Ondernemers vrezen toekomst Schieoevers Noord

Dit item is verlopen op 23-02-2019.
23 januari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 22 januari hebben diverse ondernemers uit het gebied Schieoevers Noord, hun vertegenwoordigers en bewoners uit TU-noord hun zorgen uitgesproken over de plannen van de gemeente om in de toekomst Schieoevers Noord te ontwikkelen tot een stadsdeel waar gewerkt én gewoond kan worden. De ondernemers benadrukten dat zij niet beknot willen worden in hun bedrijfsvoering of bedrijfsgroei.

Die wens werd door de raad via de motie Ruim baan voor maakindustrie aan Schieoevers in maart 2018 ook al als opdracht aan het college meegegeven bij het maken van plannen voor dit gebied. Aan die plannen wordt nu gewerkt.

Milieugrenzen

De commissie besprak tot na middernacht het concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord, de MER (milieueffectrapportage) Schieoevers Noord en het Ontwerpbestemmingsplan Tiny Houses. Het bestemmingsplan dat ruimte biedt voor de bouw van 60 kleine huisjes kan binnenkort door de raad worden vastgesteld. Daaraan gekoppeld is een MER opgesteld, waarin milieugrenzen van en milieueffecten voor het hele gebied zijn onderzocht.

In het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord schetst het college de mogelijke ontwikkelingen die Schieoevers Noord de komende 30, 40, 50 jaar te wachten staan. Van een bestemmingsplan voor 60 kleine huisjes naar mogelijk 8500 woningen in de verre toekomst ging het CDA wat te snel. In navolging van de twaalf insprekers wees de fractie van het CDA op het ontwikkelplan dat bij enkele ondernemers de indruk wekt dat diverse bedrijven geen toekomst hebben in Schieoevers Noord. Het CDA had net als de Belangenvereniging TU-noord de MER-procedure liever in een latere fase gezien.

Maakondernemers

STIP zei het ontwikkelplan te zien als een schets voor hoe het gebied kan worden. Wat de fractie van STIP betreft, wordt het een levendig werk- en woongebied, met een 24-uurs economie, met vernieuwende en creatieve maakondernemers. De zorgen van STIP zitten in de beperkte ruimte en de vraag wie in de toekomst voorzieningen in die stadsdeel realiseert. Daarnaast vroeg STIP aan het college om in gesprek te gaan met de ondernemers die het gevoel hebben dat de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt niet zijn terug te lezen in het ontwikkelplan.

Ook de VVD herinnerde het college aan de motie Ruim baan en aan het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk banen in Delft bij moeten komen. Bedrijven verdienen volgens Stadsbelangen Delft meer steun van de gemeente. D66 zette kanttekeningen bij het bestemmingsplan Tiny Houses en deelde met andere partijen de opvatting dat Schieoevers een gebied met veel potentie is, maar dat het college nog veel werk heeft te verzetten om tot een Definitief Ontwikkelplan Schieoevers Noord te komen. D66 pleitte tevens bij het college om een strategie voor het gebied op te stellen.

DSM-terrein

GroenLinks reageerde bewust terughoudend, omdat de raad op dit moment nog geen besluit over Schieoevers neemt. GroenLinks wees op de start van het participatietraject, waarin ook de ondernemers en andere partijen de komende tijd hun zegje kunnen doen. GroenLinks zei de uitgangspunten uit het ontwikkelplan te onderstrepen. Daarnaast betoogde de fractie dat Delft groter is dan Schieoevers en dat in samenhang ook naar het DSM-terrein en Technopolis gekeken kan worden. Dat de MER de milieugrenzen aangeeft, betekent volgens GroenLinks niet dat in Schieoevers Noord die grenzen opgezocht moeten worden. GroenLinks stelde de andere fracties voor om Schieoevers Noord door de gemeenteraad te laten volgen als een risicovol project. VVD en CDA sloten zich bij die suggestie aan.

Als het aan de ChristenUnie ligt, moet de gemeente niet blind varen op de bouw van 15.000 woningen in de stad. Woningen bouwen aan de Schie betekent volgens de ChristenUnie dat die woningen daarna geen bedrijven meer worden. Eerst kijken naar wat er kan, mits bedrijven prioriteit krijgen, luidde het advies van het ChristenUnie.

TU-bedrijven

De SP bestempelde Schieoevers Noord als een belangrijk gebied voor de Delftse economie. De partij zei de indruk te hebben dat er alleen TU-bedrijven komen. De PvdA betoogde dat het college nadrukkelijk aandacht voor de bestaande bedrijven moet hebben en dat de raad periodiek geïnformeerd moet worden over de voortgang. Onafhankelijk Delft liet weten ernstige twijfels te hebben bij de mix van wonen en werken in het gebied en zette vraagtekens bij de verkeersveiligheid in de toekomst.

Zienswijzen

Wethouder Stephan Brandligt gaf namens het college een toelichting op de procedures die op dit moment lopen. Hij hoorde bij de insprekers eveneens veel zorgen, maar ook misvattingen. Diverse insprekers hadden hun ingediende zienswijzen op de MER in de commissie verwoord, maar die zienswijzen worden door het college nog van een reactie voorzien. De nota Zienswijzen die bij de MER hoort, komt volgens de wethouder in maart naar de raad. Daarnaast liet hij de commissie weten dat reacties op het ontwikkelplan eveneens worden meegenomen als input voor de definitieve versie.

Het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord is volgens wethouder Brandligt het startdocument voor de komende participatieronde. Hij riep de insprekers op om deel te nemen aan een van de tien sessies die de komende tijd gehouden gaan worden. Het college wil daarna het Definitieve Ontwikkelplan Schieoevers Noord in mei gereed hebben, zodat de raad er voor het zomerreces een besluit over kan nemen.

Gesprekken

Verder stelde hij de commissie en de ondernemers gerust dat de gesprekken met de Bedrijvenkring Schieoevers doorgaan. Ook verzekerde hij de ondernemers dat alle bedrijven kunnen blijven zitten en blijven groeien op de plek waar ze nu zitten. Om meer rust te creëren liet Brandligt weten dat de planontwikkeling in fases wordt uitgevoerd met de focus gericht op Schiehallen, Nieuwe Haven en station Delft Campus. Daarnaast stelde hij de VVD gerust dat er nog steeds geen onomkeerbare besluiten zijn genomen.

Wethouder Bas Vollebregt herhaalde dat het college de bedrijvigheid in Schieoevers Noord koestert en dat er ruimte is voor groei. Wethouder Martina Huijsmans hield de commissie voor dat er nog heel veel momenten komen waarin de raad aan zet is als er voor delen van het gebied bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld.

Motie

De VVD zei na de collegereactie een fuikachtig gevoel te hebben en dat het college met economisch vuur speelt. Die fractie gaat nadenken over een motie om meer richting te geven aan het definitieve ontwikkelplan. Ook D66, CDA en STIP lieten weten dat zij dit onderwerp verder in hun fracties gaan bespreken.

Rotterdamseweg 13

Bij de behandeling van het voorstel over een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van twee woningen op de locatie Rotterdamseweg 13 in Delft lieten D66, VVD en STIP weten geen bedenkingen te hebben. De eigenaar van deze locatie wil op zijn binnenterrein twee geschakelde woningen realiseren met parkeerplaatsen op eigen terrein. Een oude kastanjeboom blijft staan en bij de bouw van de woningen is sprake van klimaat-adaptieve oplossingen.

Een inspreekster liet namens omwonenden weten dat zij dit bouwplan niet zien zitten. Het binnenterrein is onderdeel van een historische stadstuin die volgens de inspreekster behouden moet blijven vanwege de cultuurhistorische waarde. Daarnaast verwachten de omwonenden een toename van wateroverlast als het gebied wordt versteend. De fracties van GroenLinks, SP, ChristenUnie, CDA, PvdA, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft deelden die zorgen. Volgens de VVD is er juist sprake van vergroening, omdat de bestaande schuren in de tuin plaatsmaken voor twee kleinere woningen.

Wethouder Huijsmans hield de commissie voor dat het plan voldoet aan alle toetsingskaders en dat de vrees voor precedentwerking onterecht is, omdat er sprake is van een unieke situatie. GroenLinks liet na het betoog van de wethouder weten de bezwaren van de inspreekster te onderstrepen. De ChristenUnie en PvdA gaan het voorstel in hun fracties verder bespreken. Als dat leidt tot moties kunnen ze die bij de behandeling van dit voorstel indienen in de komende raadsvergadering.  

Dakopbouw

Het voorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor een dakopbouw ten behoeve van zes appartementen aan de Mina Krusemanstraat 40-44 is door de commissie als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering gezet. Stadsbelangen Delft wilde weten voor welke doelgroep de appartementen zijn bedoeld. Wethouder Huijsmans legde uit dat het gaat om middeldure huurwoningen gaat. Geen van de fracties lieten bij dit voorstel bedenkingen noteren.

Rondvraag

Op de vraag van Onafhankelijk Delft over de stand van zaken rond het EWI-gebouw van de TU vertelde wethouder Huijsmans dat de universiteit de hele vastgoedportefeuille onder de loep gaat nemen. Ze verwacht de raad daarover eind februari meer informatie te kunnen geven.

Pagina opties