Minder groen in Voorhof Zuidwest?

Dit item is verlopen op 30-06-2007.

30 mei 2007 – De commissie Ruimtelijke Ordening besprak dinsdag 29 mei in de voortzetting van de vergadering van 24 mei de gebiedsvisie Voorhof Zuidwest. Vier bewoners uitten vorige week en drie van hen dinsdag in hun inspraakreactie de vrees dat hun wijk minder groen wordt. De gemeente wil het groen ‘uitdunnen’ om onder meer iets tegen de sociale onveiligheid in Voorhof Zuidwest te doen. De bewoners lieten ook blijken dat ze niet tevreden waren over de formele inspraakbijeenkomsten. Daar werden ze naar hun zeggen wel gehoord, maar er werd niet naar hen geluisterd. Daarnaast was de reactietermijn van twee weken op het conceptplan ook zeer kort. Volgens wethouder Anne Koning hadden de bewoners voldoende de gelegenheid gehad om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Woonservicezone
De commissieleden hadden ook zo hun bedenkingen bij de visie. Zij plaatsten onder meer vraagtekens bij de status van de visie die als basis dient voor toekomstige ontwikkelingen. De visie geeft de gemeente een handvat om in zuidwestelijke hoek van de wijk aan de Kruithuisweg, Voorhofdreef en Provincialeweg ruimtelijke ontwikkelingen in de hand te houden. Zo wil de gemeente onder meer een woonservicezone creëren waar senioren en gehandicapten zorg en winkels dichtbij huis hebben. De fracties van STIP en VVD oordelen positief over de visie. SP en Leefbaar Delft keuren de visie af. De overige fracties hadden hun standpunt nog niet bepaald.

Spoorzoneproject
Teleurstelling was er in de commissie Ruimtelijke Ordening over de reactie van het college van B en W op het voorstel van Aad van Tongeren (CDA) aan het college om de raad in de toekomst met regelmaat op de hoogte te houden van de voortgang van het Spoorzoneproject. Het college legde in de reactie uit dat de controle op het privaatpublieke Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS) voldoende gewaarborgd is door de rapportages aan het college. Na aandringen kreeg de commissie de toezegging dat het eerste rapport van OBS volgende maand naar het college gaat. B en W stellen dan een reactie op en die gaat samen met het rapport naar de gemeenteraad. Aad van Tongeren benadrukte het belang van goede informatieverstrekking aan de raad.

Pagina opties