Meerderheid tegen opheffen naaktstrand

Dit item is verlopen op 15-06-2013.
15 mei 2013 – Een ruime meerderheid heeft zich in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid haar twijfels uitgesproken over het besluit van het college om het naaktstrand in de Delftse Hout op te heffen.

Leefbaar Delft, D66 en SP kondigden aan dat ze in de raadsvergadering van 13 juni via moties het strand of een andere plek in Delft willen behouden voor naaktrecreatie. Zij en andere fracties zien in de maatregel (in tegenstelling tot het college) geen oplossing tegen de overlast van de zogenaamde herenontmoetingsplaatsen. 

Drie insprekers, waaronder Bernd Huijser van naturistenvereniging NFN, hielden de commissie voor dat zij zich door het opheffen van de bestemming op het strand ernstig in hun vrijheid voelen aangetast, terwijl het overlastprobleem niet wordt aangepakt.

Strafwet

De strafwet staat bloot recreëren overal toe, zolang anderen zich daar niet aan storen. Wethouder Stephan Brandligt legde uit dat dat ook geldt voor het opgeheven naaktstrand. Volgens verschillende fracties maakt die juridische uitleg het er voor naaktrecreanten niet duidelijker op, omdat ze geen aangewezen plek meer hebben. Ook twijfelden veel fracties of met het weghalen van de bordjes bij het strand ook de ontmoetingsplaats voor homo’s snel verdwijnt. De meeste fracties zijn het met het college eens dat overlast moet worden aangepakt.

De wethouder liet weten dat er het komende jaar extra gehandhaafd zal worden. Hij verwacht - zoals ook in de brief staat – in Delft geen alternatieve plek voor het naaktstrand te kunnen vinden. Wel zei hij bereidt te zijn om samen met buurgemeenten te kijken naar een locatie voor naaktrecreatie. Het onderwerp wordt op 13 juni verder besproken in de raadsvergadering.

Milieutoezicht

Op verzoek van Onafhankelijk Delft, SP en CDA werd kort stilgestaan bij de collegebrief over de uitvoering van taken op het gebied van milieutoezicht. Wethouder Lucas Vokurka gaf een toelichting op de nieuwe Omgevingsdienst Haaglanden die in regionaal verband en samen met de provincie het milieutoezicht gaat uitvoeren.

Kadernota

De bespreking van de Kadernota 2013 kenmerkte zich in de commissie door veel vragen en overwegend positieve reacties van bijna alle fracties. Wethouder Vokurka lichtte onder meer toe dat de fracties later de nadere invulling van de bezuinigingen kunnen verwachten. De komende jaren bezuinigt Delft in totaal 85 miljoen euro.

De VVD zei als oppositiepartij blij te zijn dat het college de laatste jaren veel van het VVD-beleid heeft overgenomen en nog verder gaat. Robuust bezuinigen en het beperken van de woonlasten passen daar in. Het CDA was vooral blij dat voor het tweede achtereenvolgende jaar de jaarrekening in de plus staat met 6,4 miljoen euro.  Leefbaar Delft pleitte voor minder bestuurlijke ondersteuning voor het college en zei een motie te overwegen.

Het totale Delftse  ambtenarenapparaat is de afgelopen jaren met 17% ingekrompen. Aan het eind van het jaar krijgt de raad hierover een presentatie. SP en GroenLinks vroegen aandacht voor het feit dat in de kadernota geen nieuwe onderwerpen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor beginspraak. De SP overweegt een motie. Wethouder Vokurka zag in de opmerkingen een herhaling van het debat in 2012 dat hij omschreef als een geloofsdiscussie. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het beginspraaktraject voor het terrein van de voormalige Combiwerkkas.

Ook waren  er vragen over de wijkaanpak en de bijbehorende budgetten. Geld dat in de Buitenhof  over is, wil wethouder Raimond de Prez  inzetten voor een masterplan waarbij ook de inzet wordt verwacht van de bewoners en organisaties in de wijk. Over veiligheid, drank en horeca, kondigde De Prez een nieuwe verordening aan en een handhavingsfonds dat gekoppeld is aan het integraal veiligheidsplan in 2015. Met de internationale contacten zal gerichter worden omgegaan, aldus De Prez.

Wethouder Brandligt ging in op de participatiesamenleving waarin iedereen kan meedoen en ook van iedereen wordt verwacht dat hij of zij meedoet. De reserve energiebesparende maatregelen wordt beperkt en duurzame innovaties worden gestimuleerd.

Afhankelijk van de conclusies tijdens de volgende drie commissievergaderingen mei wordt de kadernota in de raadsvergadering van 13 juni vastgesteld. Indien, evenals in 2011, nog een afrondende commissiebehandeling in juni nodig blijkt, dan vindt vaststelling plaats in de raad van 11 juli aanstaande.

Pagina opties