Politiek en bewoners raken niet uitgepraat over parkeren

1 juli 2020 – Er zijn weinig onderwerpen op de politieke agenda in Delft die de stad zo in beroering brengen als parkeren. Dat bleek op dinsdag 30 juni weer tijdens het uitvoerige en levendige debat over het voorstel Parkeertransitie in de extra oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer.

Met dit voorstel wil het college door te sturen op parkeren meer beschikbare ruimte creëren in de stad. Het college wil door een aanpassing van de tarieven bewoners in de binnenstad verleiden om in de parkeergarages te parkeren, meer duidelijkheid op straat door eenduidige parkeerregimes en parkeerproblemen voorkomen door in plaats van ze achteraf op te lossen proactief te reguleren.

Honderdentien reacties van bewoners had Stadsbelangen Delft de afgelopen weken geteld. Veel boze reacties van mensen die zich overvallen voelden door de parkeertransitie. Ook de insprekers die aan het woord kwamen staken hun kritiek niet onder stoelen of banken. Zij hekelden onder meer de snelheid waarmee het college dit plan door de raad wil laten vaststellen en het gebrek aan overleg met de bewoners.

Meer groen

Wat STIP betreft, ligt er een goed voorstel dat ervoor gaat zorgen dat de plekken waar nu nog auto’s staan in de toekomst anders ingericht kunnen worden, met meer groen, bankjes en fietsnietjes. STIP maakte na aandringen door de fracties van CDA en SP excuses over het plaatsen van borden bij parkeerplekken, waar volgens STIP in 2021 geen auto’s meer staan. Die borden droegen de afgelopen weken niet bij aan een heldere discussie beaamde STIP. Volgens STIP moet het college nu inzetten op een goed participatieproces, waarbij de bewoners kunnen meedenken en -praten over de inrichting van hun directe omgeving.

Als het aan GroenLinks ligt, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en worden de lege plekken in de parkeergarages beter benut. Wat er vervolgens met die ruimte moet gebeuren, daarover moet volgens GroenLinks het gesprek met bewoners worden gevoerd. Dat er nu al veel onrust is in de stad over de parkeerplannen noemde GroenLinks niet goed. De fractie zei ook te willen praten over de kaders waarbinnen het college de bevoegdheid wil uitvoeren om zelf (in plaats van de raad) parkeerproblemen op te lossen. Wat GroenLinks betreft is de parkeernota geen doel, maar een middel om meer ruimte te creeren in de stad; ruimte die GroenLinks met de bewoners een ‘mooie invulling’ wil geven.

Evolutie

Groep Stoelinga was minder te spreken over de parkeertransitie. De fractie noemde het voorstel ‘krankjorum’. De kritiek van Groep Stoelinga was voornamelijk gericht op het voornemen om de binnenstadbewoners voor een flink verlaagd tarief te laten parkeren in de parkeergarages, terwijl de bewoners in de schil meer gaan betalen voor parkeren op straat. Groep Stoelinga sprak over een revolutie en liet weten liever een evolutie te zien naar een autovrije binnenstad. Volgens de fractie kan dat via kentekenherkenning voor de huidige bewoners en geen vergunning meer voor nieuwe bewoners. Groep Stoelinga drong er bij wethouder Martina Huijsmans op aan die suggestie niet meteen van tafel te vegen.

Draagvlak

De ChristenUnie nam in het debat uitgebreid de tijd om uit te leggen hoe het college een balans zou moeten vinden tussen legitimiteit en efficiency, tussen daadkracht en draagvlak. De ChristenUnie zei het op dit moment niet opportuun te vinden om de bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college en liet ook weten het voorstel niet te steunen. Het CDA herinnerde wethouder Huijsmans aan het proces, waarbij de raad in februari werd voorgehouden dat er drie maanden de tijd zou zijn voor de besluitvorming rondom het parkeerplan. Maar in plaats daarvan moest de raad volgens het CDA binnen vijf weken een besluit nemen en voelen de raad en de stad zich overvallen door de snelheid waarmee dat nu voor de zomer moet gebeuren. De fractie pleitte voor uitstel tot na de zomer. Het CDA zei net als de ChristenUnie er weinig voor te voelen dat de raad nu al bevoegdheden overdraagt aan het college. Daarnaast merkt het CDA op dat in de eensgezindheid in alle kritiek uit de stad het ook goed was om te lezen dat er ook voorstanders van de parkeertransitie zijn. De fractie zei positieve punten in het voorstel te zien, maar ook nog veel losse eindjes.

Betaalbaar

D66 wil dat de straat weer een plek wordt voor mensen en wat D66 betreft gaat dat met dit voorstel lukken. De fractie zei onder meer dat parkeren voor iedereen betaalbaar blijft en dat het aantrekkelijk wordt om in de garages te parkeren. Dat standpunt werd niet gedeeld door de fracties van Stadsbelangen Delft, SP en ChristenUnie en bracht het CDA tot de vraag hoe D66 gaat voorkomen dat de tarieven later weer omhoog gaan. D66 wees op het vervolg en hoe de stad betrokken moet worden bij de uitwerking van de plannen en de inrichting van de vrijgespeelde parkeerruimte.

Vervelend

Stadsbelangen Delft hekelde de manier waarop het college dit voorstel naar de raad stuurde. Volgens Stadsbelangen Delft is er sprake van een patroon, waarbij het college de raad een beleid laat vaststellen en de stad nog mag nakaarten terwijl het beleid al vaststaat. Stadsbelangen Delft sprak over slechte communicatie, een slordige agendering en geen oog bij het college voor het democratisch proces. De PvdA noemde het vervelend dat het voorstel zoveel vragen opriep uit de stad. Net als de andere coalitiepartijen wees de PvdA erop dat het voorstel gaat over een kader en principes en dat bewoners nog worden betrokken bij de invulling van de openbare ruimte. De PvdA wees er tevens op dat bewoners niet verplicht worden om in de parkeergarages te parkeren. Wie op straat wil blijven parkeren, kan daar voor kiezen. De PvdA zei wel moeite te hebben bij de overdracht van bevoegdheden. Die overdracht kan wat de PvdA betreft beter in een apart document worden voorgelegd aan de raad.

Begrip

De VVD zei begrip te hebben voor de geuite zorgen door bewoners. De fractie stelde daarnaast tevreden vast veel van haar standpunten terug te lezen in het voorstel. Volgens de VVD gaat de parkeerproblematiek in Delft over meer dan alleen de binnenstad. De fractie zei blij te zijn dat er voorlopig geen betaald parkeren wordt ingevoerd in Tanthof. De VVD wilde van wethouder Huijsmans ook weten of het voorgestelde parkeertarief voor bewoners in de parkeergarages ‘vastgeklikt’ kan worden. Met het idee om straten te ontdoen van auto’s is volgens de SP niks mis. Die fractie liet echter geen goed woord over voor de tariefstelling die het college voor ogen heeft. Parkeren moet volgens de SP voor iedereen betaalbaar zijn en bewoners moeten daarover kunnen meepraten.

Wethouder Huijsmans legde in haar reactie op het debat in de commissie uit dat het college met dit voorstel de intentie heeft parkeerproblemen in de stad te voorkomen en de binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven. Dat het voorstel de indruk heeft gewekt dat de raad voor de zomer al belangrijke besluiten moet nemen, zei ze te betreuren. Volgens de wethouder is er op het gebied van communicatie wat misgegaan en hebben verkeerde informatie en niet-kloppende aannames gezorgd voor verwarring. Ze zei haar best te gaan doen om zaken opnieuw te gaan uitleggen als dat nodig is. Daarbij wees ze onder meer op de inspraak die bewoners de komende tijd hebben op het mobiliteitsplan en ze zei het belangrijk te vinden om alle belangen van bewoners mee te nemen en af te wegen bij het nadenken over de uitvoering van de plannen.

Dat er in de parkeergarages Prinsenhof en Zuidpoort onvoldoende plek zou zijn voor bewoners is volgens de wethouder zo’n verkeerde aanname. In de Prinsenhofgarage worden 575 plekken voor bewoners gereserveerd en in de Zuidpoortgarage 100 plekken. Slechts een paar maal per jaar zal dit volgens de wethouder op piekmomenten voor krapte zorgen, maar ze wees op nauwkeurige berekeningen en zorgvuldige metingen die tot deze cijfers hebben geleid. Wethouder Huijsmans ging verder onder meer in op maatwerk voor mensen die slecht ter been zijn. Ze had niet direct een antwoord op vragen van ChristenUnie en de PvdA over het opheffen van 35 parkeerplaatsen op het Bagijnhof. Volgens de wethouder speelt daar ook een rioleringsprobleem. Ze liet de commissie weten dat ze gaat uitzoeken hoe het daar zit.

In de tweede termijn liet GroenLinks weten het zonde te vinden dat het voorstel tot zo’n verkeerde indruk heeft geleid in de stad. GroenLinks drong er bij de wethouder op aan ook werk te maken van alternatieve vormen van vervoer zoals deelauto’s. Als meer mensen een auto delen, leidt dat volgens GroenLinks tot nog meer ruimte op straat. Stadsbelangen Delft vroeg de wethouder terug te gaan naar de tekentafel en in gesprek te gaan met de stad. Groep Stoelinga zei een motie te gaan voorbereiden over kentekenherkenning en parkeertarieven naar draagkracht.

STIP zei akkoord te gaan met het voorstel. ChristenUnie, CDA, PvdA, VVD en SP kondigden aan dat ze het voorstel mee terugnemen naar hun fracties. Het CDA kondigde daarbij aan na te gaan denken over amendementen. Wethouder Huijsmans bood de fracties ambtelijke inzet aan om verder te kijken naar de kaders, waarbinnen een overdracht van bevoegdheden aan het college zou passen. Het voorstel wordt in de raadsvergadering op donderdag 9 juli verder besproken.

Grondstoffen

De commissie kwam na middernacht niet meer toe aan de bespreking van Grip op Grondstoffen. Dat onderwerp komt na de zomer terug in een commissievergadering.  In antwoord op een rondvraag van Groep Stoelinga over zwerfvuil bij de afvalcontainers in de Van Speykstraat zei wethouder Huijsmans dat ze zo nodig in gesprek gaat met Avalex over de frequentie van het legen van de volle containers. Het probleem zou volgens de wethouder binnen een paar dagen opgelost moeten zijn.

Pagina opties