Oppositie voor, coalitie tegen enquête

Dit item is verlopen op 27-02-2016.
27 januari 2016 - Een raadsmeerderheid heeft positief gereageerd op de aanbeveling uit het eindrapport van de commissie Onderzoek Grote Projecten om, in plaats van een raadsenquête, verder te onderzoeken hoe de gemeente kan komen tot een regeling voor risicovolle projecten. De oppositiepartijen pleitten voor een raadsenquête. Dat gebeurde op dinsdag 26 januari in een extra overlegvergadering van de commissie Algemeen.

In een regeling voor risicovolle projecten moet volgens de onderzoekscommissie worden vastgelegd hoe de besluitvorming over een groot project moet plaatsvinden en hoe de onderdelen tijd, geld, kwaliteit en risico daarbij kunnen worden beheerst en hoe de gemeenteraad daarover wordt geïnformeerd. De onderzoekscommissie verwacht dat deze regeling voor eind 2016 aan de raad kan worden voorgelegd. Daarnaast beveelt de commissie de raad aan om het college op te dragen om te onderzoeken of de afdeling financiën van de gemeente voldoende is toegerust om haar adviserende en controlerende taak kritisch en volwaardig uit te kunnen voeren.

Verbeteringen

In het eindrapport dat op 4 januari werd gepresenteerd, stelt de commissie dat het onderzoek naar drie grote projecten in Delft (Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug) een goed inzicht heeft gegeven in het verloop van de afzonderlijke projecten. Er zijn feiten en knelpunten boven water gebracht en ook heeft het onderzoek volgens de commissie duidelijke oorzaken opgeleverd die in de projecten een rode draad vormen. Het zijn volgens de commissie de terugkerende knelpunten die in een vervolgonderzoek onderzocht moeten worden, zodat verbeteringen zorgen dat een groot project de volgende keer soepeler verloopt.

Vragen

De vragen die fracties aan het begin van de vergadering aan de onderzoekscommissie stelden, richtten zich onder meer op de aanbeveling aan de raad om af te zien van een raadsenquête. Stadsbelangen, PvdA, ChristenUnie en Fractie van Koppen wilden weten hoe de commissie tot dat advies was gekomen.  Onafhankelijk Delft sprak haar verbazing uit dat die fractie niet was geïnterviewd door de onderzoekers. Daarnaast was er kritiek van dezelfde fractie op het ontbreken van namen van wethouders en partijen in het eindrapport.

Plaatsvervangend voorzitter Martina Huijsmans wees Onafhankelijk Delft op de lijst met namen in het rapport, waarbij functies en periodes staan vermeld. Over de vraag waarom de commissie geen enquête adviseert, verwees ze naar de letterlijke aanbeveling in het rapport. Stadsbelangen wilde weten of die aanbeveling unaniem door de commissie was gedaan en dat werd door de plaatsvervangend voorzitter beaamd.

Debat

Het uitvoerige politieke debat draaide vooral om de vraag wel of geen raadsenquête. De coalitiepartijen delen in grote lijnen de conclusie van de onderzoekcommissie dat een enquête geen nieuwe feiten oplevert. De oppositiepartijen constateerden dat het onderzoek vooral antwoord heeft gegeven op de hoe-vraag. Maar waarom het de afgelopen jaren zo financieel mis is gegaan in Delft moet volgens hen in een enquête boven tafel komen. In een raadsenquête kunnen betrokkenen in het openbaar en onder ede worden gehoord.

Coalitiepartijen

De coalitiepartijen wijzen om diverse redenen een enquête af. D66 vindt dat de raad naar de toekomst moet kijken voor oplossingen. STIP is bang dat een enquête niet alleen duur is en veel tijd kost, maar ook weinig oplevert. De PvdA acht een enquête een te zwaar middel, niet alleen omdat er geen Maserati’s zijn gekocht en geen greep in de kas is gedaan, maar ook omdat de kritische vragen over bepaalde beslissingen ook aan het huidige college kunnen worden gesteld.

GroenLinks sprak haar waardering uit voor het werk van de commissie en complimenteerde net als enkele andere fracties de leden van de onderzoekscommissie met het vele werk. De fractie sprak over een volledig, op sommige punten ontluisterend, rapport, dat soms las als een spannend boek. GroenLinks benadrukte de momenten dat de raad niet geïnformeerd is. Volgens de VVD laat het rapport zien waarom Delft thans een van de duurste gemeenten van Nederland is. De VVD ziet ook geen reden voor verdere waarheidsvinding, omdat de conclusies uit het rapport helder zijn. Bovendien vindt de fractie dat het rapport aantoont dat de financiële gevolgen voor Delft te complex zijn om ze te herleiden naar enkele personen.

Oppositiepartijen

De oppositiepartijen somden uiteenlopende redenen op om wel een raadsenquête te houden. De SP stelde vast dat zonder enquête de onderste steen niet bovenkomt. Stadsbelangen zei te neigen naar een raadsenquête, omdat de inwoners van Delft recht hebben op antwoorden op de waaromvraag. Onafhankelijk Delft vindt een enquête nodig om schuldigen te kunnen aanwijzen. Wat het CDA betreft is met het gedegen feitenrelaas de eerste fase afgesloten en bestaat de tweede onderzoeksfase uit een enquête, omdat de feiten veel vragen oproepen.

De ChristenUnie zei ook alle reden te zien voor een enquête, omdat veel te leren valt van antwoorden over de beweegredenen van besluiten die in het verleden zijn genomen. Verder verwees deze fractie naar het raadsbesluit uit maart 2015 waarbij door de raad besloten was tot een enquête in fase 2. De ChristenUnie kondigde dan ook een amendement aan om toch een enquête te houden. Dat voorstel kan die fractie indienen tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 16 februari aanstaande.

College

De wethouders Aletta Hekker, Lennart Harpe en Raymond de Prez gaven na middernacht namens het college een toelichting op de deelrapporten over de grote projecten. Wethouder Hekker liet de commissie weten dat het college de aanbevelingen van de onderzoekscommissie overneemt en deels al bezig is met verbeteringen in processen en de ambtelijke organisatie. Wethouder Harpe noemde als één van die verbeteringen het meer inzichtelijk maken van de risico’s in het Spoorzoneproject en wethouder De Prez legde uit dat de les die van de Harnaschpolder is geleerd is dat de woningontwikkeling in het Spoorzonegebied nu gestuurd wordt door de vraag en niet door het aanbod.

Raadsvergadering

De tweede termijn van het debat wordt voortgezet in de raadsvergadering op dinsdag 16 februari. De SP stelde de fracties voor om tot die tijd te kijken hoe de wij-zijstelling van fracties voor en fracties tegen een enquête kan worden doorbroken.

Pagina opties