Raad complimenteus over Nieuw Delft 2025

Dit item is verlopen op 29-12-2013.
29 november 2013 – Onverdeeld positief en complimenteus heeft de raad in de vergadering op donderdag 28 november het integraal ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025 vastgesteld.

Dit plan schetst de stedenbouwkundige contouren en kaders, waarbinnen het Spoorzonegebied de komende jaren ontwikkeld moet worden. Al in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte lieten  alle raadsfracties hun tevredenheid blijken over het proces, waarmee dit plan tot stand is gebracht. Normaal gesproken zou het met een hamerslag zijn afgedaan. Maar de fracties vonden dit zo’n belangrijk document voor de toekomst van Delft dat de raadsvergadering werd benut om deze mijlpaal met veel lof te markeren. Stadsbelangen Delft herhaalde wel dat de naam Nieuw Delft alleen gebruikt mag worden om het gebied aan de man te brengen en dat daarna een nieuwe naam voor deze nieuwe wijk gezocht moet worden.

Horecawet

De nieuwe landelijke Drank- en Horecawet verhoogt de alcoholleeftijd naar 18 jaar en legt de handhaving  bij de gemeenten. De nieuwe wet verplicht gemeenten ook om voor 1 januari 2014 in een verordening regels te stellen voor para-commerciële instellingen, zoals sportkantines en studentensociëteiten.

Het college moet gaan streven naar alcoholbewuste verenigingen door in gesprek te gaan met deze instellingen om bijvoorbeeld in de vorm van een convenant afspraken vast te leggen die het alcoholgebruik onder jongeren moeten terugdringen. De motie van ChristenUnie, CDA en D66 die het college daartoe opriep kreeg steun van alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft en SP. Stadsbelangen Delft trok een motie in, nadat wethouder Raimond de Prez beloofde dat hij ook in gesprek gaat met de studentenverenigingen.

De schijnbare uitzonderingspositie die studentensociëteiten in het handhavingsbeleid  hebben, was voor Stadsbelangen Delft en VVD reden om burgemeester Bas Verkerk daarover aan de tand te voelen. De portefeuillehouder legde uit dat in de sportkantines wel het afscheid gevierd kan worden van een sporter of bestuurslid, omdat dat nauw gerelateerd is aan het doel van de club. Net zoals in de studentensociëteit het afstuderen reden tot feest is. Maar een trouw- of discofeest in de sportkantine is volgens Verkerk niet toegestaan. Hoe één en ander gecontroleerd gaat worden, zal medio 2014 blijken wanneer de gemeenteraad het handhavingsplan vaststelt.

Hooikade

Een motie van VVD, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en SP  om via een alternatieve fietsroute via Crommelinlaan,  Crommelinplein en de Westlandseweg het snelle fietsverkeer te weren van de Hooikade kreeg alleen steun van de mede-oppositiepartij ChristenUnie. De coalitiemeerderheid van D66, PvdA, GroenLinks, CDA en STIP hield vast aan het standpunt van het college dat met een enkele aanpassing fietsers veilig over de Hooikade langs het werkterrein van de Spoorzone van en naar de binnenstad kunnen rijden.

GGD-locatie

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016. Dat gold ook voor de motie GGD-locatie die werd ingediend door D66, PvdA, STIP, VVD, SP en GroenLinks. De motie roept het college op bij nieuwe onderhandelingen over het takenpakket van de GGD Haaglanden zich maximaal in te spannen voor behoud van een GGD-locatie in Delft. Wethouder Raimond de Prez zei de motie als een aanmoediging te beschouwen in zijn streven om dat voor elkaar te krijgen.

De wethouder en het CDA hadden een paar schorsingen nodig om - buiten het openbare debat om -  enigszins tot elkaar te komen over een voor het CDA acceptabele uitleg over de manier waarop het college het nieuwe gezondheidsbeleid wil laten uitvoeren. Het CDA wil dit in geen geval laten doen door één organisatie. Wethouder De Prez legde uit dat hij een ‘hoofdaannemer’ wil die andere instellingen aanstuurt, maar dat ging het CDA niet ver genoeg. De motie die CDA en VVD wilden indienen werd ingetrokken, nadat de wethouder had gezegd dat hij ‘bij voorkeur’ één uitvoeringsorganisatie wil. Wie verantwoordelijk wordt voor die uitvoering blijkt na een aanbestedingsprocedure. De raad wordt binnenkort bij de voorbereiding van deze aanbesteding betrokken. De wethouder beloofde de ChristenUnie dat de activiteiten en resultaten van de buurtsportcoaches aan de raad worden gerapporteerd.

Moties

Onafhankelijk Delft kreeg van geen enkele fractie steun voor de motie om een second opinion te laten uitvoeren naar het ondernemingsplan van de beheerstichting Het Prinsenkwartier i.o. en om voor het voormalige museum Nusantara een marktconforme huurprijs te vragen. Ook de actuele motie van Onafhankelijk Delft om de mogelijkheid te onderzoeken van de landelijke Sinterklaasintocht in Delft kreeg geen meerderheid. De motie werd door veel partijen omschreven als sympathiek. Ook wethouder Milène Junius was positief over het idee maar zij zou de lobby voor de intocht liever breed gedragen zien door bewoners en ondernemers.

Wisselingen

Aan het begin van de vergadering werd SP-raadslid Lieke van Rossum na haar zwangerschapsverlof terug welkom geheten en nam burgemeester Verkerk kort afscheid van haar vervanger Maurits Bongers die hij omschreef als een kleurrijk politicus. Bongers blijft actief in drie raadscommissies. De burgemeester installeerde ook twee nieuwe raadsleden namens STIP: Gennadij Kreukniet en Bert Vogel. Vogel volgt in zijn fractie Anne Viruly op als fractievoorzitter.

Hamerstukken

De raad ging per hamerslag onder meer akkoord met de Afvalstoffenverordening Delft 2013, het voorstel stationstunnel Delft zuid, de welstandsnota en de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden.

 

Pagina opties