Meerderheid wil geen markering naaktstrand

Dit item is verlopen op 01-01-2018.
1 december 2017 – Met een kleine meerderheid van negentien stemmen heeft de raad in de vergadering op donderdag 30 november een motie van onder andere D66 verworpen om het naaktstrand in de Delftse Hout zowel ter plekke met borden als in de Algemene Plaatselijke Verordening te markeren. Het was één van de in totaal 21 moties die tijdens de vergadering bij tal van onderwerpen werden ingediend.

De motie Naaktrecreatie werd ingediend door D66, Onafhankelijk Delft GroenLinks en Fractie Van Koppen bij de bespreking van het voorstel actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft. Dat voorstel werd unaniem door de raad aangenomen, nadat een meerderheid van de fracties had ingestemd met het amendement Die ballon gaat niet op. Dat wijzigingsvoorstel van GroenLinks, D66, ChristenUnie en Fractie Van Koppen verbiedt voortaan het oplaten van ballonnen in Delft. De indieners willen vooral voorkomen dat ballonresten voor veel plastic troep en dierenleed zorgen.

In het debat over het aanwijzen van het strandje bij de grote plas in de Delftse Hout als naaktstrand volgde de meerderheid de argumenten van burgemeester Marja van Bijsterveldt om de huidige situatie te laten zoals die is, omdat geen sprake meer is van ongewenste overlast. Dat was er enkele jaren geleden wel toen het strandje een aangewezen gebied was. Extra borden zou volgens de burgemeester ook extra handhaving betekenen. Ze schatte de extra kosten daarvan op 135.000 euro. Van Bijsterveldt benadrukte dat naaktrecreatie in de Delftse Hout en op het strand toegestaan blijft en dat er de afgelopen zomer geen sprake van overlast was. Een nipte raadsmeerderheid volgde haar in de wens om dat zo te houden.

Heilige Land

De raad stond ook uitgebreid stil bij de plannen van Woonbron voor de 65 witte huizen in het Heilige Land. De bewoners willen dat de woningen gerenoveerd worden in plaats van gesloopt. In de commissievergadering spraken de bewoners al hun ongenoegen uit over de gang van zaken. Zij hekelden het gebrek aan overleg met de woningcorporatie. Wethouder Raimond de Prez beloofde in die vergadering te zorgen voor bemiddeling als Woonbron en de bewoners er samen niet uit zouden komen. Daar hield volgens de wethouder en ook diverse fracties de zeggenschap van de gemeente wel op.

De SP, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen probeerden via de motie Toekomst witte woningen Heilige Land het college onder meer op te dragen in overleg te treden met Woonbron om onder meer te pleiten voor een actueel technisch onderzoek en renovatie van de huizen. De vergelijkbare motie Geen sloop witte huizen Heilige Land die Onafhankelijk Delft indiende, vroeg het college er alles aan te doen om sloop te voorkomen.

Vooral de VVD stoorde zich aan de verwachting die diverse fracties wekten dat de raad een stokje zou kunnen steken in de eventuele sloop van de woningen aan de Schaepmanstraat. Ook D66 kritiseerde, net als de SP het proces tussen Woonbron en de bewoners, maar sloot zich aan bij de VVD en andere coalitiepartijen dat de raad geen besluit neemt over renovatie of sloop van de witte huizen.

Wethouder De Prez legde andermaal uit dat het college een stappenplan heeft opgesteld voor de aanvraag van een sloopvergunning. Woonbron moet voor zo’n aanvraag eerst met een actueel en onafhankelijk onderzoek over de technische staat van de woningen komen. De wethouder verzekerde de raad ook dat hij regelmatig overleg voert met de woningcorporaties onder meer om voor voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen in Delft te zorgen. Daarnaast zei hij bereid te zijn om de zorgen van de raad over het proces te delen met Woonbron. De bewoners krijgen inmiddels op kosten van Woonbron steun van de Woonbond. De Prez noemde dat een stap in de goede richting.  Beide moties werden door een ruime raadsmeerderheid verworpen.

Buurthuis

Het voorstel Kadernota ISD III Een sterke basis voor de sociale stad spitste zich vooral toen op de discussie rond het gebruik en de toegankelijkheid van de Delftse buurthuizen. Het voorstel werd door alle fracties aanvaard, behalve de ChristenUnie. Die fractie miste in de Kadernota onder meer de rol van de kerken en een actuele financiële paragraaf. De motie Buurthuis voor iedereen van GroenLinks, Fractie Van Koppen, SP en Stadsbelangen Delft kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft en werd verworpen. Wethouder De Prez lichtte onder meer toe dat Sportfondsen gaat onderzoeken wat er in een wijk speelt en welke (buurthuis)activiteiten daarbij nodig zijn. Daarnaast wordt het zoek- en boeksysteem om ruimtes in een buurthuis te reserveren, verbeterd en uitgebreid naar de weekenden.

Unaniem

De gemeenteraad was op alle fronten unaniem bij de behandeling van het voorstel Rapport Delftse Rekenkamer onderzoek Armoede in Delft. Het voorstel werd door alle fracties aangenomen, nadat de aanbeveling aan de gemeente om over te stappen naar een andere meetmethode via een amendement van D66, VVD, CDA, Onafhankelijk Delft en Fractie Van Koppen uit het voorstel was geschrapt.

De motie 100K voor kinderen in armoede kreeg eveneens de steun van alle fracties. Deze motie draagt het college op om de 100.000 euro van het Rijk voor de bestrijding van armoede ‘populatiegericht’ in te zetten daar na te gaan wat kinderen nodig hebben. Het college moet daarbij expliciet de kinderen zelf betrekken.

Internationaal beleid

Ook het voorstel Vaststelling Internationaal Beleid 2018-2020 kreeg de steun van alle partijen in de raad. De gemeente trekt zich terug uit de bestaande stedenbanden en oriënteert zich in de toekomst meer regionaal als er internationaal winst valt te halen voor Delft.

Voor GroenLinks was het een ‘moeilijk’ besluit en ook de PvdA sprak over het afscheid nemen van oude vrienden. Onafhankelijk Delft wees erop dat de beleidswijziging in gang werd gezet door een initiatiefvoorstel die fractie om de stedenband met de Turkse stad Adapazari op te heffen.

Dat de gemeente uit de stedenbanden stapt, kon Onafhankelijk Delft alleen maar toejuichen. De stedenbanden blijven draaien op de kracht van vrijwilligers uit de stad. De ChristenUnie en ook enkele andere fracties wezen ook op de rol van Delft als internationaal solidaire stad. Fractie Van Koppen omschreef dat als: Delft moet niet alleen inademen, maar ook uitademen.

Beide fracties hadden dan ook hun handtekening gezet onder een amendement van GroenLinks. PvdA en CDA. Het amendement voegde aan het voorstel toe dat Delft binnen en buiten haar eigen grenzen bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de wereld. Het amendement werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Evenementen

De Nota Doorontwikkeling Evenementenbeleid kwam donderdagavond als onderwerp uit de bus waarbij de meeste moties op waren ingediend plus een amendement. Dat amendement van STIP op het voorstel Rapport Delftse Rekenkamer onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen om voorlopig na 22.00 uur niet te handhaven op geluid, omdat er nog een onderzoek loopt, kreeg alleen steun van GroenLinks en werd verworpen. Dat gebeurde ook met de motie Afgeschermde evenementen op de Markt Delft van Onafhankelijk Delft. De ChristenUnie probeerde via de motie Informeren van de buurt bij incidentele festiviteiten de aanvullende voorwaarde in een ontheffing te laten opnemen dat de buurt wordt ingelicht over een evenement. De ChristenUnie trok de motie in, nadat wethouder Ferrie Förster liet weten dat die voorwaarde er komt en dat omwonenden veertien dagen van tevoren ingelicht moeten worden.

Stadsbelangen Delft had vooraf in een poging om verschillende uitvoeringsaspecten van de nota aan te passen zes moties ingediend. Daarvan werd een motie die samen met STIP was ingediend ingetrokken, nadat wethouder Förster had toegelicht dat, zoals beide fracties beoogden, de locatieprofielen in overleg met organisatoren worden opgesteld. Daarnaast kreeg Stadsbelangen Delft de toezegging dat het aanpassen van de nieuwe normen voor bastonen na een jaar worden geëvalueerd.

Ook de overige moties trok Stadsbelangen in, maar daar kwam de motie Doorontwikkeling Evenementenbeleid voor in de plaats, omdat de fractie meende dat het ongebruikelijk is dat beleidsnota’s worden uitgevoerd zonder dat de raad hierover een besluit heeft genomen. De fractie vroeg via de motie aan de wethouder om een voorstel van de nota te maken. Förster voelde daar weinig voor, omdat dat dat een maand tijdverlies zou opleveren. Bovendien hield hij de raad voor dat de nota vooral ter kennisgeving was bedoeld. Die lijn werd ook door de meeste fracties gevolgd. De motie werd verworpen. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen werden unaniem door de raad aanvaard.

Reinier de Graafweg

Het bestemmingsplan Reinier de Graafweg is donderdagavond door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft, Fractie Van Koppen, CDA en SP stemden tegen. De motie Weren vrachtverkeer van Stadsbelangen Delft, Fractie van Koppen en CDA kreeg de steun van Onafhankelijk Delft en SP, maar werd door de meerderheid van de raad verworpen. Hetzelfde gebeurde met de motie Heg in groenstrook van Fractie Van Koppen en CDA. Die motie werd door geen enkele andere fractie gesteund.

Tekstwijziging

Ruim na middernacht stemde de raad unaniem in, met een door de ChristenUnie voorgestelde tekstwijziging voor  de zienswijze op de tussenevaluatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Hamerstukken

Met een klap van de voorzittershamer ging de raad onder meer akkoord met het opheffen van de school voor speciaal basisonderwijs De Bouwsteen, wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep en afvalstoffenverordening Delft 2016 en de herijking gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden.

Afscheid

Aan het begin van de raadsvergadering sprak burgemeester Van Bijsterveldt de STIP-fractieleden Elwin van Beurden en Falco Bentvelsen en CDA-fractielid David van Dis toe. Zij namen afscheid als raadslid. Van Beurden blijft wel commissielid voor STIP. Zijn plek in de raadszaal en die van Bentvelsen werden direct van hun benoeming ingenomen door Sybren van der Velde en Twan de Nijs. In de CDA-fractie is Van Dis opgevolgd door Gerrit-Jan Valk.

Pagina opties