Positieve reacties op bouwplan Van Arskerk

Dit item is verlopen op 20-10-2017.
20 september 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 19 september door een meerderheid van de fracties overwegend positief gereageerd op het plan van de Sint Ursula Parochie en de Stichting Heelweg om de Van Arskerk deels te slopen en te vervangen door woningbouw.

De commissie besprak het voorstel van het college aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van het project op de locatie Kappeyne v.d. Coppellostraat 4 en 6. Die verklaring is nodig voor het verlenen van de omgevingsvergunning. De bouwstichting wil het skelet van de karakteristieke ronde kerk intact laten. Het interieur en de gevel van de kerk en de pastorie maken plaats voor veertien woningen met bergingen en carport.

In de buurt heeft het plan veel los gemaakt en dat bleek ook uit de reacties van vier insprekers. Twee van hen spraken op persoonlijke titel, maar zeiden ook een deel van de omwonenden te vertegenwoordigen. Zij zien niets in het plan, omdat het naar hun zeggen, voorbij gaat aan de monumentale en cultuurhistorische waarde van het pand en het niet past in de omgeving.

De bewoners wezen ook naar het verzoek van de landelijke monumentenorganisatie Stichting Cuypersgenootschap die in beroep is gegaan tegen de afwijzing van het college om de kerk de gemeentelijke monumentenstatus te geven. De uitspraak van de rechter op dat beroep wordt begin volgend jaar verwacht.

Daarnaast wees de secretaris van Stichting The Shelter FMC, dat haar kerkgenootschap nog steeds belangstelling heeft in aankoop van het gebouw. Een eerder bod van The Shelter werd door de parochie afgewezen. Een bestuurslid van de Stichting Ursula Parochie schetste de commissie hoe de parochie tevergeefs zocht naar kandidaten voor het kerkgebouw dat in 2008 aan de eredienst werd onttrokken. De parochie gaat de opbrengst van de nieuwbouw gebruiken voor het beheer van andere kerken in Delft.

In de commissie verklaarden diverse fracties begrip te hebben voor de standpunten van zowel voor- als tegenstanders. GroenLinks constateerde dat de kerk geen monument is en dat in het ontwerp herkenbare delen van de kerk blijven behouden. De fractie vroeg aandacht voor behoud van het groen. Ook Fractie Van Koppen oordeelde positief over het plan dat op delen door de ontwikkelaar al is aangepast aan de wensen van de omwonenden.

De ChristenUnie was eveneens positief. De informatie aan de bewoners had volgens de ChristenUnie beter gekund. Daarnaast gaf die fractie ter overweging mee de kenmerkende elementen van baksteen, beton en hout van de bouwstijl Bossche School meer terug te laten komen in het nieuwbouwplan. De PvdA waardeerde de maximale inspanning van de parochie om een kandidaat te vinden en de invloed op het plan zo lang mogelijk vast te houden. De fractie wilde verder van de wethouder weten of het plan door kan gaan of dat eerst de uitspraak van de rechter afgewacht moet worden.

Wethouder Ferrie Förster lichtte toe dat het verlenen van de omgevingsvergunning procedureel niet kan wachten en dat het aan de ontwikkelaar is om al dan niet met de bouw te beginnen. Hij loopt daarbij het risico dat het pand alsnog als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Stadsbelangen Delft wilde weten wat het risico voor de gemeente is. Dat is er volgens de wethouder juridisch gezien ook, maar hij zei alle vertrouwen in de uitspraak van de rechter te hebben die naar verwachting niet zal afwijken van het collegebesluit om het pand geen monumentale status toe te kennen.

Het plan draagt volgens STIP bij aan de gemeentelijke opgave uit de Woonvisie om 15.000 woningen te bouwen. De fractie zei blij te zijn dat er na tien jaar leegstand weer leven op deze plek komt. De VVD noemde de verandering niet onevenredig, omdat het voormalige kerkgebouw geen monumentale status heeft en omdat jarenlang is gezocht naar een alternatieve bestemming.

De SP uitte haar twijfels. Vooral de cultuurhistorische waarde en het feit dat de huidige economie wellicht de kans biedt om een alternatief plan te bedenken waarin het kerkgebouw behouden blijft, brachten de SP ertoe om een motie aan te kondigen, waarin gevraagd wordt om opnieuw onderzoek te doen. De motie werd al meteen door de wethouder ontraden, omdat de procedure van de omgevingsvergunning geen ruimte biedt aan een nieuw onderzoek. De SP kan de motie tijdens de komende raadsvergadering op donderdag 28 september indienen.

Ook Onafhankelijk Delft pleitte voor een alternatief plan, maar dan zonder behoud van het, volgens die fractie: gruwelijke gebouw, een citroenpers, een zuur gebouw. Ook het nieuwbouwplan kan op geen sympathie van Onafhankelijk Delft rekenen. In plaats van dure penthouses ziet die fractie op de plek van de kerk liever huurwoningen in het lage segment terug die passen in de wijk.

Het CDA zei intern geworsteld te hebben met een oordeel over de gedeeltelijke sloop van de kerk. De balans in de fractie slaat voorzichtig uit naar een positief oordeel, omdat er een plan ligt dat respect toont voor de traditie. D66 omschreef het plan als een mooi voorbeeld van schipperen met de bedenkingen uit de buurt. De fractie vroeg extra aandacht voor het advies van de welstandscommissie. Als dat oordeel beter onderbouwd was geweest, was er volgens D66 misschien meer begrip en draagvlak voor het plan geweest.

De fracties van CDA, Stadsbelangen Delft, PvdA en ChristenUnie lieten aan het eind van het debat weten dat ze het voorstel met een positieve insteek nog een keer in hun fracties gaan bespreken. De SP overweegt een motie in de raadsvergadering en Onafhankelijk Delft zal in die vergadering tegen het voorstel stemmen. 

Evaluatie

Bij de bespreking van de evaluatie van de Wro-coördinatieregeling lieten diverse fracties, waaronder GroenLinks en CDA, weten dat ze positief staan tegenover het versnellen en vereenvoudigen van ruimtelijke procedures maar dat ze er niet veel voor voelen dat de gemeenteraad weinig meer te zeggen heeft over het toepassen van de regeling. Het college wil op basis van de evaluatie de regeling breder inzetten, om daarmee tegemoet te komen aan de wens van initiatiefnemers en aan de bouwopgave van de gemeente voor de komende jaren.

De regeling werd de afgelopen tijd bij grotere projecten toegepast zoals de AH/Martinus Nijhofflaan en de parkeergarage Reinier de Graaf Gasthuis.  De regeling maakt een relatief snelle planologische procedure mogelijk aangezien een ontwerp-omgevingsvergunning en een daarmee verband houdend ontwerpbestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.

Tot nu toe werd de raad betrokken bij de besluitvorming rond het toepassen van de regeling, maar het college wil dit gaan regelen in een verordening. GroenLinks en CDA zeiden het nut van zo’n verordening te betwijfelen. GroenLinks zei liever een vinger aan de pols te houden, zodat de raad kan waken over de kwaliteit en verrassingen op het laatste moment kan voorkomen.

Toch hoorde wethouder Förster ook redelijk wat steun om de regeling vaker te gebruiken. Hij benadrukte dat het college wil meewerken aan initiatieven in de stad en riep de fracties op het raadsvoorstel over de verordening af te wachten. Het CDA gaat dat niet doen. Die fractie peilt deze week of er in de raad draagvlak is om via een motie de wethouder te laten weten niet te beginnen aan het opstellen van een verordening.

Zienswijze

Door de fracties zijn op de concept-zienswijze van het college op de verordening bussenleningen geen tekstwijzigingen ingediend. De verordening die is opgesteld door de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelt de regels vast die het mogelijk maakt dat busmaatschappijen die in de regio het openbaar vervoer verzorgen met leningen van de Metropoolregio kunnen investeren in duurzaam vervoer. In de concept-zienswijze dringt het college er bij de MRDH op aan om snel te komen tot algemene afspraken rond het verstrekken van leningen.

Onafhankelijk Delft, CDA, PvdA en D66 lieten het college weten dat ze geen voorstander zijn van een bankierende Metropoolregio. Onafhankelijk Delft zou het liefst zien dat de Metropoolregio helemaal geen leningen verstrekt en ook geen verordening opstelt. Omdat Onafhankelijk Delft geen draagvlak voorziet in de raad om de zienswijze aan te passen, wordt dit onderwerp niet in de komende raadsvergadering besproken.

Kentekentoegang

Bij de bespreking van de evaluatie van de kentekentoegang tot de autoluwe binnenstad van Delft spitste het debat vooral toe op de verbeteringen die fracties nodig achten om het aantal doorrijders zonder ontheffing verder te beperken. Dat aantal is - sinds de pollers ruim een jaar geleden verdwenen -  met twee procent toegenomen. Volgens GroenLinks moet de gemeente streven naar minder dan 100 overtreders per dag door onder meer de routes naar de parkeergarages duidelijker te maken en de informatie op de gemeentesite te verbeteren. Wethouder Lennart Harpe beloofde dat hij naar beide punten gaat kijken.

De VVD zei tevreden te zijn over de evaluatie. Ruimte voor verbetering ziet de VVD in de inrichting van de entrees naar het autoluwe deel van de binnenstad, de handhaving op de spelregels en de aanpak van scheurbrommers die volgens de VVD nog wat kan worden aangescherpt. Ook het CDA benadrukte dat het systeem beter kan; niet door meer bebording, maar wel door betere borden.

Stadsbelangen Delft oordeelde dat 94 waarschuwingen aan overtreders per dag toch wel veel is. De fractie bracht opnieuw het idee in om een roodgroenlicht bij de entrees te plaatsen, omdat iedereen snapt dat rood stoppen betekent. De wethouder zei die discussie eerder gevoerd te hebben en dat er juridisch een hoop haken en ogen kleven aan een op het oog simpele oplossing om doorrijders tegen te houden. D66 vroeg om slimmer toezicht, omdat de camera’s kunnen zien wat voor soort wagens de binnenstad inrijden. Met die informatie zou de handhaving meer kunnen doen volgens D66.

Ook wat STIP betreft moet automobilisten beter de weg worden gewezen naar de parkeergarages. De fractie onderschrijft de conclusie uit de evaluatie dat de entrees duidelijker ingericht moeten worden. Als het aan STIP ligt kan het autoluwe deel van de binnenstad in de toekomst verder worden uitgebreid. De PvdA sprak haar waardering uit voor de gastvrije houding van de gemeente door eerst te waarschuwen en niet meteen te beboeten. Dat mag van die partij ook voor andere overtredingen worden toegepast. Ook Stadsbelangen Delft wees erop dat bewoners die hun afval te vroeg op straat zetten meteen beboet worden. Dat kan volgens Stadsbelangen Delft ook gastvrijer.

Wethouder Harpe zei dat de voorgenomen maatregelen om de kentekentoegang te verbeteren eind dit jaar uitgevoerd moeten zijn. De entrees op de Oude Delft en Nieuwe Langendijk worden duidelijker ingericht. Een witte streep op de weg en andere borden moeten het aantal doorrijders zonder ontheffing beperken. Hij kondigde aan dat de volgende evaluatie in het eerste kwartaal van 2018 gereed is. Zijn streven is om die evaluatie nog deze raadsperiode naar de fracties te sturen.

De wethouder lichtte ook toe dat de scheurbrommers van bezorgbedrijven in de gaten worden gehouden. Er zijn bekeuringen uitgedeeld en de wijkagent voert gesprekken met deze bedrijven die een ontheffing hebben. De burgemeester gaat praten met de bedrijven die in de top drie staan van overlast veroorzakende bezorgbrommers.  Het idee van Stadsbelangen Delft om te stoppen met het verlenen van ontheffingen aan deze bedrijven bestempelde Harpe als een interessante optie, waarover nagedacht zou kunnen worden.

Onafhankelijk Delft oordeelde dat de voorgenomen maatregelen om het aantal overtreders terug te dringen geen verschil gaan maken. Die fractie kondigde een motie aan om nu al te stoppen met het verlenen van ontheffingen aan alle brommerrijders die door de binnenstad rijden. De raad zal in de vergadering op 28 september hierover stemmen.

Spoorzone

De voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft tweede en derde kwartaal 2017 zorgde in de commissie voor optimistische reacties van fracties over hogere grondopbrengsten en minder financiële risico’s. De SP waarschuwde echter voor te veel optimisme, omdat een verwachting nog geen realiteit is. De SP zou meer realisme in de rapportages willen zien.

Daarnaast hadden verschillende fracties veel vragen over de toekomstige parkeernormen in het gebied nu het college de parkeervisie gaat aanpassen omdat een bezwaarmaker in het gelijk is gesteld. De aanpassing van de visie en een investeringsbesluit van het college om in Spoorzone zuid een extra parkeergarage mogelijk te maken komen volgens wethouder Raimond de Prez binnenkort naar de raad. Hij adviseerde de commissie eerst die voorstellen af te wachten.

Rondvraag

Op de rondvraag van Stadsbelangen Delft over het verstrekken van kavelpaspoorten in de Harnaschpolder voor enkele ecokavels antwoordde wethouder De Prez dat hij de raad gaat informeren over het overleg dat hij binnenkort heeft met enkele omwonenden van de betreffende bouwkavels.

Pagina opties