Overwegend positieve reacties op veiligheidsplan

Dit item is verlopen op 15-04-2019.
15 maart 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 14 maart overwegend positief gereageerd op het voorstel Prioriteiten veiligheidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan een veilig Delft’.

Het Delftse veiligheidsbeleid wordt om de vier jaar tegen het licht gehouden. De doelen en prioriteiten van het veiligheidsbeleid worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college stelt voor om de komende vier jaar de aandacht in dit beleid vooral te richten op ingrijpende delicten (high impact crimes) en fietsendiefstal, overlast, veiligheidsbeleving, ondermijning plus radicalisering en polarisatie.

Aandachtspunten

Door de fracties werd over het algemeen instemmend gereageerd op de keuze van het college. Het debat werd door de tien partijen vooral gebruikt om eigen aandachtspunten naar voren te brengen. Zo stelde het CDA tevreden vast dat binnen het veiligheidsbeleid ook wordt gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners. Het CDA zei wel bezorgd te zijn of het plan uitvoerbaar is. De fractie denkt dat er extra handhavingscapaciteit nodig is bij politie en gemeente. Volgens het CDA wordt daarmee niet alleen de pakkans vergroot, maar stijgt ook het veiligheidsgevoel van de Delftenaren.

Wat de VVD betreft moet iedere wijk in Delft veilig zijn. De partij deelde complimenten uit aan iedereen die zich met veiligheid bezighoudt. Maar de VVD trok daaruit niet de conclusie dat Delft veilig is. Meer blauw en meer camera’s kunnen Delft volgens de VVD veiliger maken. Net als het CDA liet de VVD weten bezorgd te zijn over het beschikbare budget voor handhaving en preventie.

Coffeeshops

Onafhankelijk Delft zou liever minder prioriteitstellingen zien in het uitvoeringsplan dat volgens die fractie veel lijkt op plannen van de afgelopen jaren. De situatie rond de inmiddels gesloten coffeeshops verdient volgens Onafhankelijk Delft de hoogste prioriteit, net als de toegenomen woninginbraken. De daling met 30% van het aantal fietsendiefstallen zou volgens Onafhankelijk Delft aanleiding moeten zijn om fietsendiefstal uit het prioriteitenlijstje te schrappen.

De PvdA constateerde tevreden dat de misdaadcijfers over het algemeen in Delft een dalende lijn vertonen. Naast minder fietsendiefstallen is er ook sprake van een kwart minder jeugdoverlast. De PvdA wees er op dat het veiligheidsgevoel in Voorhof en Buitenhof wel achterblijft bij de andere wijken in Delft. Ook de ChristenUnie toonde zich tevreden met het veiligheidsplan. De fractie sprak haar vertrouwen uit in het veiligheidsbeleid. Van de ChristenUnie mag mensenhandel extra aandacht krijgen, ook lijkt het probleem in Delft niet zo groot te zijn. Daarnaast vroeg de fractie om een evaluatie over het Zorg- en Veiligheidshuis.

Vertrouwen

De SP liet weten zich te kunnen vinden in de prioriteiten. De fractie zei geen moeite te hebben met de betrokkenheid van bewoners, maar wel als bewoners verantwoordelijkheid moeten dragen voor taken die eigenlijk door de overheid uitgevoerd moeten worden. GroenLinks vroeg aandacht voor het vertrouwen van bewoners in de politie. Als dat vertrouwen groot is, draagt dat volgens GroenLinks bij aan het veiligheidsgevoel. D66 zei een logisch verband te zien tussen de feiten en de prioriteiten.

Stadsbelangen Delft zei het eens te zijn met Onafhankelijk Delft dat ondermijning meer aandacht verdient. Daarnaast betwijfelde Stadsbelangen Delft of er 30% minder fietsen zijn gestolen in Delft. Dat zou volgens die fractie ook kunnen komen, doordat er minder aangifte wordt gedaan. STIP reageerde instemmend met de prioriteiten en zei het zeer terecht te vinden dat ingrijpende delicten op de prioriteitenlijst staan, omdat die het afgelopen jaar zijn toegenomen. Daarnaast is STIP van opvatting dat de fietsendiefstallen nog verder kunnen dalen als er meer fietsnietjes in de stad worden geplaatst. Ook het aantal overlastmeldingen kan volgens STIP omlaag door meer betrokkenheid van bewoners die met elkaar afspraken maken om overlast te voorkomen.

Capaciteit

Burgemeester Marja van Bijsterveldt was blij met de brede steun voor de prioriteitstelling in het veiligheidsplan. Ze deelde de zorgen van CDA en VVD over de handhavingscapaciteit, maar ze liet weten te gaan roeien met de riemen die ze heeft. Beschikbaarheid van voldoende juridische inzet vanuit de gemeente is daarbij overigens een belangrijk aandachtspunt. Ze verwacht dat het plan ook met de huidige capaciteit uitgevoerd kan worden. De burgemeester is na de incidenten rond de Delftse coffeeshops niet van plan om overal in Delft camera’s te plaatsen. Daar blijft de gemeente volgens haar evenwichtig mee omgaan in lijn met de wens van een meerderheid in de raad.

Ondermijning

Ze verzekerde de commissie dat er ook werk gemaakt gaat worden van de aanpak van ondermijning. Landelijk staat dit ook hoop op de agenda. Van Bijsterveldt wees erop dat het wel gaat om een drugs gerelateerde inzet en dat die inzet vooral is gericht over het vergaren van informatie en inzicht krijgen in zaken waarin de bovenwereld te maken heeft met de onderwereld. Ze beloofde de ChristenUnie met een verslag te komen over het Zorg- en Veiligheidshuis.

De burgemeester denkt in tegenstelling tot Stadsbelangen Delft niet dat het aantal fietsendiefstallen is gedaald omdat er minder aangiftes zijn gedaan. Dat gebeurt volgens haar veelal online. Volgens Van Bijsterveldt heeft de opening van de fietsenstalling bij het station bijgedragen aan de daadwerkelijke daling van het aantal gestolen fietsen in Delft.

Hamerslag

Geen van de fracties zag na het debat aanleiding om in de komende raadsvergadering een motie in te dienen. Het voorstel wordt in de raadsvergadering op donderdag 28 maart bij hamerslag door de raad vastgesteld.

Verantwoording

Dat gebeurt in die raadsvergadering ook met het Voorstel van het fractievoorzittersoverleg aan de raad inzake verantwoording fractievergoedingen 2017.

Jihadisme

De voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 werd door de commissie wel toegevoegd aan de bespreekagenda van de komende raadsvergadering. In deze rapportage wordt ingegaan op de inzet voor dit jaar en vooruitgeblikt op de voortzetting van de aanpak vanaf 2020.

Diverse fracties, waaronder de PvdA, GroenLinks, STIP, ChristenUnie gaven aan behoefte te hebben aan cijfers en meer inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Onafhankelijk Delft ging daarin nog een stap verder door te stellen klaar te zijn met de rapportages. Delft besteedt volgens die fractie 463.000 euro aan dit uitvoeringsprogramma, maar uit de rapportage blijkt volgens Onafhankelijk Delft niet wat het oplevert.

De VVD vroeg specifiek aandacht voor mogelijke subsidierelaties van de gemeente met eventuele haat zaaiende organisaties. Volgens die fracties moeten subsidies worden stopgezet als blijkt dat er sprake is van zo’n organisatie. De partij overweegt een motie op dit punt. Daarnaast liet Onafhankelijk Delft liet weten in de komende raadsvergadering een motie in te dienen. De motie moet volgens die fractie zorgen voor meer transparantie in de effectiviteit van het beleid. Ook de PvdA liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. 

Schriftelijk

Burgemeester Van Bijsterveldt beloofde de commissie alle vragen naar details schriftelijk te beantwoorden. Op vragen naar de effectiviteit van de aanpak zei de burgemeester dat dat lastig te meten is. Ze beloofde met cijfermateriaal meer inzicht te geven in de aantallen deelnemers aan de verschillende activiteiten uit het uitvoeringsprogramma.

Volgens de burgemeester komt er aan het eind van dit jaar geen evaluatie van het programma, maar wel een herijking die als basis dient voor de inzet vanaf 2020. Later dit jaar kan de raad een stuk verwachten voor die geactualiseerde aanpak.

Pagina opties