Meerderheid positief over hoger bezoekerstarief

Dit item is verlopen op 20-04-2015.
20 maart 2015 – Een meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft donderdag 19 maart in de voortzetting van de overlegvergadering van 17 maart een positief advies gegeven over het voorstel om de Parkeerverordening 2015 aan te passen. 

Het voorstel omvat onder meer een verhoging van de parkeertarieven met 20% voor bezoekers. VVD, SP, ChristenUnie, STIP, D66, PvdA en GroenLinks lieten weten dat ze daar in de raadsvergadering op donderdag 26 maart mee zullen instemmen. Stadsbelangen zal dan tegen het voorstel stemmen, omdat de auto in de visie van die fractie geen melkkoe moet zijn.

Amendement

Volgens Stadsbelangen wordt het tijd dat ook de fietsers gaan betalen voor fietsvoorzieningen, omdat die kosten nu door autobezitters moeten worden opgehoest. Het CDA kondigde aan om, net als bij de begrotingsbehandeling in december, een amendement tegen de tariefsverhoging te gaan indienen. Het gat van twee ton dat met de tariefsverhoging moet worden gedicht, kan volgens het CDA ook uit het potje voor de kenniseconomie worden betaald. Onafhankelijk Delft zei ook een motie te zullen indienen. Door gebrek aan spreektijd kon die fractie niet duidelijk maken wat de inhoud wordt van haar motie van totale ongeloofwaardigheid.

Moeite

Wethouder Lennart Harpe erkende dat hij moeite had om als wethouder van VVD-huize een voorstel te moeten verdedigen, waarin een tariefstijging voor parkeren is opgenomen. Hij sprak van een vervelende maar noodzakelijke keuze, waarbij vergunninghouders en ondernemers enigszins zijn gespaard.

Op vragen van de VVD over het mogelijk wegblijven van bezoekers liet hij weten dat er geen onderzoek zal worden gedaan naar de redenen van bezoekers om naar de binnenstad van Delft te komen. Wel wordt de bezettingsgraad van de parkeergarages nauwlettend in de gaten gehouden. Ook beloofde hij de ChristenUnie te kijken naar de mogelijkheid voor bewoners die met een reden veel bezoek van bijvoorbeeld mantelzorgers krijgen om extra bezoekersuren te kunnen kopen. Dat wordt allemaal betrokken in een evaluatie die de raad eind dit jaar ontvangt. Dan kan de raad ook in discussie over het idee om fietsers na 24 uur stallen te laten betalen voor hun geparkeerde fiets. In die discussie moet volgens de wethouder ook bekeken worden op welke schaal dat zou moeten gelden in de stad.

Wonen en zorg

Bij de bespreking van de Ontwikkelagenda Wonen en Zorg 2015-2018 kondigde de fractie van D66 een motie aan om woningcorporaties te bewegen hun duurdere huurwoningen niet te verkopen, maar te behouden voor het huursegment van de Delftse woningmarkt.

In de ontwikkelagenda beschrijft het college wat er de komende jaren in samenspraak  met woningcorporaties en zorginstellingen moet gebeuren om ouderen langer zelfstandig te laten wonen met voorzieningen in de buurt en hoe de diversiteit van het aanbod aan wonen met zorg kan worden uitgebreid. In de commissie werd door de meeste fracties in meer of mindere mate positief gereageerd op de plannen die grotendeels het gevolg zijn van het regeringsbeleid. 

Inspreker Peter Meijer vroeg namens ouderenbond Anbo aandacht voor de ontwikkeling van de woonservicezones, de aanpasbaarheid van woningen, de doorstroming op de woningmarkt en zorg in de wijken. Ook pleitte hij voor een conferentie met deskundigen waarop kennis over dit onderwerp wordt gedeeld.

Doelgroep

Verschillende fracties drongen er bij wethouder Raimond de Prez op aan om de doelgroep, de ouderen, bij de ontwikkelingen te betrekken. Onder andere GroenLinks zei die betrokkenheid in de ontwikkelagenda onvoldoende terug te zien.  De wethouder beloofde STIP te zullen kijken naar het voorbeeld van Deventer waar enkele studenten wonen en tegen een kleine vergoeding meewerken in een verzorgingshuis.

De Prez was het eens met de ChristenUnie dat de Spoorzone en Harnaschpolder zich nu nog niet lenen voor woonservicezones, omdat er te weinig voorzieningen zijn voor ouderen. Hij hield de commissie voor dat de verdere uitwerking van plannen onder meer gebeurt in de regionale huisvestingsverordening en via de nieuwe woonvisie die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd. Als die visie door de raad is vastgesteld, kan de gemeente met woningcorporaties lokaal en in regionaal verband prestatieafspraken maken.

Zorgen

Onafhankelijk Delft had geen goed woord over voor de ontwikkelagenda die volgens die fractie los staat van de werkelijkheid. De zorgen van Onafhankelijk Delft waren volgens de wethouder onterecht. De Delftse bewoners van verzorgingshuizen die sluiten, krijgen volgens hem in Delft een andere woning van hun zorginstelling en niet in een andere plaats.

De PvdA vroeg en krijgt na de zomer meer informatie over de mogelijke realisatie van een zorghotel. Stadsbelangen en het CDA wezen net als de inspreker op het belang om de ouderen te betrekken bij wonen en zorg. De SP zei de agenda als een eerste opzet te zien voor plannen die verder uitgewerkt moeten worden. De fractie kondigde aan dat ze in de raadsvergadering op donderdag 26 maart een motie wil indienen over het betrekken van belangengroepen, belanghebbenden en bewoners bij het uitwerken van die plannen.

Pagina opties