren tegen de bouwhoogte die in zijn ogen wel past in de omgeving. Daarnaast legde hij uit dat het college de aanvraag objectief toetst, ongeacht de geschiedenis.

Vollebregt had na de commissievergadering van vorige week de diverse suggesties om het bouwplan lager te maken, voorgelegd aan de ontwikkelaar. Die handhaaft volgens de wethouder de ingediende vergunningaanvraag. De wethouder zei op verzoek van GroenLinks, Stadsbelangen Delft en CDA dat hij het proces ambtelijk laat evalueren en dat de raad na de zomer ook zijn zegje kan doen over het proces en de procedures bij dergelijke plannen.

Fietsparkeren

De proef met fietsparkeerboten in de Delftse grachten in de Owee-periode gaat door. De motie Geen fietsboten/pontons in de grachten, waarmee Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en CDA het college vroegen de proef niet uit te voeren, werd verworpen. Steun voor de motie was er verder alleen van de SP. De overige raadsfracties stemden tegen.

Wethouder Martina Huijsmans wilde twee dagen eerder in de commissievergadering Onafhankelijk Delft niet antwoorden op de vraag waar de pontons komen te liggen. In de raadsvergadering liet de wethouder wel weten dat de proef met de pontons van augustus tot begin oktober duurt. Daarmee liet ze onder meer de fracties van de VVD en PvdA weten dat het om een tijdelijk experiment gaat. D66 verwacht daarna een goed evaluatie. STIP verwacht veel meer stallingen en betoogde ook dat er niet gehandhaafd kan worden zolang er onvoldoende fietsstallingen zijn. Het college zet onder meer in op extra handhaving en het omzetten van autoparkeerplekken in fietsparkeerplekken, meer fietsnietjes en inpandige stallingen.

Weer thuis

Bij de bespreking van de Uitvoeringsagenda Langer en weer thuis trokken STIP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks hun motie Wonen het antwoord tegen eenzaamheid in, nadat wethouder Karin Schrederhof had toegezegd dat het college aan de slag gaat met de motie. Dat betekent dat het college aansluiting gaat zoeken bij het netwerk van Who Cares om in Delft toepassingsmogelijkheden te bieden voor innovatieve vormen van wonen en zorg. Daarnaast moet het college aansluiting zoeken bij het Centrum groepswonen uit Den Haag om in Delft nieuwe vormen van coöperatief wonen te starten. Het college moet ernaar streven dat er over een jaar concrete projecten voor innovatief wonen zijn gestart en de raad laten weten wat de resultaten zijn van de inzet op nieuwe woonvormen.

Stadsbouwmeester

Aan het begin van de raadsvergadering maakte raadslid Rinske Wessels (GroenLinks) namens de selectiecommissie bekend dat architect Tako Postma (55) wordt voorgedragen als de nieuwe stadsbouwmeester van Delft.

Hamerstukken

Met een klap van de voorzittershamer werden de voorstellen Wijzigingen Verordening Jeugdhulp Delft, Fonds Delft 2040, de Verordening op de Raadscommissies en Reglement van Orde van de gemeenteraad afgehamerd. Bij de vaststelling van Verordening Voorzieningen fracties raads- en commissieleden 2019 lieten Onafhankelijk Delft en SP weten tegen het voorstel te zijn.

Afscheid

Aan het slot van de vergadering sprak raadsvoorzitter Marja van Bijsterveldt vertrekkend commissiegriffier en financieel raadsadviseur Peter Bosch toe. Hij verruilt de griffie voor een nieuwe functie binnen de gemeente Delft.

Pagina opties