Meerderheid positief over nieuw parkeerbeleid

Dit item is verlopen op 05-05-2013.
5 april 2013 - Een ruime meerderheid van de fracties in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 4 april instemmend gereageerd op de Kadernota Parkeerbeleid Delft 2013- 2020 en de Nota Parkeernormen Delft 2013.

In de extra overlegvergadering van de commissie ontving wethouder Milène Junius van diverse fracties complimenten voor de totstandkoming van de nota. De fracties waardeerden met name het overleg met de diverse partijen zoals bewoners en ondernemers in de stad nadat zij bezwaar hadden gemaakt tegen het aanvankelijke plan om mixparkeren in te voeren. In de binnenstad wordt dat nu afgeschaft.

Bezoekers van de binnenstad mogen voortaan alleen in de parkeergarages en de parkeerterreinen Gasthuisplaats, Paardenmarkt, Nijverheidsplein parkeren. Op straat kunnen bewoners, hun visite en ondernemers hun auto’s kwijt. De tarieven voor de eerste bewonersvergunning in de binnenstad, de binnen- en de buitenring blijven ongewijzigd, afgezien van inflatiecorrectie.

Insprekers van zes verschillende bewoners- en ondernemersorganisaties uitten over diverse aspecten van het nieuwe beleid hun zorgen. Zo werd een pleidooi gehouden voor het handhaven van de runshopplaatsen voor bezoekers die even een boodschap doen. Wethouder Junius zei geen voorstander te zijn van te veel verschillende parkeerproducten.

Ook de fracties hadden op tal van punten vragen en opmerkingen voor wethouder Junius. Zij turfde bijna 80 vragen variërend van het gesloten parkeercircuit tot de mogelijkheid voor bewoners om te parkeren op langparkeerterreinen tot de digitalisering en fraudegevoeligheid van de bezoekerskaarten en de verruiming van de bloktijden.

De wethouder beloofde een jaar na invoering van de bezoekersparkeeruren en bloktijdenregulering te evalueren en ze informeert de raad nader over de handhaving van de parkeernormen. Nagenoeg alle partijen lieten weten de nota voor de raadsvergadering van 25 april nog in hun fracties te willen bespreken. Over het al dan niet verruimen van de bloktijden en het wel of niet in stand houden van het gesloten parkeercircuit kondigden verschillende fracties moties aan. Daarnaast zal verder aandacht gevraagd worden in de raadsvergadering voor onder meer de runshopplaatsen, het particulier auto delen en de pas voor verleners van niet-acute hulp.

De bespreking van de kwartaalrapportage Spoorzone en de voortgangsrapportage Tramlijn 19 kwam omwille van de tijd niet meer aan de orde.

Pagina opties