Raad debatteert uitvoerig over cannabis

Dit item is verlopen op 02-07-2017.
2 juni 2017 – Een meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 juni ingestemd met de motie Medicinale cannabis die werd ingediend door D66. 

De motie roept burgemeester Marja van Bijsterveldt op namens de gemeenteraad het kabinet een brief te sturen, waarin wordt gevraagd om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen voor patiënten die gebaat zijn bij medicinale cannabis. In de motie stelt D66 dat medicinale wiet kostbaar is en in de meeste gevallen niet door verzekeraars wordt vergoed.

Thuisteelt

Het onderwerp kwam op de raadsagenda door een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad van Hof van Twente over het legaliseren van de thuisteelt van medicinale cannabis. In de motie roept die raad andere gemeenteraden in Nederland op zich op een soortgelijke manier uit te spreken en om het kabinet en de Tweede Kamer te vragen met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed te komen tot een oplossing.

De aangenomen motie van D66 gaat niet in op het legaliseren van de thuisteelt van medicinale wiet, maar vraagt alleen om het sturen van de brief. Over de thuisteelt van medicinale wiet was al uitvoerig discussie gevoerd in de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen. In die commissievergadering had STIP laten weten dat die fractie het liefst zou zien dat de gemeenteraad van Delft de problematiek van de wietteelt in de breedte oplost.

Wietbeleid

STIP diende dan ook, samen met de SP, de motie Op naar gereguleerd wietbeleid in. De motie vroeg het college de mogelijkheden voor zo’n beleid te inventariseren, zodra de Eerste Kamer instemt met de Wet Gesloten Coffeeshopketen. De motie werd alleen gesteund door GroenLinks en dus werd de motie verworpen. Diverse fracties vonden de motie te voorbarig, omdat de wet nog niet is goedgekeurd.  

Burgemeester Van Bijsterveldt ontraadde de motie, omdat zij het legaliseren van de inkoop door coffeeshophouders liever op rijksniveau geregeld ziet. De motie van D66 kon wel op haar sympathie rekenen. De burgemeester zei bereid te zijn een brief te sturen, maar dan wel naar de demissionair minister van VWS. Een aantal fracties twijfelden aan het nut van een brief en ook de burgemeester kon het effect van een brief uit Delft moeilijk inschatten. “Baat het niet, dan schaadt het niet”, aldus Van Bijsterveldt. CDA, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en GroenLinks stemden om diverse redenen tegen de motie die door een ruime meerderheid van de raad werd aangenomen.

Phoenixstraat 16

Bij de bespreking van de verkoop van het gemeentepand Phoenixstraat 16 dienden Stadsbelangen Delft, CDA, ChristenUnie en Fractie Van Koppen de motie Kader verkoop gemeentelijk vastgoed in. Deze fracties beoogden met hun motie dat de raad meer grip krijgt op de procedures die het college bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed doorloopt.

In het pand, waar nog even de klantenbalie van de gemeente is gevestigd, worden in de toekomst studenten gehuisvest. Die bestemming was volgens diverse fracties in strijd met de afspraken die de raad heeft vastgelegd in de Woonvisie. Daarin staat onder meer dat eenzijdige gebieden met grote clusters studentenwoningen buiten de campus, vanuit het oogpunt van leefbaarheid, niet gewenst zijn. Volgens de motie zou het college de Woonvisie daarom zo spoedig mogelijk moeten laten landen in de actualisatie van de gemeentelijke vastgoedstrategie.

De indieners van de motie werden op hun wenken bediend door wethouder Lennart Harpe. Hij zegde toe dat het voornemen tot verkoop van gemeentelijk vastgoed (dat in het oog springt en politiek gevoelig ligt) in de toekomst aan de raad wordt gemeld en dat het college ook laat weten welke procedure gevolgd zal worden. Daarnaast beloofde de wethouder dat de woonvisie in de tweede helft van dit jaar een plek krijgt in de gemeentelijke vastgoedstrategie.

Over de verkoop van het pand aan de Phoenixstraat kreeg de wethouder van verschillende partijen complimenten. Met de opbrengst kan de gemeente een deel van de kosten van het nieuwe stadskantoor dekken.  

Zienswijze

VVD en CDA konden de moties die ze wilden indienen bij de bespreking van de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex voor 2018 op zak houden. Alle aanvullingen en aanscherpingen die beide fracties op de zienswijze van het college voorstelden, werden door het college overgenomen.

Dat betekent dat de gemeenschappelijke afvalverwerker van de gemeente Delft een pittige brief krijgt, waarin onder meer staat dat Delft alleen akkoord gaat met de begroting voor 2018 onder het voorbehoud dat die begroting (en daarmee de Delftse bijdrage) zal worden bijgesteld op basis van de uitkomst van de discussie over de gehanteerde verrekensystematiek.

Delft blijft daarmee kritisch op de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten in Avalex. Daarnaast wordt het bestuur van Avalex gevraagd de financiële risico’s en de invulling van de bezuinigingen duidelijker in de begroting te verwoorden.

Actuele motie

De actuele motie Grondwateronttrekking die werd ingediend door de ChristenUnie werd door diezelfde fractie weer ingetrokken, nadat wethouder Stephan Brandligt had toegezegd de inhoud van de motie te zullen uitvoeren .

De ChristenUnie vroeg in de motie om de inrichting van een kenniscentrum waar bewoners die in Delft Noord te maken hebben met de mogelijke gevolgen van de afbouw van de grondwateronttrekking terecht kunnen voor informatie en advies. De wethouder zei andermaal dat alle kennis en informatie met de betrokken partijen wordt gedeeld, zowel in overleggen als via internet. Daarnaast wees hij, zoals ook de ChristenUnie in de motie vroeg, op de eerdere toezegging dat het college de raad minimaal jaarlijks gaat rapporteren over de reductie van de grondwateronttrekking.

Hamerstukken

De raad ging via een klap van de voorzittershamer onder meer akkoord met de voorstellen Zondagavondregulering parkeren binnenstad verlengen, Omgevingswet: Delftse Participatie Aanpak, Omgevingsvisie, afronding fase 2 en planning en anterieure overeenkomst uitbreiding plús aan de Van Foreestweg.

Benoemingen

Voorts stemde de raad in met de benoeming van raadslid Willy Tiekstra als lid van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad en de benoeming van Peter van der Valk tot plaatsvervangend raadsgriffier.

In memoriam

Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Van Bijsterveldt stil bij het overlijden van Ad Oele. Oele was van 1973 tot 1978 burgemeester van Delft. Daarvoor zat hij voor de PvdA in de Tweede Kamer en na zijn burgemeesterschap was hij onder meer Commissaris van de Koningin in Drenthe. Hij overleed op 20 april in Houten op 93-jarige leeftijd. 

Pagina opties