Meeste fracties blij met Delftse aanpak jeugdhulp

Dit item is verlopen op 24-02-2020.
24 januari 2020 – Nagenoeg alle fracties hebben in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 23 januari tevreden gereageerd op de ontwikkelingen in Delft op het gebied van de jeugdhulp. 

Waar andere gemeenten kampen met fikse financiële tekorten op de jeugdhulp en het bieden van zorg aan kwetsbare jongeren lijkt Delft die zorg en de financiën goed op orde te hebben.  Dat was ook de conclusie van een meerderheid in de commissie die zich boog over verschillende nota’s en rapporten over diverse aspecten van de jeugdzorg.

In het debat over dit zeer brede onderwerp hadden de fracties naast suggesties om het beleid verder te verbeteren vooral ook veel vragen voor wethouder Hatte van der Woude. GroenLinks zei blij te zijn met de integrale aanpak en vroeg aandacht voor het resultaat gericht inkopen van jeugdzorg, de wachtlijsten en steeds andere hulpverleners waar jongeren mee te maken hebben. 

STIP liet weten erg tevreden te zijn met het werk dat de wethouder maakt van een visie op preventie en de toegang tot jeugdhulp die volgens STIP in Delft goed geregeld is. De inzet van specialisten aan de voorkant is volgens het CDA niet de oplossing die ervoor moet zorgen dat jongeren met lichte problemen lichte hulp krijgen. Daarover zouden volgens die fractie juist generalisten bij de toegang beter over kunnen oordelen. De VVD was lovend over de huidige aanpak, waarin Delft vooroploopt. 

Voorbeeldgemeente 

De PvdA vindt dat Delft een voorbeeldgemeente in de regio is als het gaat om het inkoopbeleid van zorg. Zorg moet echter volgens de SP niet aan de markt worden overgelaten, maar moet dat een basisvoorziening zijn voor iedereen. 

De ChristenUnie stelde voor dat de raad meepraat over de visie op preventie, want daarbij moet in de ogen van die fractie ook gekeken worden naar de gevolgen van echtscheidingen. Stadsbelangen Delft zette vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de stukken, omdat de verhalen in de praktijk soms anders blijken te zijn. 

D66 wees op de rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en het rapport van de Kinderombudsman. Beide rapporten bevatten aanbevelingen voor gemeenten. D66 wilde van de wethouder weten welke van die adviezen worden overgenomen. In navolging van het CDA vroeg Onafhankelijk Delft aan de wethouder naar de positie van de jeugdbescherming binnen de jeugdzorg. Die organisatie lijkt volgens die fracties de regie soms kwijt te zijn. 

Decentralisatie

Wethouder Van der Woude beaamde dat er de laatste tijd veel discussie is ontstaan over de decentralisatie van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. De onduidelijkheid over de rol van het rijk, de regio’s en de gemeenten wordt er volgens haar niet duidelijker door rapporten, waarbij niet is gesproken met de gemeenten. Ook op andere gebieden over het wie, wat en hoe binnen het stelsel jeugdzorg bestaat er nog veel onduidelijkheid, aldus de wethouder. Ze liet de commissie weten dat de zorg voor dit jaar door Delft is ingekocht en dat voor volgend jaar wordt gekeken naar de tarieven en de manier van inkoop. 

Daarnaast kondigde de wethouder aan dat ze aan slag gaat met een lokaal visietraject op de jeugdpreventie in relatie tot de jeugdhulp. De raad krijgt daarover in het voorjaar een brief van het college. Van der Woude zei het belangrijk te vinden dat Delft nu vooral lokaal aan de slag gaat en dat het college in grote lijnen zal reageren op de aanbevelingen uit de twee rapporten. Volgens de wethouder is de samenwerking tussen Delft en de jeugdbescherming gelegen in beter samenspel en daalt het aantal aanmeldingen daardoor. 

Het CDA liet als enige weten dit agendapunt mee terug te nemen om er intern verder over te praten. Dat betekent dat de gemeenteraad er op donderdag 30 januari ook verder over spreekt in de besluitvormende vergadering. De fractie van het CDA dient dan wellicht een motie in. 

Perspektief 

De commissie boog zich donderdag ook over de Quickscan Perspektief van de GGD Haaglanden over Perspektief. Deze organisatie regelt in Delft en Westland de zorg voor kwetsbare mensen. Het rapport concludeerde in oktober vorig jaar dat mensen met een doodswens bij Perspektief niet de goede behandeling hebben gekregen. 

De fracties hadden vooral veel vragen aan wethouder Karin Schrederhof over de ernstige situatie bij Perspektief. De ChristenUnie wilde onder meer weten of de GGD niet eerder aan de bel had moeten trekken. Het CDA stelde vervolgmaatregelen voor met betrekking tot de kwaliteitseisen, de controle op Perspektief en lagere salarissen voor de bestuurders van deze zorginstelling. D66 noemde het terecht dat het college de samenwerking met Perspektief niet heeft verbroken, omdat de continuïteit van zorg gegarandeerd moet zijn. 

Wethouder Schrederhof deed uitgebreid uit de doeken welke maatregelen zijn genomen om de hulpverlening door Perspektief te verbeteren. De gemeente heeft onder meer de raad van bestuur en de raad van toezicht aangesproken. Ze deelde de mening van het CDA dat binnen zorginstanties de kwaliteitseisen op orde moeten zijn. Sinds september is er volgens de wethouder wel sprake van een kwaliteitsverbetering bij Perspektief. Om in de toekomst te voorkomen dat de gemeente geen alternatieve zorgaanbieders heeft, zijn na een aanbesteding voor beschermd wonen nu acht zorgpartners en voor beschermd thuis tien zorgpartners aangetrokken. Er wordt nu gekeken of en hoe zij zorg en vastgoed van Perspektief kunnen overnemen. 

Van Onafhankelijk Delft mag het college de samenwerking met Perspektief afbouwen. De overige fracties reageerden tevreden op de uitleg van de wethouder. Ze verzekerde de commissie dat de raad wordt meegenomen in het verdere proces. Geen van de fracties zag na het debat aanleiding om dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van de raad. 

Middenhuur 

Op verzoek van de fracties van STIP, D66 en VVD stond de commissie verder stil bij het Actieplan Middenhuur. Door afspraken te maken met ontwikkelaars, beleggers en corporaties wil het college op termijn wil naar een woningmarkt in Delft met 13% middeldure huurwoningen (conform Woonvisie 2016-2023). Dat is nu 8% (waarvan 4% corporatie bezit en 4% particuliere middeldure huurwoningen). STIP vroeg wethouder Schrederhof in die afspraken ook niet voorbij te gaan aan klimaatadaptief en circulair bouwen. De VVD vroeg om een evaluatie en D66 om een onderzoek naar de mogelijkheid om bewoningsplicht in te voeren. 

Wethouder Schrederhof liet de commissie weten dat de afspraken nog ingeregeld moeten worden en dat er sprake is van een lang traject en van een maatregel met een langere toekomst. De bewoningsplicht is volgens de wethouder een maatregel die bij de evaluatie van de omzettingsvergunning wordt bekeken. Schrederhof verwacht die evaluatie dit kwartaal gereed te hebben. Ook GroenLinks kwam met de suggestie van bewoningsplicht om speculeren en dure huren te voorkomen, maar die fractie zei een verband te zien met koopwoningen en kamerbewoning. GroenLinks stelde de commissie voor om daar ook eens beeldvormend verder naar te kijken. Het actieplan werd door geen van de fracties toegevoegd aan de raadsagenda. 

Prestatieafspraken 

De raad praat op donderdag 30 januari wel verder over de prestatieafspraken die voor 2020 zijn gemaakt door de gemeente met de vier woningcorporaties Duwo, Vestia, Vidomes en Woonbron en hun huurdersorganisaties in Delft. 

In het debat over deze afspraken gingen de fracties vooral in op afspraken die ze misten. STIP wees daarbij op de onzelfstandige studentenwoningen en op duurzaamheid. Ook GroenLinks noemde duurzaamheid als onderbelicht net als de neutrale woonlasten bij verduurzaming, de regionale opgave sociale huur en langer en weer thuis. De ChristenUnie had in de afspraken meer willen lezen over de mogelijkheid van huurbevriezing. 

De SP kon weinig concreets en weinig actie in de afspraken ontdekken. Vooral het ontbreken van afspraken over onderhoud aan woningen stoorde de SP. Ook de fractie van Onafhankelijk Delft liet weten dat er te weinig onderhoudsafspraken zijn gemaakt. Het CDA zei de Poptahof te missen in de afspraken. Stadsbelangen Delft en de VVD wezen op de samenwerking met de TU om meer studentenwoningen te bouwen op de campus. De SP en Onafhankelijk Delft komen wellicht in de raadsvergadering op 30 januari met moties, nadat ze dit onderwerp verder in hun fracties hebben besproken. 

Beeldvorming 

De commissie Ruimte en Verkeer hield donderdag voor vijftien raadsleden en vijf bewoners haar tweede interactieve raadssessie Omgevingsvisie. Voorafgaand gaf stadsbouwmeester Tako Postma een presentatie over zijn eerste 100 dagen in Delft. 

Voor deze presentatie ontving de raad een startnotitie van de stadsbouwmeester, waarin hij zijn constateringen heeft gekoppeld aan aanbevelingen voor de toekomst. De startnotitie wordt nog geagendeerd en besproken met de stadsbouwmeester in een oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. 

In de interactieve raadssessie Omgevingsvisie gaf KuiperCompagnons een toelichting op het proces en de eerste contouren van de Omgevingsvisie: Kernwaarden van Delft, de koers voor de stad: 6 perspectieven voor 2040 en Gebiedsindeling en de accenten per deelgebied

Na de toelichting spraken de raadsleden met collegeleden en de stadsbouwmeester over vijf majeure vraagstukken door groei van de stad: hoogbouw, combinatie van wonen en werken, voorzieningenniveau, claim openbare ruimte en energietransitie. De uitkomsten van de gesprekken over deze vraagstukken werden door de gespreksleiders plenair teruggekoppeld. Volgens planning is de ontwerpvisie in mei 2020 voor bespreking in de commissie beschikbaar.  In september 2020 vindt definitieve besluitvorming door college en gemeenteraad plaats.  

Pagina opties