Prestatieafspraken zorgen voor uitgebreid debat

Dit item is verlopen op 13-04-2019.
13 maart 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 12 maart uitvoerig gesproken over de prestatieafspraken met de vier lokale woningcorporaties. De afspraken voor 2019 zijn het resultaat van overleg tussen de gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties. Door de fracties werd verdeeld gereageerd op de afspraken.

Ook bij de vier insprekers waren kritische geluiden te horen over de prestatieafspraken en de totstandkoming daarvan. Een van de insprekers wees de commissieleden op de rol van de raad die in Delft beperkt is tot achteraf meepraten. In sommige andere gemeenten neemt de raad een besluit over deze afspraken, maar dat is in Delft niet het geval. Ook zouden volgens de insprekers de huurders meer te zeggen moeten hebben over de prestatieafspraken. Een andere inspreker vond de ambities te laag en pleitte ervoor dat woningcorporaties hun vermogen niet oppotten maar stoppen in de verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 

Daarnaast werd door de insprekers de stookkostenproblematiek in de Poptahof aangekaart. Daar wordt onderzoek naar gedaan, maar er staat niets over in de prestatieafspraken. Dat komt volgens wethouder Karin Schrederhof, omdat het besluit daarover uit het overleg tussen de woningcorporatie en de huurdersorganisatie moet komen.

Ontevredenheid

De SP wees op de ontevredenheid bij de huurders en zei de indruk te hebben dat corporaties a zeggen en b doen. De fractie pleitte voor de bouw van 3000 sociale huurwoningen in Delft om daarmee het sociale huuraanbod op peil te houden. De ChristenUnie zou graag zien dat corporaties investeren in onzelfstandige woonruimte voor jongeren, woningen waar ouderen waardig oud kunnen worden en betaalbaar wonen voor iedereen.

GroenLinks vroeg onder meer aandacht de concentratie van woningen met mensen met een zorgvraag. De gemeente en corporaties moeten volgens GroenLinks meer oog voor begeleiding en spreiding hebben. Daarnaast wees de fractie op het belang van duurzaamheid en doorstroming in de sociale huur.

Onwenselijk

Duurzaamheidsaanpassingen aan woningen moeten volgens de PvdA en GroenLinks huurders niks extra’s kosten. De PvdA zei het ook onwenselijk te vinden dat corporaties huurwoningen verkopen in stadsdelen waar in verhouding minder sociale huurwoningen staan. Ook D66 pleitte voor het betaalbaar houden van het verduurzamen van huurhuizen.

Het CDA verzuchtte opnieuw na jaren opnieuw geen concrete afspraken te zien over de seniorenwoningen in Delft. De VVD gebruikte het debat om huurders te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Als zij moeite hebben om de huur te betalen, moeten ze volgens de VVD hun huishoudboekje eerst op orde brengen. Delft hoeft wat de VVD niet voorop te lopen bij het aardgasvrij maken van huurwoningen.

Doelstellingen

STIP liet weten in grote lijnen positief te zijn over de afspraken. STIP mistte in de afspraken wel de term onzelfstandige woonruimte en duidelijke doelstellingen voor het verduurzamen van woningen. Stadsbelangen Delft wil die verduurzaming zichtbaar maken. Die fractie vindt dat corporaties een woonblok in elke Delftse wijk verduurzamen, zodat bewoners kunnen zien wat verduurzamen nou eigenlijk is. Onafhankelijk Delft was het helemaal eens met het standpunt van Stadsbelangen Delft dat de Buitenhof na twaalf jaar meer dan voldoende bijzondere aandacht heeft gehad.

Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat voor de zomer al weer een begin wordt gemaakt met de prestatieafspraken voor volgend jaar. Ze adviseerde de commissie om de raad dan al in stelling te brengen en zo nodig te praten met huurdersorganisaties en bewoners van sociale huurwoningen.

Onbevredigend

Het antwoord van de wethouder op de opmerkingen van de insprekers en diverse fracties over de stookkostenproblematiek was voor het CDA onbevredigend. De wethouder wees op het lopende onderzoek en de besluitvorming over de stookkosten, waarin de gemeente volgens haar geen rol speelt. Het individueel of collectief verrekenen van die kosten is volgens Schrederhof een zaak tussen corporatie en huurderorganisatie.

De CDA-fractie wees echter op de aangenomen motie Stookkosten Poptahof, waarin staat dat er geen individuele afrekening plaatsvindt als woningen niet verduurzaamd zijn. Het CDA zei de stukken mee terug te nemen naar de fractie. Ook de SP en Onafhankelijk Delft kwamen na het debat tot die conclusie. Dat betekent dat de raad in de vergadering op donderdag 28 maart mogelijk verder praat over dit onderwerp als er uit de fractiebesprekingen moties volgen.

Werkloze ouderen

Aan de agenda van de komende raadsvergadering is ook de brief toegevoegd waarin wethouder Stephan Brandligt in kaart brengt hoeveel werkloze ouderen vanaf 45 jaar in Delft in 2018 aan het werk zijn geholpen. De wethouder beloofde bij de begrotingsbehandeling in 2017 de raad daarover te informeren.

De fracties van de ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft waren echter niet onder de indruk van de aangeleverde cijfers. Zij hadden een liever een uitsplitsing gezien in leeftijdsgroepen van 45 tot 55 jaar en van 55 tot 65 jaar. De drie fracties en ook andere partijen vonden het een gepuzzel om uit de brief die informatie te halen. Volgens de wethouder is er weinig onderscheid tussen leeftijdsgroepen als er wordt gekeken naar bemiddelbare werklozen. Het activeren van ouderen kost wel meer inspanning maar de resultaten zijn volgens Brandligt grotendeels hetzelfde als bij jongere bemiddelbare werklozen.

De succesvolle voorbeelden die hij gaf van enkele ouderen die na jaren weer aan de slag gingen als schoonmaker en vrijwilliger waren voor de ChristenUnie en het CDA niet overtuigend genoeg. Die fracties lieten weten dat ze zich gaan beraden of ze in de raadsvergadering iets anders willen dan wat de wethouder met de commissie heeft gedeeld.

Initiatiefvoorstel

Het initiatiefvoorstel Gratis OV voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd van Onafhankelijk Delft heeft in de commissie Sociaal Domein en Wonen alleen steun gekregen van de SP. Andere partijen die hun zegje deden wezen het voorstel in meer of minder kritische bewoordingen af.

Verschillende fracties zoals de PvdA, CDA en GroenLinks vonden het voorstel niet voldoende onderbouwd en uitgewerkt. De PvdA was ook verbaasd dat Onafhankelijk Delft het gratis ov wil financieren uit het Ondernemersfonds, zodat oudere Delftenaren niet in Delft, maar in Den Haag of Rotterdam kunnen winkelen. GroenLinks gebruikte het voorstel om aandacht te vragen voor de sociale component van mobiliteit en vervoersarmoede. Die fractie gaat zich beraden op het initiatiefvoorstel. De raad neemt in de vergadering op donderdag 28 maart een besluit.

Huisvestingsverordening

De bespreking van de zienswijze op de nieuwe Huisvestingsverordening 2019 was een vervolg op de behandeling in de commissievergadering van 5 februari. De commissie boog zich toen in eerste termijn over de huisvestingsverordening.

Met de huisvestingsverordening stuurt de gemeente op de sociale woningmarkt. Door te regelen hoe de schaarse woonruimte wordt verdeeld, wordt verdringing van bepaalde groepen tegengegaan. De Huisvestingswet 2015 schrijft voor dat elke vier jaar een nieuwe verordening moet worden vastgesteld; één regionale verordening, waarvoor de negen gemeenteraden in de regio input kunnen leveren. De zienswijzen en tekstwijzigingen werden in de overlegvergadering door de verschillende indieners toegelicht. Onafhankelijk Delft stelde zes tekstwijzigingen voor, STIP vier, ChristenUnie had er negen, de SP één en GroenLinks twee. Aan het eind van het debat werd de steun in de commissie voor elke tekstwijziging geadministreerd. Het college gaat de input gebruiken bij de verdere uitwerking van de huisvestingsverordening

Pagina opties