Raad gaat digitaal besluiten nemen

24 mei 2020 - De gemeenteraad houdt op donderdag 28 mei vanaf 20.00 uur zijn eerste digitale raadsvergadering. De 39 raadsleden zullen thuis via Microsoft Teams besluiten nemen over verschillende onderwerpen die eerder tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen zijn besproken. Voorafgaand aan de raadsvergadering bespreekt de commissie Algemeen vanaf 19.00 uur de actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Publiek en pers kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast volgen. De publieke tribune in de raadszaal blijft gesloten.

In de afgelopen commissievergaderingen hebben diverse fracties moties aangekondigd, onder meer bij de voorstellen Vaststelling bestemmingsplan stationskap en Vaststellen nadeelcompensatieregeling Afbouw Grondwateronttrekking Delft Noord en het collegebesluit Geluidsanering Julianalaan, Kanaalweg en Oostplein.

De raad gaat over de voorstellen die worden besproken en eventueel ingediende moties en amendementen voor het eerst digitaal stemmen. Digitale besluitvorming was tot nu toe juridisch niet mogelijk. De spoedwet Digitale besluitvorming voor decentrale overheden regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is in verband met de coronamaatregelen. De wet geldt tot 1 september en kan als dat nodig is steeds met maximaal twee maanden worden verlengd.

Aan het begin van de vergadering zal burgemeester Marja van Bijsterveldt kort stil staan bij het overlijden van oud-raadslid Martin Gorissen. Hij zat in de jaren ’80 en ’90 in de raad voor de PSP en GroenLinks. Daarnaast worden namens STIP Daylam Dag en Jip Enthoven digitaal benoemd als nieuwe commissieleden.

Agenda commissie Algemeen

Agenda raadsvergadering

Digitale stemmingen raadsvergadering

Pagina opties