Nota Parkeernormen zorgt voor levendig debat

Dit item is verlopen op 12-10-2018.
Voorafgaand aan de vergadering bezochten raads- en commissieleden de wijk Tanthof om er met het bestuur van Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de wijk.
12 september 2018 – De bespreking van de Nota Parkeernormen 2018 heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 11 september tot een levendig debat geleid.
(FOTO: Voorafgaand aan de commissievergadering spraken raads- en commissieleden met het bestuur van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) over ontwikkelingen in Tanthof.)

Het college zegt met deze nota te komen tot een toekomst-vast, gebiedsgericht en flexibel parkeernormenbeleid waar bij bouwontwikkelingen in voldoende parkeercapaciteit wordt voorzien. De vragen die ook door een inspreker en door nagenoeg alle partijen werden gesteld waren dan ook hoe ziet de toekomst eruit, over welke gebieden gaat het specifiek en hoe flexibel worden de parkeernormen toegepast.

Anders dan de vorige nota uit 2013 biedt deze nota de gemeente de mogelijkheid om in overleg met ontwikkelaars en eigenaren af te wijken van de parkeernormen. Dat kan betekenen dat er minder parkeerplaatsen komen bij woningen waarvan de ontwikkelaar verwacht dat er minder autobezitters zullen gaan wonen. In de nota zijn daarnaast de maximale loopafstanden naar parkeerplekken opgerekt en zijn voor het eerst ook fietsparkeernormen vastgelegd.  Het college spreekt in de nota de verwachting uit dat op parkeergebied in 2040, door meer deelgebruik, innovaties en alternatieven voor de auto, minder parkeerplaatsen nodig zijn door een lager autobezit. Voor die tijd verwacht het college nog een stijging van het autobezit.

Maatwerk

STIP complimenteerde wethouder Martina Huijsmans dat de nota veel maatwerk biedt, maar wees ook kritisch op het ontbreken van een visie op de stad. Volgens STIP moet zo’n visie antwoord geven op de vraag hoe Delft ervoor gaat zorgen dat het aantal auto’s in de stad daalt. Ook GroenLinks sprak van een goede ontwikkeling, omdat met deze nota voorgesorteerd kan worden op een stad met een lagere parkeerbehoefte. Bovendien kwam GroenLinks met de suggestie voor het college om ontwikkelaars een bijdrage te vragen voor een mobiliteitsfonds. Nu betalen ontwikkelaars de gemeente een bijdrage als ze er zelf niet in slagen voldoende parkeerplekken te realiseren. Volgens GroenLinks zou gekeken moeten worden of van ontwikkelaars een bijdrage voor het verbeteren van het openbaar vervoer gevraagd kan worden. De wethouder vond het een interessant idee.

Deeleconomie

De veronderstelling dat de deeleconomie in de toekomst het autobezit en autogebruik laat dalen; daar was de VVD nog niet van overtuigd. Tot die tijd moeten de parkeernormen gehandhaafd blijven, vindt de VVD en ook het CDA sprak over beter te veel dan te weinig parkeerplekken. Daarnaast wees het CDA, als het gaat om het effectief gebruik van parkeerruimte, op de bebording naar de parkeergarages die beter kan. De VVD adviseerde wethouder Huijsmans toch vooral behoedzaam om te gaan met het afschalen van het aantal parkeerplekken in de stad.

D66 liet weten het toe te juichen dat de nota meer flexibiliteit toestaat, omdat dat meer ruimte biedt aan woningbouw. De ChristenUnie zei ook vooruit te kijken en sprak net als STIP de verwachting uit dat het aantal auto’s per huishouden zal dalen. De PvdA was eveneens blij met de nota die volgens die partij een eerste stap is in het nadenken over mobiliteit.

Wethouder Huijsmans haakte daarop in en kondigde aan dat de raad en de stad nog dit jaar worden betrokken bij de totstandkoming van een het Mobiliteitsplan Delft. De wethouder had tijdens het debat daar al veel ideeën over gehoord.

Het CDA liet aan het eind van het debat weten het onderwerp verder te gaan bespreken in de fractie. De VVD kondigde een motie aan, die in de raadsvergadering op donderdag 27 september kan worden ingediend.

Mercuriusweg

Een meerderheid van de commissie adviseerde positief over het voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen nieuwbouwappartementen Mercuriusweg 1. Deze verklaring is nodig, omdat de eigenaar van het pand Mercuriusweg 1 een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de bouw van 71 appartementen op het eigen parkeerterrein. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het project afgeeft. De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden gedurende zes weken ter inzage gelegd. Na deze periode wordt de definitieve verklaring van geen bedenkingen gevraagd.

Onafhankelijk Delft, CDA, VVD, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft lieten weten dat ze geen bedenkingen hebben bij het plan. STIP sprak van een mooi plan, maar had in plaats van de 102 geplande parkeerplekken liever 65 deel-parkeerplekken bij de nieuwbouw gezien.  De PvdA constateerde tevreden dat het plan goed past in de omgeving en dat het groen blijft. D66 wees ook op de parkeerplaatsen en volgde deels de opmerkingen van GroenLinks.

GroenLinks zei moeilijk in te kunnen schatten hoe dit plan zich verhoudt tot de omgeving omdat een integraal plan voor de ontwikkelingen in dit gebied aan de rand van de Spoorzone ontbreekt. Daarnaast had GroenLinks in het plan ook meer aspecten willen terugzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en een groene leefomgeving. GroenLinks kondigde een motie aan die het college de opdracht geeft om voor bouwplannen in het algemeen regels voor klimaatadaptatie op te stellen. Die motie kan GroenLinks tijdens de raadsvergadering op 27 september indienen.

De SP hekelde het plan, omdat het voorziet in middel-dure huurwoningen. De SP had liever meer variatie naar beneden in de huurprijzen gezien. De fractie liet het bij die opmerking en kondigde geen motie aan.

Yperstraat

De brief van het college over het Ambitiedocument Yperstraat en omgeving had van enkele fracties, waaronder PvdA, GroenLinks en SP wat meer ambitie mogen hebben. Andere fracties zoals VVD, STIP, CDA en ChristenUnie waren tevreden dat het college de belofte aan de raad was nagekomen om in overleg met bewoners op te schrijven wat de kansen zijn voor dit deel van de binnenstad.

Het Yperdek blijft voorlopig in gebruik als parkeerplaats voor circa 140 auto’s en de twee bedrijven blijven er voorlopig zitten. Daarnaast wordt gekeken naar het verbeteren van de keermogelijkheid voor vrachtwagens in de Achtersack. Voor het opknappen van het speelterreintje is geen geld. Wethouder Bas Vollebregt liet weten dat toezichthouders erop letten dat de speelplek niet als hangplek wordt gebruikt.

Hamerstukken

De raad praat in de komende raadsvergadering niet verder over de voorstellen Nota duurzaam bodembeheer gemeente Delft 2018 en Vaststelling onttrekkingsbesluit stoep achterzijde en passage i.v.m. modernisering Lidl supermarkt Griegstraat. De fracties zagen na de bespreking van die onderwerpen geen aanleiding om moties in te dienen.

Pagina opties