Nieuwe Wmo-verordening roept veel vragen op

Dit item is verlopen op 14-01-2019.
14 december 2018 – In de extra overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 13 december overwegend positief kritisch gereageerd op het voorstel om de gemeenteraad de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019 te laten vaststellen.

Deze verordening komt in de plaats van de huidige Wmo-verordening, die regelde dat zorg per uur ingekocht kon worden. Voor 2019 wordt zorg regionaal ingekocht om resultaten te behalen en daarnaast betaalt een huishouden vanaf 1 januari elke vier weken een abonnementstarief van € 17,50 voor Wmo-ondersteuning. Het kabinet beoogt daarmee een stapeling van eigen bijdragen te voorkomen en een maximum te stellen aan de eigen bijdrage voor mensen die zorg nodig hebben.

In de commissie bleek dat de nieuwe regels die in de verordening zijn opgenomen veel vragen oproepen. De PvdA wilde onder meer weten hoe de gemeente een eventuele kostenstijging in de hand kan houden om tegelijkertijd de toegang tot zorg te waarborgen. Vraagtekens werden ook gezet bij de keuze van Delft om in tegenstelling tot de andere regiogemeenten het pgb-tarief van €20,- voor informele ondersteuning van familie en vrienden te behouden. De andere gemeenten hebben met het oog op de resultaatfinanciering ervoor gekozen om het informeel tarief om te zetten naar een tarief van 80% van het zorg in natura (ZIN) tarief.

Angel

Voor de ChristenUnie zit de angel in het nieuwe systeem in het resultaatgericht werken, want hoe bepaal je volgens de ChristenUnie aan de hand van een zorgplan wat een schoon huis is. De normen die daarover tot nu toe golden, bestaan in 2019 niet meer. De zorgvrager en aanbieder moeten er dan samen in een zorgplan uit zien te komen. En bezwaar maken op een beschikking is ingewikkeld volgens de ChristenUnie, omdat er een lang proces aan vooraf gaat om tot dat plan te komen. De fractie pleitte daarom voor een duidelijke uitleg van de regels door de gemeente. Daarnaast wees de ChristenUnie op de mantelzorgers. De verordening bepaalt dat hun ondersteuning bestaat uit de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, maar van de ChristenUnie mag dat ook iets anders zijn. De fractie wees op de strippenkaart die mantelzorgers in Utrecht kunnen gebruiken om hun zorg zes dagdelen over te dragen.

GroenLinks had eveneens oog voor de mantelzorgers en wees daarbij op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Delft om ook resultaatgericht zorg in te kopen die als doel heeft om een mantelzorger te ontlasten, bijvoorbeeld door een cliënt dagbesteding aan te bieden, ook als zij of hij daar niet direct om heeft gevraagd. Daarnaast stelde GroenLinks voor om de term ‘intrinsiek’ motiveren in een van de artikelen van de verordening te schrappen.

Overbelasting

D66 vroeg eveneens aandacht voor het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Die fractie zei tevreden te zijn met de nieuwe verordening die aanbieders stimuleert om resultaatgericht te werken. Volgens D66 is het wel zaak dat het college de ontwikkelingen scherp monitort, op tijd evalueert en de raad tijdig informeert over eventuele aanpassingen in de nieuwe Wmo-ondersteuning. Ook STIP zei blij te zijn dat zorgaanbieders nu gestimuleerd worden om zich te richten op innovatie. Wat Stadsbelangen Delft betreft verdient de cliëntondersteuning meer aandacht. De VVD had vragen over de te verwachten kosten en vroeg de wethouder om te onderzoeken hoe andere gemeenten omgaan met hun pgb-tarief.

Voor het CDA is het van belang dat het praten met een cliënt niet bij een keukentafelgesprek blijft. Volgens die fractie verdienen zorgvragers terugkerende aandacht. Ook waarschuwde het CDA voor de opvatting dat de ‘eigen regie’ of ‘eigen kracht’ van een zorgvrager soms doorslaat. Als blijkt dat hulp of zorg overduidelijk nodig is, terwijl iemand zegt geen hulp nodig te hebben, dan moet volgens het CDA de zorg en niet de ‘eigen regie’ voorop staan. Ook de SP liet weten positief te zijn over de verordening en de vragen van ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft te delen. In navolging van de adviesraad vroeg de SP wethouder Karin Schrederhof de nieuwe aanpak niet na vier jaar, maar na twee jaar te evalueren.

Maatwerk

De wethouder zei dat er eventueel al na één jaar wordt gekeken of de nieuwe verordening werkt. Ze kondigde aan dat scherp op de uitvoering gelet gaat worden en dat ze de raad op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en eventuele aanpassingen in het beleid. Ze beloofde de VVD ook te onderzoeken hoe andere gemeenten in vergelijking met Delft omgaan met het pgb-tarief. Ze verzekerde de commissie dat maatwerk altijd mogelijk blijft in de nieuwe manier van werken. Ook als het gaat om een schoon huis. Volgens de wethouder is dat juist iets waarbij de hulp afgestemd moet worden op de persoon. De wethouder zegde toe dat de nieuwe regels op een duidelijke manier met de Delftenaren worden gecommuniceerd.

Aandacht voor de mantelzorgers is er volgens de wethouder voldoende. Schrederhof zei het met de ChristenUnie eens te zijn dat de Dag van de Mantelzorg anders kan. En GroenLinks liet ze weten dat het woord ‘intrinsiek’ best geschrapt mag worden. GroenLinks kondigde daarvoor een amendement aan. Daarnaast wil GroenLinks in de raadsvergadering op donderdag 20 december een amendement indienen om het mogelijk te maken dat zorg wordt ingezet die mantelzorgers ontlast. Ook de ChristenUnie gaat nadenken over een amendement. Dat betekent dat de raad het voorstel in de komende vergadering verder bespreekt.

Pagina opties